နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
(နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၄
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်)
[ ပြင်ဆင် : 27.04.2017 ]


လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး (လတ်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင် စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး(လတ်တလော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေကို ဆိုသည်။

(ခ) အမြဲနေထိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောနိုင်ငံခြားသားကို ခွင့်ပြုသည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင်ခွင့် ပြုခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဂ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမြဲ နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ရန် ဤ နည်းဥပဒေများအရ ထုတ်ပေးထားသည့် သက်သေခံအထောက်အထား လက်မှတ်နှင့် ကတ်ကိုဆိုသည်။

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံသားကို ဆိုသည်။

(င) ဧည့်နိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော ဧည့်နိုင်ငံသားကို ဆို သည်။

(စ) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရ သူကိုဆိုသည်။

(ဆ) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် သက်သေခံကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးအက်ဥပဒေအရ ပြုလုပ် သည့် နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ထုတ်ပေးသော သက်သေခံကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူ ကိုဆိုသည်။

(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်စိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်ခဲ့ဖူးသူသော်လည်းကောင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသူကိုဆိုသည်။

(ဈ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ပညာရှင်ကိုဆိုသည်။

(ည) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသူ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသူ ကိုဆိုသည်။

(ဋ) မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဆက်စပ်သူ နိုင်ငံခြားသားများ ဆိုသည်မှာ မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းနှင့် ယင်းတို့ကမွေးဖွားသော သို့မဟုတ် တရားဝင်မွေးစားသော အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် သားသမီးများကို ဆိုသည်။

(ဌ) နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့် နယ်ပယ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တတ်စွမ်းသရွေ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုဆိုသည်။

(ဍ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဆိုသည်။

(ဎ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင် ခွင့်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားခြင်းများအား ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီက ဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသား အမြဲ နေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဆိုသည်။

(ဏ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာန ကိုဆိုသည်။

(တ) မြန်မာသံရုံး ဆိုသည်မှာ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ အားလုံးကိုဆိုသည်။

(ထ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။

(ဒ) ဌာနစိတ် ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဌာနစိတ်ကို ဆိုသည်။

(ဓ) မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ မြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးကို ဆိုသည်။

(န) စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရာ၌ လည်းကောင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုရာ၌လည်းကောင်း ဤနည်းဥပဒေများအရထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ မရှိကို လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် သက်ဆိုင်သူအားစစ်ဆေးရန် အကောင် အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ တာဝန်ပေးထားခြင်းခံရသော ဝန်ကြီးဌာနမှ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအရာရှိနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးမှ အရာရှိကို ဆိုသည်။

(ပ) ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ပုံစံကို ဆိုသည်။

(ဖ) နောက်ဆက်တွဲ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများပါ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြ သည့် နောက်ဆက်တွဲကို ဆိုသည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၂)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ

၃။ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြစ်အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ အခြေချ နေထိုင်ခွင့်မရှိသည့်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ သို့မဟုတ် နေထိုင်လျက်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် နေ့မတိုင်မီ ယင်းနေ့နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော ၁၀ နှစ်အတွင်း အခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစား ကို ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်အောက်မနည်းစဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ထွက် သွားလာနေထိုင်ပြီး ယင်းသို့နေထိုင်စဉ် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာပါက ပြည်ပ၌ နေထိုင်သော ကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ဆက်တည်းရက်ပေါင်း ၉၀ ထက် မပိုခြင်း၊

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီး နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ပညာရှင်ဖြစ်ခြင်း၊

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံအတည်ပြုသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ် သို့မဟုတ် အထောက်အထားတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(င) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ပြည်တွင်းတွင် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိနေထိုင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဇ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွင်   စာရင်းဝင်သူမဟုတ်ခြင်း၊

(ဈ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ၏ တရားဝင်ထောက်ခံချက်မူရင်း တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ည) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အလေးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မည့်သူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ပေးသူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ဋ) အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီက အကြောင်းကြားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ အစစ်ဆေးခံနိုင်သူဖြစ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၄။ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသူအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ အခြေချ နေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကိုကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ သို့မဟုတ် နေထိုင်လျက်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ ယင်းနေ့နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးနှစ်အောက်မနည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ထွက် သွားလာနေထိုင်ပြီး ယင်းသို့နေထိုင်စဉ် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာပါက ပြည်ပ၌နေထိုင်သော ကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုခြင်း၊

