အချိန်ပိုသတ်မှတ်ချက်နှင့် စပ်လှဥ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း