(ဂ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည် ဆိုပါက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ဃ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိပါက ပြည်တွင်းတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(င) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏနှင့်ညီမျှသော ငွေကြေးပမာဏကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတရားဝင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိနေထိုင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဇ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဈ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရား ဝင်ထောက်ခံချက်မူရင်း တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ည) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာနိုင်ပြီး နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွား အတွက် အလေးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မည့်သူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပေးသူဖြစ်ခြင်း၊

(ဋ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီက အကြောင်းကြားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ အစစ်ဆေးခံနိုင်သူဖြစ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၅။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသူ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန်မရည်ရွယ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်-

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ အခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုး အစားကိုကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ သို့မဟုတ် နေထိုင်လျက်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်စဉ်နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက် ငွေကြေးအလုံအလောက် ရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်း၏နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေချ နေထိုင်သူ မြန်မာ နိုင်ငံသားက တာဝန်ယူကြောင်း အာမခံချက်တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ဃ) ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာဆောင်ရွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ မဟုတ်ခြင်း၊

(စ) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိနေထိုင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဆ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဇ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရား ဝင်ထောက်ခံချက်မူရင်း တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာနိုင်ပြီး နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွား အတွက် အလေးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မည့်သူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပေးသူဖြစ်ခြင်း၊

(ည) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီက အကြောင်းကြားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ အစစ်ဆေးခံနိုင်သူဖြစ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၆။ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဆက်စပ်သူ နိုင်ငံခြားသားများသည် အောက်ပါအချက်များနှင့်ညီညွတ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသားက တာဝန်ယူ၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်-

(က) မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသောနိုင်ငံခြားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့က မွေးဖွားသော သို့မဟုတ် တရားဝင်မွေးစားသော အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် သားသမီးများ ဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ အခြေချ နေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကိုကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ သို့မဟုတ် နေထိုင်လျက်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ ယင်းနေ့နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားကို ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်နှစ်အောက်မနည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ထွက်သွားလာ နေထိုင်ပြီး ယင်းသို့နေထိုင်စဉ် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာပါက ပြည်ပ၌နေထိုင်သောကာလသည် တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုခြင်း၊

(ဃ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ မဟုတ်ခြင်း၊

(င) နိုင်ငံတစ်ခုခု၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိနေထိုင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(စ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွင် စာရင်းဝင်သူ မဟုတ်ခြင်း၊

(ဆ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တရား ဝင်ထောက်ခံချက်မူရင်း တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်း၊

(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာနိုင်ပြီး နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွား အတွက် အလေးထားလိုလားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မည့်သူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပေးသူဖြစ်ခြင်း၊

(ဈ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီက အကြောင်းကြားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ အစစ်ဆေးခံနိုင်သူဖြစ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၇။ နည်းဥပဒေ ၆(က) အရ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသည် တရားဝင်အိမ်ထောင်သက် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ သား တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြားဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းမရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ပြုရမည်။

၈။ နည်းဥပဒေ ၆(က) တွင် ပါဝင်သူများအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ခွင့်ပြုချက် မရရှိမီ တာဝန်ခံလျှောက်ထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသားသည် အောက်ပါဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားမှု ပျက်ပြယ်စေရမည်-

(က) သေဆုံးခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း၊

(ဂ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိလိုသူအား တရားဝင် ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖြစ်မှ ကွာရှင်း ပြတ်စဲခြင်း၊

(ဃ) အမြဲနေထိုင်ခွင့် ရရှိလိုသူအား တရားဝင် သားသမီး အဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ခြင်း။

အခန်း(၃)
အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

၉။ ဤနည်းဥပဒေများအရ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ ဌာနစိတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးတွင် အမြဲ နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်-

(က) နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၁၊

(ခ) လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့် တစ်ဒသမငါးလက်မ × နှစ်လက်မ အရွယ် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ သုံးပုံ၊

(ဂ) သက်တမ်းရှိသော တရားဝင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(တစ်မျိုးထက်ပိုသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားပါက ယင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲဖော်ပြရန်)၊

(ဃ) အမြဲနေခွင့် လျှောက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံ သောအသိအမှတ်ပြု အထောက်အထား၊

(င) အနည်းဆုံး တစ်နှစ် သက်တမ်းနှင့် အထက်ရှိသည့် အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြု ဖိတ်ခေါ်စာ၊

(စ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ပညာအရည်အချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်အသိ အမှတ်ပြု အထောက်အထားလက်မှတ်များနှင့် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ၊ လုပ်သက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခိုင်လုံ သောတရားဝင်ထောက်ခံစာများ၊

(ဆ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူနှင့်အတူ လိုက်ပါနေထိုင်မည့် ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့်တရားဝင် သားသမီးများပါရှိပါက-

(၁) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂) မိသားစုဝင်များ၏ အမည်၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင် စသည့် ကိုယ်ရေးအချက် အလက်၊

(၃) ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအတွက် တရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၄)  အသက် ၁၈ နှစ်အောက် သားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက အသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် မွေးစာရင်း သက်သေခံ လက်မှတ်၊

(၅) အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မွေးစားသားသမီးများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက အသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် မွေးစားသောတရားဝင် အုပ်ထိန်းခွင့် သက်သေခံလက်မှတ်။

(ဇ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါလိုအပ်ချက် များတင်ပြရမည်-

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အထောက်အထား၊

(၂) ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊

(၃) အခြားနိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ သုံးနှစ်စာငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း။

(ဈ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မဟုတ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု  မပြုလုပ်နိုင်သော နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည် အကျိုးစီးပွားအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တာဝန်ယူအာမခံမည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်  တာဝန်ခံ ချက်၊

(ည)  မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဆက်စပ်သူနိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါက-

(၁) နိုင်ငံခြားသားအတွက် ဆက်စပ်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား၏တာဝန်ခံလျှောက်ထားချက်၊

(၂) နိုင်ငံခြားသားသည် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းမှတစ်ပါး အခြားဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းရှိသူမဟုတ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ကို ၎င်းနိုင်ငံခြား သား၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု သက်သေခံပိုင်ခွင့်ရှိသူက မှန်ကန် ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် တရားဝင်အထောက်အထား။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၁၀။ နည်းဥပဒေ ၉ အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ဌာနစိတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးတာဝန်ခံအရာရှိသည် လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်၍ အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ ဆောလျင်စွာတင်ပြရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၁၁။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၀ အရ တင်ပြချက်ကိုလက်ခံရရှိ လျှင် ဤနည်းဥပဒေများပါ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အထောက်အထားများနှင့် ပြည့်စုံ ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း စိစစ်ပြီး-

(က) သတ်မှတ်ချက် အထောက်အထားများနှင့် ညီညွတ်ပြည့်စုံကြောင်း တွေ့ရလျှင် အမြဲ နေထိုင်ခွင့် ပြုနိုင်ရေးအတွက် ထောက်ခံတင်ပြချက်နှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ ဆောလျင် စွာ တင်ပြရမည်။

(ခ) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံခြင်းမရှိလျှင် လျှောက်ထားသူထံမှ လိုအပ်ချက်များကို တောင်းခံရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ တောင်းခံသော်လည်း လျှောက်ထားသူက လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့်အတူ အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ ကန့်ကွက်တင်ပြရမည်။

၁၂။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၁၁ နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ဂ) အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-

(က) နည်းဥပဒေ ၁၁၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသူအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ လျှောက်ထားလွှာပါ အထောက်အထားများနှင့် တိုက်ဆိုင်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး အမြဲ နေထိုင်ခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူထံ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြား ရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၁၁၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် တင်ပြချက် ကိုစိစစ်ပြီး အမြဲနေထိုင်ခွင့် ခွင့်မပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူထံ အမြဲနေထိုင် ခွင့် ခွင့်မပြုကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

အခန်း(၄)
အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁၃။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် နည်းဥပဒေ ၁၂ (က) အရ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိလျှင် အကြောင်း ကြားသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ဌာနစိတ်သို့လာရောက်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ အမြဲနေထိုင်ခွင့် ရရှိသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်-

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၂၊

(ခ) သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ အမြဲနေခွင့် လျှောက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအသိအမှတ်ပြု အထောက်အထား၊

(ဂ) နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ အမြဲ နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း ကာယကံရှင်သို့ အကြောင်းကြားစာမူရင်း၊

(ဃ) အမြဲနေခွင့် လျှောက်ထားသူနှင့်အတူ မိသားစုဝင်များပါရှိပါက အောက်ပါအထောက် အထားများ တင်ပြရမည်-

(၁) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမှတ်တမ်း၊

(၂) မိသားစုဝင်များ၏ အမည်၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင် စသည့် နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်၊

(၃) သားသမီးများအတွက် မွေးစာရင်းသက်သေခံလက်မှတ်၊

(၄) အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မွေးစားသားသမီးများပါရှိပါက မွေးစားသောတရားဝင် အုပ်ထိန်းခွင့် သက်သေခံလက်မှတ်။

၁၄။ ဌာနစိတ် တာဝန်ခံအရာရှိသည် နည်းဥပဒေ ၁၃ အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသည့်အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခကြေးငွေပေးသွင်းစေပြီး အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။

၁၅။ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ယူ ခြင်းတို့ကို နည်းဥပဒေ ၁၃ အရ သတ်မှတ်ရက် ၆၀ အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ထိုနေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ သို့ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၅)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းနှင့် နှစ်စဉ်သက်တမ်းအတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁၆။ (က) အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိသူသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအဖြစ် ကနဦးငါးနှစ် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။

(ခ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကနဦးငါးနှစ်ပြည့်ပြီးပါက ထပ်မံ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ငါးနှစ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) ပါ အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ကာလအတွင်း တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ရန် တစ်နှစ်မပြည့်မီ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား များနှင့်အတူ ဌာနစိတ်သို့ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရမည်-

(၁) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၃၊

(၂) သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းအထောက် အထား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ အမြဲနေခွင့်လျှောက်ထားသူ၏ မူရင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအသိအမှတ်ပြု အထောက်အထား၊

(၃) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၄) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် အထောက် အထား၊

(၅) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ပေးသည့် အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် သက်တမ်းမကုန် သေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူများ။

(ဃ) ဌာနစိတ်တာဝန်ခံအရာရှိသည် နည်းဥပဒေခွဲ ၁၆ (ခ) အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူကို သတ်မှတ်အခကြေးငွေ ပေးသွင်းစေပြီး အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ပြု မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၆)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း

၁၇။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်လျှောက်ထားလိုက သက်တမ်းငါးနှစ်မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အမြဲနေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၄ တွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီး၊ နည်းဥပဒေ ၉ ပါ ကနဦးလျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဌာနစိတ်သို့ ၎င်းကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။

အခန်း(၇)
အမြဲနေထိုင်ခွင့် ရရှိသူအိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း လျှောက်ထားခြင်း

၁၈။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်းအခြေချနေထိုင်မည့်ဒေသတွင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပေးပါရန် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်-

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၅၊

(ခ) ကာယကံရှင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(ဂ) ကာယကံရှင်၏ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(ဃ) အိမ်ထောင်စုတွင်ပါဝင်မည့် မိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်များ (အထောက်အထား မူရင်း/ မိတ္တူများ)

(င) မိမိ၏ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊

(စ) အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ပါက အိမ်ရှင်အိမ်ငှားစာချုပ်၊ အိမ်ဝယ်၍နေထိုင်ပါက အရောင်း အဝယ်စာချုပ် အထောက်အထားမူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၈)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

၁၉။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက ယင်းသို့ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှ ၇၂ နာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ သတင်းပို့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် အောက်ပါအထောက်အထား များနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသူကိုယ်တိုင် သွားရောက်တိုင်ကြားရမည်-

(က) ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် မိတ္တူထုတ်ပေးရန် ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(ခ) လွန်ခဲ့သော ခြောက်လအတွင်းက ရိုက်ကူးထားသည့် တစ်ဒသမငါးလက်မ × နှစ်လက်မ အရွယ်ရှိ ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ငါးပုံ၊

(ဂ) ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် ပျက်စီးသည့် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ၊

(ဃ) သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(င) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

(စ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၂၀။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နည်းဥပဒေ ၁၉ အရ တိုင်ကြားပြီးကြောင်း အထောက်အထားများနှင့် အတူ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းအတွက် မိတ္တူထုတ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံ အမန-၆ ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တူထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် ဌာနစိတ်တွင် ၎င်းကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်။

၂၁။ ဌာနစိတ်သည် အပိုဒ် ၂၀ အရ လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သောအထောက်အထား များကို စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မိတ္တူလျှောက်ထားသူအား သတ်မှတ်အခကြေးငွေပေးဆောင်စေပြီး မိတ္တူ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

အခန်း(၉)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

၂၂။ (က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ဖြင့် နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ပညာအရည်အချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များရှိလျှင် ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သူကဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ဦးစွာလျှောက်ထားရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့်အညီ လျှောက်ထားချက်အရ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးက ထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများတင်ပြရမည်-

(၁) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းလျှောက်လွှာပုံစံ အမန- ၇၊

(၂) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၃) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၄) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(၅) ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားဝင်အထောက် အထားမူရင်းနှင့် မိတ္တူများ (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ လက်ထပ်စာချုပ် စသည်)။

(ဂ) ဌာနစိတ်သည် နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ လျှောက်ထားချက်ကို ရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်၍ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၁၀)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးမွေးဖွားခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးသေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

၂၃။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘတစ်ဦးဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးမွေးဖွားခြင်း အတွက်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးမွေးဖွားကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကလေး မွေးဖွားသည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကလေးမွေးဖွားသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက် ထားသည့် ပုံစံအမန-၇ နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှု လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) မွေးဖွားသောကလေးအမည်စာရင်းကို ရေးသွင်းနိုင်ရန် မိဘ၏ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(ဂ) သက်တမ်းရှိသော အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏ နိုင်ငံသား လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် စိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ပါရှိရမည်။

(ဃ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏ သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ ပါရှိရမည်။

(င) မွေးဖွားကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကလေးဖွားစာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ကို တင်ပြရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၂၄။ (က) နည်းဥပဒေ ၂၃ အရ လျှောက်ထားချက်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ပြည့်စုံမှန်ကန်ခြင်း ရှိ မရှိကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးကစိစစ်ပြီး အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်တွင် ကလေးအမည်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုရေးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွင် ကလေးအမည်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး မြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာလျှောက်ထားသူထံ ထုတ်ပေးရမည်။

(ဂ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၂၅။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူမိဘတစ်ဦးဦးသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးသေဆုံးကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကလေး သေဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားရမည်။ ကလေးသေဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံ အမန-၇ နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှု မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထား ရမည်။

(ခ) သေဆုံးသောကလေးအမည်စာရင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ မိဘ၏ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူကို ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်။

(ဂ) မိဘ၏သက်တမ်းရှိသော အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏ နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားလက်မှတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့် စိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူပါရှိရမည်။

(ဃ) သေဆုံးသော ကလေးအမည်ပါရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦး၏ သက်တမ်း ရှိသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ ပါရှိရမည်။

(င) ကလေးသေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် သေဆုံးစာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ တင်ပြရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၂၆။ (က) နည်းဥပဒေ ၂၅ အရ လျှောက်ထားချက်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ ပြည့်စုံမှန်ကန်ခြင်းရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးမှ စိစစ်ပြီး အမြဲနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းတွင် ကလေးအမည် ပယ်ဖျက်ရေး အတွက် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိလျှင် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းတွင် ကလေးအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသူထံ ထုတ်ပေးရမည်။

(ဂ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၁၁)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

၂၇။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ သေဆုံးပါက သေဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုး သို့မဟုတ် တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သူက အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက် အထားများနှင့်အတူ သေဆုံးသူကိုင်ဆောင်ခဲ့သော အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် ဌာနစိတ်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်_

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံ အမန-၈၊

(ခ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ နေထိုင်သော သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ၎င်းသေဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း သွားရောက်အကြောင်းကြားထား သည့် စာမိတ္တူ၊

(ဂ) သေဆုံးသူ၏ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်း၊

(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(င) သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် သေစာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

(စ) သေဆုံးသူအမည်အား ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ၎င်းရရှိထားသော အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၁၂)
အခကြေးငွေ သတ်မှတ်ချက်

၂၈။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် ကနဦးအမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ပြန်လည် ထုတ်ယူ၍မရသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကို ဌာနစိတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးတွင် ပေးသွင်းရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

၂၉။ ဤနည်းဥပဒေ ၁၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရရှိသူသည် နည်းဥပဒေ ၁၃ နှင့် အညီ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် ဌာနစိတ်သို့ လျှောက်ထား၍ နည်းဥပဒေ ၁၄ နှင့်အညီ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေ ၁၆ နှင့်အညီ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်း အတည်ပြု မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လည်း ကောင်း အောက်ပါအတိုင်း အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်-

(က) နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၊

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၊

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ တစ်ပါတည်းအမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် အသက် ခုနစ်နှစ်အထက်မှ ၁၈ နှစ်အထိ ယင်းတို့၏ တရားဝင်သားသမီး တစ်ဦးစီ အတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၊

ခြွင်းချက်။ နည်းဥပဒေခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် ယင်းတို့၏ တရားဝင်သားသမီးသည် အသက် ခုနစ်နှစ်နှင့်အောက်ဖြစ်ပါက အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုသည်။

၃၀။ နည်းဥပဒေ ၁၆ နှင့်အညီ တစ်နှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး၊ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သက်တမ်း အတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လွန်ပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင် ခြင်းပြုလျှင် ဒဏ်ကြေးငွေအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကိုလည်းကောင်း၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်လွန် ပြီး ၁၈၀ အတွင်း သက်တမ်းအတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလျှင် ဒဏ်ကြေးငွေအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုလည်းကောင်း ပေးဆောင်ရမည်။

၃၁။ နည်းဥပဒေ ၁၉၊ ၂၀ တို့နှင့်အညီ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အရ အမြဲနေ ထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရလျှင် ပျောက်ပျက်မိတ္တူထုတ်ပေးခအဖြစ် လျှောက်ထားသူက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။

၃၂။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းနှစ်စဉ် အတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးပျက်စီး၍ မိတ္တူထုတ်ယူခြင်းတို့အတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများကို ဌာနစိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် ပေးဆောင်ရမည်။

အခန်း(၁၃)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးများ

တာဝန်များ

၃၃။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကိုလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အသီးသီး၏ ဥပဒေများကိုလည်းကောင်း လေးစားလိုက်နာ၍ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ရမည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရရှိသည့် ဝင်ငွေအပေါ် တည်ဆဲအခွန်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ အခွန် ပေးဆောင်ရမည်။

(ဂ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း ငါးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် တစ်နှစ်နှင့်အထက် တစ်ဆက်တည်း နေထိုင်လိုပါက ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

(ဃ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ရရှိရေးအတွက် အခြေချနေထိုင်မည့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် နည်းဥပဒေ ၁၈ နှင့်အညီ လျှောက်ထားနေထိုင်ရမည်။

(င) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန် စနစ်တကျ ကိုင်ဆောင်ထိန်းသိမ်းရမည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခွင့်အရေးများ

၃၄။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) မိမိအမည်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ တိုက်ခန်းများကို တည်ဆဲ ဥပဒေများ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ) မိမိအမည်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ တိုက်ခန်းတွင် သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ) မိမိနှင့် အောက်ပါအတိုင်းတော်စပ်သူများကို အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ခွင့်နှင့် ၎င်းတို့သည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူမဟုတ်ပါက အခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသော ဗီဇာဖြင့်နေထိုင်နိုင်ပြီး ဗီဇာသက်တမ်းတိုးမြှင့်လျှောက်ထား၍ နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်-

(၁) တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း၊

(၂) တရားဝင် မိဘများ၊

(၃) တရားဝင် သားသမီးများ။

(ဃ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီအချိန်ထိ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင် ရာနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရှိသော တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ကို ပူးတွဲ ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။

(င) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးနှစ် နေထိုင်ပြီးချိန်တွင် နိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လည်ခံယူခွင့်ပြုလျှင် အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုကို စွန့်လွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ် ပေးရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမခံရပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆက်လက်ခံစား ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထား နိုင်သည်။

(စ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်သုံးပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှတင်သွင်းပါက အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ တည်ဆဲအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြား ချက်များနှင့် အညီ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဆ) နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသော ကန့်သတ်နယ်မြေ သို့မဟုတ် တားမြစ် နယ်မြေများမှ တစ်ပါး အခြားနယ်မြေများသို့ တည်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သွားရောက်နေထိုင်အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။

(ဇ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ မိမိအား ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများနည်းတူ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးကုသ ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ည) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပညာသင်ယူခွင့်ရှိသည်။

<ပြင်ဆင် 27.04.2017>

အခန်း(၁၄)
တားမြစ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

တားမြစ်ချက်များ

၃၅။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို မည်သူ့ကိုမျှ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အပ်နှံခြင်း၊ ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခြင်း မပြုရ။

(ခ) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များကို နည်းဥပဒေ ၂၂ အရမှတစ်ပါး ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာပြင်ဆင်ရေးသားခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုရ။

(ဂ) စစ်ဆေးရေးအရာရှိက ယင်း၏တာဝန်ဝတ္တရားအရ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးရန် တောင်းဆို သည့်အခါတွင် ငြင်းဆိုခြင်းမပြုရ။

ကန့်သတ်ချက်များ

၃၆။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။

(ခ) မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

(ဂ) နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ ရယူခံစားသည့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိစေရ။

အခန်း(၁၅)
အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်ခြင်း

ရုပ်သိမ်းခြင်း

၃၇။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ပါက အမြဲ နေထိုင်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည်-

(က) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီက နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန် သည့် တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်း၊ ဆောင်ရွက် ခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊

(ဂ) လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးသွေးကွဲစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ ကူညီခြင်း၊

(ဃ) မူလလျှောက်ထားချက်တွင်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များ မမှန်ကန်ကြောင်း၊ လိမ်လည် ဖော်ပြကြောင်း၊ အတုပြုလုပ်ကြောင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် တရားမဝင် ဖန်တီးကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း၊

(င) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် ရည်ရွယ်၍ လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စိစစ်တွေ့ရှိခြင်း၊

(စ) မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ  ရပ်စဲခံရခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်း ခံရခြင်း၊ တရားဝင် ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖြစ်မှ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊

(ဆ) မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသား နှင့် လက်ထပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသား ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းတို့မှ မွေးဖွားသော သို့မဟုတ် မွေးစားသော အသက် ၁၈ နှစ်အောက် တရားဝင် သားသမီးများအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မိခင် သို့မဟုတ် ဖခင်သည် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရခြင်း  သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်း ခံရခြင်း၊ ၎င်းသားသမီးသည် တရားဝင် သားသမီးအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ခံရခြင်း၊

(ဇ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါက အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုပြီး သုံးနှစ် အတွင်း မူလလုပ်ကိုင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခြင်း၊

(ဈ) နည်းဥပဒေ ၃၀ အရ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် တစ်နှစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ပြည့်သည့်နေ့အထိ သက်တမ်းအတည်ပြု မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ည) အမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း။

ပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၈။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူသည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ပါကခွင့်ပြုထား သော အမြဲနေထိုင်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်-

(က) အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသူ သေဆုံးခြင်း၊

(ခ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ကျူးလွန်သဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရပြီးနောက် ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခံရခြင်း။

၃၉။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်မပြုခြင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ် သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။

အခန်း(၁၆)
စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ ခန့်အပ်ခြင်း

၄၀။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံခြားသားများ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ယူကိုင်ဆောင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင် သူများက ဤနည်းဥပဒေနှင့် ဤနည်းဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိကို စစ်ဆေးရန်အလို့ငှာ ဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများကို စစ်ဆေးရေးအရာရှိများအဖြစ် ခန့်အပ်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

၄၁။ ဝန်ကြီးဌာနသည် စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၁၇)
အထွေထွေ

၄၂။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မရရှိသေးမီကာလအထိ တည်ဆဲ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာလကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဆက်လက်နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်နေထိုင်ရမည်။

၄၃။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းကို အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီး သုံးနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲလိုပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

၄၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် လျှောက်ထား ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို စနစ်တကျ အကောင် အထည် ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ လိုအပ်သည်များကို ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းအတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အမြဲနေထိုင် ခွင့်ရရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ် ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၄၆။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အမြ ဲနေထိုင်ခွင့်ပြုရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်း စံနှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုလိုသည့် အရေအတွက်တို့ကို အကောင် အထည် ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။


အမိန့်အရ၊

 (ခင်ရီ)၊

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန။