ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများ

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရုံး
( ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများ )
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁၀၃/ ၂၀၁၂

နေပြည်တော်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၈ ရက်
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)
[ ပြင်ဆင် : 21.01.2015, 04.02.2016, 10.06.2020 ]


ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါစည်းမျဉ်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း ၁
အမည်၊ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ (က) ဤစည်းမျဉ်းများကို ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

(ခ) ဤစည်းမျဉ်းများသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၂။ ဤစည်းမျဉ်းများတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေနှင့် ဝင်ငွေခွန် နည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။

အခန်း ၂
နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအား စည်းကြပ်ခြင်း

၃။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း ပြုလုပ်ရမည်-

(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းသည် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်၍ဝင်ငွေခွန်ကို ထိုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတော်၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဝင်ငွေခွန်လျာထား ပေးသည့်အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်။ ယင်းသို့ ပေးဆောင်ရာတွင် သုံးလတစ်ကြိမ်အရစ်ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။ နိုင်ငံတော်၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းအရ အဆိုပါဝင်ငွေခွန် လျာထားချက် ပြောင်းလဲမှုရှိလျှင် ယင်းပြောင်းလဲလျာထားသည့် အတိုင်း ကျန်အရစ် များကို ပြန်လည်ညှိပြီး ပေးဆောင်ရမည်။ ထိုသို့ကြိုတင်ပေးဆောင်သည့် ဝင်ငွေခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာစည်းကြပ်မှုနှစ်တွင် ခုနှိမ်ပေးရမည်။

သို့ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် အဆိုပါဝင်ငွေခွန်လျာထား ရာ၌ ကြိုတင်ပေးဆောင်ရန် အခွန်နှင့် ရိုးရိုးအခွန်ခွဲခြား လျာထားမှုရှိလျှင် ကြိုတင် ပေးဆောင်ရန် ဝင်ငွေခွန်လျာထား ချက်သာလျှင် ဤအပိုဒ်နှင့် အကျုံးဝင်စေရမည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုပြီးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် အတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာ ကို ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည်။

(ဂ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းမှ ပေးပို့သောဝင်ငွေကြေညာလွှာတွင် ဖော်ပြ ထားသည့်ဝင်ငွေကို လက်ခံ၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမည်။

သို့ရာတွင် ယင်းသို့ဖော်ပြသည့် ဝင်ငွေမှာ အခွန်ပေးဆောင်ထိုက်သော ဝင်ငွေထက် လျော့နည်းနေသည် ဟု မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တွေ့ရှိလျှင် အခွန်ပေးဆောင်ထိုက် သော ဝင်ငွေကိုသတ်မှတ်၍ အခွန် စည်းကြပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်အရ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းများကို စစ်ဆေးပြီးသော အခါ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် ဝင်ငွေသည် မူလကြေညာ ထားသည့် ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ဝင်ငွေနှင့်ကွာခြားခဲ့လျှင် ယင်းအဖွဲ့ အစည်းသည် စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာရရှိပြီး ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း အဆိုပါ နှစ် အတွက် ဝင်ငွေကြေညာလွှာအသစ်ကို စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာမိတ္တူနှင့်အတူ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနသို့ ထပ်မံပေးပို့ရမည်။ ယင်းတို့ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ နှစ်အတွက် စည်းကြပ်မှုကို ဝင်ငွေကြေညာလွှာ အသစ်အရ ပြန်လည်ပြုလုပ်ရမည်။

(ဃ) ဥပဒေပုဒ်မ ၆ ပါ သက်သာခွင့်များသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကျုံးမဝင်စေရ။

(င) အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကျန်ကိစ္စရပ် များအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက အခါအား လျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း ၃
သမဝါယမအသင်းများအား စည်းကြပ်ခြင်း

၄။ (က) ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော သမဝါယမအသင်း၏ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာ၌ ယင်းဝင်ငွေရရှိရန် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေတို့ကို လည်းကောင်း၊ အောက်ပါရန်ပုံငွေများကို ထူထောင်ထား ပြီး ယင်းရန်ပုံငွေများသို့ အမှန်ထည့်ဝင်ငွေများအနက်မှ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းလစာ ကုန်ကျစရိတ်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော ပမာဏအထိကိုလည်းကောင်း နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုရမည်-

(၁) အိုနာစာရန်ပုံငွေသို့ ထည့်ဝင်ငွေ။

(၂) လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရန်ပုံငွေသို့ ထည့်ဝင်ငွေ။

(ခ) စည်းမျဉ်းခွဲ (က) တွင် အကျုံးမဝင်သော ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ သမဝါယမအသင်း နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၆၃ နှင့် ၆၄ အရ အမှန်ထူထောင်ထားသည့် ရန်ပုံငွေ တစ်ရပ်ရပ်မှ ထုတ်ပေးသည့် အသုံးစရိတ်ကိုလည်း နုတ်ပေးရမည်။ သို့သော် ယင်းအသုံးစရိတ်ကုန်ကျငွေသည် မတည်စရိတ်နှင့် ဝင်ငွေခွန် ပေးသွင်းငွေ မဖြစ်စေရ။

(ဂ) ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ တွင် မည်သို့ပင် ပြဋ္ဌာန်းထားစေကာမူ သမဝါယမအသင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ဤစည်းမျဉ်းခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရရှိသည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေအပေါ် သက်ဆိုင်ရာစည်းကြပ်နှစ်နှင့် သက်ဆိုင်သော နှုန်းများအရ ကျသင့်သောအခွန်ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အကြေ ပေးဆောင်ရမည်။ ယင်းသို့ ပေးဆောင်သော အခွန်သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ ကြိုတင် ပေးဆောင်သော ဝင်ငွေခွန်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဃ) သမဝါယမအသင်း၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို သမဝါယမအသင်းနည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၈၄ အရ သမဝါယမဦးစီးဌာနက နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် နည်းဥပဒေ ၈၂ အရ သမဝါယမဦးစီးဌာန စာရင်းစစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါက သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေပြု၍ စည်းမျဉ်းခွဲ (က) နှင့် (ခ) ပါပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ စုစုပေါင်းဝင်ငွေကို တွက်ချက်ရမည်။

(င) အဆိုပါ အသင်းအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခြားကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း ၄
အယူခံခြင်း

<ပြင်ဆင် 21.01.2015>


၅။ (က) အခွန်ထမ်းသည် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သော မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို အယူခံဝင်လိုပါက-

(၁) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး ဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီး များဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးထံ သတ်မှတ်ထားသည့် အယူခံလွှာပုံစံဖြင့် တင်သွင်းရမည်။

(၂) မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ရေးထိုးထားသော မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့်မိတ္တူကို အယူခံလွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(ခ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ငွေကို အပြေအကျေပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးက ချမှတ်သောအမိန့်ကို အယူခံဝင်ခွင့်ပြုပါရန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ လျှောက်ထား လိုပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဤကိစ္စအတွက် တာဝန်လွှဲအပ်သောအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့သည် လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) အခွန်ထမ်းသည် အမှန်ပင် အခွန်ငွေကို အပြေအကျေပေးဆောင်နိုင်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် ယင်းကိစ္စအတွက် မည်သူ့ကိုမဆို ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းနိုင်သည်။

(၂) အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ငွေကို အပြေအကျေ ပေးဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်ဟု ယူဆရန် အကြောင်းရှိလျှင် အခွန်ငွေကို အပြေအကျေပေးဆောင်စေပြီးမှသာ ယင်းအား အယူခံဝင် ခွင့်ပြုရမည်။

(၃) အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ငွေကို အပြေအကျေ ပေးဆောင်နိုင်သူမဟုတ်ဟု ယူဆရန် အကြောင်းရှိလျှင် အခွန်ငွေတချို့တစ်ဝက်ကို သတ်မှတ်ပေးဆောင်စေပြီး ကျန် အခွန်ငွေအတွက် လုံလောက်သော အာမခံပစ္စည်း တင်သွင်းစေပြီးမှသာ အယူခံဝင်ခွင့်ပြုရမည်။

(ဂ) အခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အခွန် အယူခံခုံအဖွဲ့ထံ အယူခံဝင်ရာတွင် ယင်းအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံနှင့်အတူ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့်မိတ္တူကို ပူးတွဲ၍ တင်ပြ ရမည်။

(ဃ) အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အယူခံဝင်သည့် အခါ ဥပဒေရေးရာပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍သာ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ အယူခံဝင်ရာတွင် အယူခံလွှာနှင့်အတူ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ရေးထိုးထားသော အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အမိန့်မိတ္တူကို ပူးတွဲ၍ တင်ပြရ မည်။

(င) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် သို့မဟုတ် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်း ကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးသည် အယူခံအမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင်-

(၁) လိုအပ်သည့်အမှုတွဲ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာမှ တောင်းယူ နိုင်သည်။

(၂) မည်သူ့ကိုမဆို စစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်သည်။

(၃) လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းယူနိုင်သည်။

(စ) အယူခံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံဝင်သူအား ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေဖြင့် ဖြစ်စေ ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့် ပေးရမည်။ အယူခံဝင်သူက စာဖြင့် လျှောက်လဲတင်ပြလာလျှင်လည်း ခွင့်ပြုရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.01.2015>

အခန်း ၅
လုပ်ငန်းရပ်စဲသူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်စည်းကြပ်ရန်နည်းလမ်းများ

၆။ (က) အခွန်ပေးဆောင်ထိုက်သူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းကိုရပ်စဲလျှင် လုပ်ငန်းရပ်စဲသည့် နေ့အထိ အခွန်စည်းကြပ်ရန်ရှိသော ကာလအတွက် ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို လုပ်ငန်းရပ်စဲ သည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည်။

(ခ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ပေးဆောင်ထိုက်သူတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းကို ရပ်စဲကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ထိုသူအား ဝင်ငွေကြေညာလွှာပေးပို့ရန် အကြောင်းကြားနိုင် သည်။ ထိုအကြောင်းကြားစာကို ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပေးပို့သည့် အကြောင်းကြားစာဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။

(ဂ) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လုပ်ငန်းရပ်စဲသူအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်းမျဉ်းအရ စည်းကြပ်ရာ၌ ဝင်ငွေနှစ်ကို စည်းကြပ်နှစ်ဟု မှတ်ယူ၍ ဝင်ငွေနှစ် အတွင်း တည်ဆဲအခွန်နှုန်းများဖြင့် တွက်ချက်တောင်းခံရမည်။

(င) လုပ်ငန်းရပ်ဆဲသူအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခြားကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း ၆
နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ဝင်ငွေရရှိသူများအား စည်းကြပ်ခြင်း

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံခြားငွေရရှိသူ တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်စေရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၈။ ဆိုင်ရာဝင်ငွေနှစ်အတွင်း အခွန်ထမ်း၏ရငွေ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များတွင် ကျပ်ငွေဖြင့်သာမက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်လည်း ပါဝင်ပါက သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်သာ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါက ယင်း၏စုစုပေါင်း ဝင်ငွေနှင့် ပေးဆောင်ရန် အခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ငွေတို့ကို သတ်မှတ်ထားသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် ကျပ်ငွေ သို့ ဖလှယ်၍ တန်ဖိုးသင့်ရမည်။ ယင်းသို့ဖလှယ်ပြီး ပမာဏအသီးသီးကို ကျပ်ငွေသက်သက်ဖြင့် အမှန်ရငွေနှင့် ကျပ်ငွေသက်သက်ဖြင့် အမှန်ကုန်ကျစရိတ် အသီးသီးဖြင့် ပေါင်းခြင်း၊ ရငွေစုစုပေါင်းမှ ကုန်ကျ စရိတ်စုစုပေါင်းကို ခုနှိမ်၍ ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေကို သတ်မှတ်ခြင်းပြုရမည့်ပြင် ယင်းအပေါ် ကျသင့်မည့် ကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်ကိုလည်း တည်ဆဲပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ) စည်းမျဉ်းခွဲ (က) ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရရှိသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်ကို ကျပ်ငွေ သက်သက်ဖြင့် ပေးဆောင်စေရန် ပမာဏနှင့် နိုင်ငံခြားငွေသို့ ပြန်လည်ဖလှယ်၍ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်စေရန် ပမာဏဟူ၍ အချိုးခွဲဝေရမည်။ ယင်းသို့ ခွဲဝေရာ၌ ကျပ်ငွေသက်သက်ဖြင့် ရငွေပမာဏနှင့် နိုင်ငံခြားငွေ ဖြင့်အမှန်ရရှိသည်ကို ကျပ်ငွေသို့ ဖလှယ်ထားသည့် ကျပ်ငွေပမာဏ၊ ယင်းနှစ်ရပ်အချိုးအတိုင်း ခွဲဝေရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်အချိုးပမာဏကို ကျပ်ငွေဖြင့် ပေးဆောင်စေရန်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေမှ ဖလှယ်ထားသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်အချိုးပမာဏကို နိုင်ငံခြားငွေသို့ ပြန်လည်ဖလှယ် တန်ဖိုးသင့်၍ ယင်းနိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်စေရမည်။

(ဂ) အထက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာရငွေကို ဝင်ငွေနှစ်အတွက် တစ်ကြိမ် တည်းဖြင့် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက ယင်းငွေ ရရှိသည့်နေ့၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ကြိမ်ထက် ပိုမိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသို့ရရှိသည့် နေ့အသီးသီး၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်း များကို ပျမ်းမျှခြင်းပြုလုပ်၍ ယင်း ပျမ်းမျှနှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားငွေမှ ကျပ်ငွေသို့၊ ကျပ်ငွေမှ နိုင်ငံခြားငွေသို့ ဖလှယ်တန်ဖိုး သင့်ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အလားတူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) အရ တွက်ချက်ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် အချိုးကျအခွန်ကို ယင်းနိုင်ငံ ခြားငွေဖြင့်တောင်းခံ၍ ပြန်အမ်းရန်ရှိလျှင်လည်း ယင်းနိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပင် ပြန်အမ်းရမည်။ ကျပ်ငွေဖြင့် အချိုးကျ အခွန်ကိုလည်း ကျပ်ငွေဖြင့် တောင်းခံ၍ ပြန်အမ်းရန် ရှိလျှင်လည်း ကျပ်ငွေဖြင့်ပင် ပြန်အမ်းရမည်။

(င) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း အခွန်ပေးသွင်းခြင်းကို အခွန်ထမ်းက မိမိ ပေးဆောင်ရမည် ဟု ခန့်မှန်းသည့်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်အခွန်၊ ကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်ပေါ်တွင် အခြေပြု၍ နိုင်ငံခြားငွေ၊ ကျပ်ငွေတို့ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။

(စ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသူ တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိ သည့်ရငွေအပေါ် အခြေပြုသည့် ပုံသေရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ထားပါက စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) အရ တွက်ချက်ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရန် အခွန်မည်မျှပင်ဖြစ်စေကာမူ ပုံသေရာခိုင်နှုန်းအရ ကျသင့် အခွန်ပမာဏကိုသာ အစားထိုးပေးဆောင်စေရမည်။ သို့ရာတွင် ကျပ်ငွေဖြင့် အချိုးကျ အခွန်ပမာဏကိုမူ ကျပ်ငွေဖြင့် ပေးဆောင်စေရမည်။

(ဆ) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရငွေရရှိသူ၊ ကုန်ကျစရိတ်ရှိသူများအား အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဤစည်းမျဉ်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် ရာတွင် ခက်ခဲသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ထူးခြားသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွက်ချက်နည်း များကိုဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်ရန်နည်းစနစ်များကိုဖြစ်စေ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဇ) ဤစည်းမျဉ်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ ပြည်ပတွင်ရရှိသော ရငွေ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။

(ဈ) စည်းမျဉ်းခွဲ (စ) ပါအတိုင်း ရငွေအပေါ်ပုံသေနှုန်းဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထား ခြင်းကြောင့် ယင်းသို့ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရငွေရရှိသူများသည် ဤစည်းမျဉ်းနှင့် အကျုံးဝင် ခြင်း မရှိဟု မှတ်ယူခြင်း မရှိစေရ။

<ပြင်ဆင် 21.01.2015>

အခန်း ၇
ယာယီစည်းကြပ်မှုပြုလုပ်ခြင်း

၉။(က) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ထမ်းထံမှရရှိသော ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို အခြေပြု၍ လည်းကောင်း၊ ယင်းကြေညာလွှာနှင့်အတူ စာရင်းရှင်းတမ်းများပါရှိလျှင် ယင်းစာရင်းရှင်းတမ်းများကို အခြေပြု၍ လည်းကောင်း ယာယီစည်းကြပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင် သည်။ ယာယီစည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်သည့် အခွန်ငွေမှ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ ပေးဆောင် ပြီးသည့်ငွေကို ခုနှိမ်ပေးရမည်။

(ခ) ယာယီစည်းကြပ်မှုအရ အခွန်ထမ်းပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ ပါ နည်းလမ်းများ အတိုင်းတောင်းခံရမည်။ ယင်းအခွန်ကို အခွန်ထမ်းက ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ နှင့် ပုဒ်မ ၄၀ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရ ကောက်ခံနိုင်သည်။

(ဂ) ဤစည်းမျဉ်းအရ ယာယီစည်းကြပ်မှု ပြုလုပ်သည့်ကိစ္စတွင် ပုံမှန်စည်းကြပ်မှုကို ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ ဆောလျင်စွာ ပြုလုပ်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်းမျဉ်းအရ ပြုလုပ်သည့် ယာယီစည်းကြပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံဝင်ခွင့် မရှိစေရ။

အခန်း ၈
အခွန်ထမ်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူများ

၁၀။ (က) ဥပဒေပါကိစ္စရပ်များအလို့ငှာ ဥပဒေအရ အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စမှတစ်ပါး အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အခွန်ထမ်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိစေရမည်-

(၁) အခွန်ထမ်းက စာဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်သော ယင်း၏ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း၊

(၂) တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရှေ့နေ၊

(၃) မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော စာရင်းကိုင် သို့မဟုတ် စာရင်းစစ်၊

(၄) အောက်ပါအရည်အချင်းတစ်ခုခုနှင့် ပြည့်စုံသည့်ဝင်ငွေခွန်ရှေ့ဆောင်-

(ကက) မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အသိအမှတ်ပြုသော နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ဖြစ်စေ၊ စာရင်းအင်းပညာ သို့မဟုတ် အခွန်ဘဏ္ဍာပညာ အဓိကဖြင့် အောင်မြင်သော ဘောဂဗေဒဝိဇ္ဇာဘွဲ့ဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွဲ့တို့အောက် မနိမ့် သော အလားတူဘွဲ့ ဖြစ်စေရရှိသူ၊

(ခခ) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ယင်းဦးစီးဌာနက ဆက်ခံသော အခွန်ဌာနတစ်ခုခု၌ လုပ်သက်အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိ၍ ဤကိစ္စအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်း နှင့်ပြည့်စုံသူ သို့မဟုတ် ဤအပိုဒ်တွင် ဖော်ပြသော လုပ်သက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤကိစ္စ အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လုံလောက်သော အကြောင်းရှိ၍ လျှော့ပေါ့ပေးခြင်း ခံရသူ။

(ခ) ဤစည်းမျဉ်းအရ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတို့တွင် အောက်ပါတို့မပါဝင် စေရ-

(၁) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်း၊

(၂) စာရိတ္တနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ထားခြင်း ခံရသူ။

(ဂ) မည်သူမဆို စာရိတ္တနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချို့ယွင်းမှု တစ်ခုခုရှိလျှင် ထိုသူကို ဤကိစ္စအတွက် အခွန်ထမ်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့အမိန့်ချမှတ်ခြင်း မပြုမီသက်ဆိုင်သူအား ဖြေရှင်းခွင့်ပေးရမည်။

အခန်း ၉
စည်းကြပ်ရာဒေသသတ်မှတ်ခြင်း

၁၁။(က) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးသည် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့်ဒေသအတွင်း၌ တည်ရှိသောစီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပါကိစ္စ အလို့ငှာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ သို့ရာတွင် အခွန်ထမ်းတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းသည် ဒေသတစ်ခုထက်ပိုပြီး ကွဲပြားတည်ရှိလျှင် အဓိကလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ ဒေသနှင့်ဆိုင်သော မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးက ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ခ) ပစ္စည်းခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေအတွက် ပစ္စည်းတည်ရှိရာ ဒေသနှင့်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးက လည်းကောင်း၊ လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေအတွက် လစာရရှိ သောအလုပ်ခွင်တည်ရှိရာဒေသနှင့်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာမှူးရုံးက လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) အခွန်ထမ်းတစ်ဦး၌ ဝင်ငွေရလမ်းတစ်ခုထက်ပိုမိုရှိလျှင် အဓိကဝင်ငွေရလမ်း တည်ရှိရာ ဒေသနှင့်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း များဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးက ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်းမျဉ်းခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာ၌ ခက်ခဲသည့် ကိစ္စများတွင် အခွန်ထမ်းနေထိုင်ရာဒေသနှင့်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများ ဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးက ဆောင်ရွက်ရမည်။ အခြားကိစ္စရပ်များ အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်က သတ်မှတ်ပေးသည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၇ အရ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် အဖွဲ့ရုံးက ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) စည်းကြပ်ရာဒေသနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားလျှင် ဤကိစ္စအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးသတ် အတည်ဖြစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ အခွန်ထမ်းအား ပြောရေးဆိုခွင့် ပေးရမည်။

(စ) စည်းမျဉ်းခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) နှင့် (င)တို့တွင်မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ မည်သည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍မဆို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးသည် စည်းကြပ်မှု အမိန့် ချမှတ်ခြင်းနှင့် အယူခံအမိန့်ချမှတ်ခြင်းမဟုတ်သော ဥပဒေပါ အခြားကိစ္စရပ်များအားလုံးကို ဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.01.2015, 10.06.2020>

အခန်း ၁၀
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည့် သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ

၁၂။ (က) မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ခေတ္တဖြစ်စေ၊ အပြီးအပိုင်ဖြစ်စေ ထွက်ခွာသွားလိုသူသည် အခွန် ပေးဆောင်ရန်တာဝန်မရှိကြောင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသည့်အခွန်ကို ပေးဆောင်ရန် ကျေနပ် လောက်အောင် စီမံပြီးဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာထုတ်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ စာဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထောက်ခံစာထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားသူသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း မခံရဖူးသူဖြစ်လျှင် ဥပဒေအရ စည်းကြပ်မှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် နိုင်သည့် ဝင်ငွေနှစ် များ အတွင်း ထိုသူ၌ စည်းကြပ်နိုင်သည့် ဝင်ငွေ ရှိ၊ မရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စိစစ်ရ မည်။ မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို အခွန်စည်းကြပ်ရန် အကြောင်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ထိုသူအား ယင်းနှစ် သို့မဟုတ် နှစ်များအတွက် စည်းကြပ်မှုကို ပြုလုပ်ရမည်။

(ခ) ထောက်ခံစာထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားသူအား အခွန်စည်းကြပ်ရန်ရှိလျှင် စည်းကြပ်မှု များကို ပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းထားခြင်း မရှိသေး သော စည်းကြပ်မှုများ ရှိလျှင် အခွန်ထမ်းအား ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၂၁ အရဖြစ်စေဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားစာကို အတည်ပြု၍ ခုနစ်ရက်အောက် မနည်းသော ကာလအတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာ သို့မဟုတ် ကြေညာလွှာများကို တင်သွင်း စေနိုင်သည်။

(ဂ) နှစ်ပြည့်ဖြစ်သော နောက်ဆုံးဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးသည့်နေ့၏ နောက်တစ်နေ့မှ အခွန်ထမ်း မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းသည့်နေ့အထိ ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် အခွန်ထမ်း၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ကိုခန့်မှန်းသတ်မှတ်၍ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းဖြင့် စည်းကြပ်ရမည်။ အခွန်ထမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းသည့်နေ့သည် လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည့် နေ့ထက် ကျော်လွန်မည်ဖြစ်ပါက လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စည်းကြပ်မှုအပြင်ယင်းနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နေ့မှ အခွန်ထမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းသည့် နေ့အထိ ကာလအပိုင်း အခြားအတွက်ပါ ခွဲခြားပြီးသီးခြားစည်းကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ယင်းသို့ စည်းကြပ်ရာတွင် လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းဖြင့် အခွန်ငွေကို တွက်ချက်ရမည်။ ထိုသို့စည်းကြပ် နိုင်ရန် အခွန်ထမ်းအား ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအကြောင်းကြားစာကို အတည်ပြု၍ ခုနစ်ရက် အောက်မနည်းသော ကာလအတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို တင်သွင်းစေနိုင်သည်။

(ဃ) ထောက်ခံစာထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားသူအပေါ်တွင် အခွန်စည်းကြပ်ရန်ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုသူမထွက်ခွာမီ စည်းကြပ်မှုအားလုံးကို ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် မည့် အခြေအနေမရှိလျှင် ထိုသူမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ထိုသူအား စည်းကြပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်မည့်ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက်ထားရမည်။ ထို့ပြင် ကျသင့်မည့် အခွန်ငွေများကောက်ခံရရှိရန် လုံလောက်သော စီမံမှုများ ကိုလည်း ပြုလုပ် ထားရှိရမည်။

(င) မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် လျှောက်ထားသူအား ပုံစံ “က” တွင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ၌ ပြဋ္ဌာန်းသည့် သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူထံသို့ လိပ်မူလျက် သင့်လျော်သော စာပိုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး ယင်းပုံစံကို ထုတ်ပေးရမည်။

(စ) စည်းမျဉ်းခွဲ (င) ပါ ပုံစံ “က” ကို ရရှိသောအခါ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာသွားလိုသူသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည့်သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူထံသို့အဆိုပါ ပုံစံ “က” ကို ပုံစံ “ခ” နှင့်တွဲလျက် တင်သွင်းရမည်။ သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် လိုအပ်သည်များကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပုံစံ “ဂ” ဖြင့် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

(ဆ) အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလိုလျှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်သက်သေခံလက်မှတ်ကို ရယူရန် မလိုအပ်စေရ-

(၁) အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသူများ၊

(၂) တောက်လျှောက် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်၍ ခရီးစဉ်အရသာ ဖြတ်သန်းသွားလာ သော ခရီးသည်များ နှင့် ပြည်ပမှ အပြန်လက်မှတ်ပါရှိပြီး ပြည်တွင်းတွင် ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်ထက် မပိုဘဲနေထိုင်သည့် ခရီးသည်များ၊

(၃) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့်သံတမန်များ၊ သံတမန်အဆင့်ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုများ၊

(၄) အထက်ပါသံတမန်များ၏ အချိန်ပြည့်အမှုထမ်းများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစု များဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ကိုယ်စားပြုသော တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံသားဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသူများ၊

(၅) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် အစိုးရတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာကြသော အဆိုပါအစိုးရတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုများ၊

(၆) မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရဖြစ်စေ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုများ၊

(၇) မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားရန် ပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်ပေးခြင်း ခံရသူများ။

(ဇ) ဤစည်းမျဉ်းအရ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲသည့်ကိစ္စရပ်များ၌ ပုံစံ “ဂ” ထုတ် ပေးရန် နည်းလမ်းများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။

အခန်း ၁၁
တန်ဖိုးလျော့ခွင့်ပြုငွေ

၁၃။ (က) (၁) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အဆောက်အအုံ၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ယန္တရားစု သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နုတ်ပေးရမည့်ပစ္စည်းတန်ဖိုး လျော့ငွေမှာ အောက်ဇယားပါ နှုန်းများ အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။

(၂) စည်းမျဉ်းခွဲ (က)၊ စည်းမျဉ်းခွဲငယ် (၁) ဇယားတွင် ဖော်ပြမထားသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ သို့မဟုတ် အခြား မ-တည် အပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နုတ်ပေးရမည့် တန်ဖိုးလျော့ငွေမှာ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) နှင့် အကျုံးမဝင် လျှင် မူရင်းတန်ဖိုးအပေါ် ငါးရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်စေရမည်။

(၃) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တန်ဖိုးလျော့နှုန်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင် သည်-

(ကက) ဒြပ်မဲ့ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊

(ခခ) တန်ဖိုးနည်း မ-တည် အပိုင်ပစ္စည်းများ။

(၄) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တန်ဖိုး လျော့နှုန်းတို့ကို သတ်မှတ်ခွင့်ပြု ပေးနိုင်သည်-

(ကက) ဤစည်းမျဉ်းခွဲပါ တန်ဖိုးလျော့နှုန်းထက် လျော့၍ဖြစ်စေ၊ ပို၍ဖြစ်စေ ခံစားလိုကြောင်း အခွန်ထမ်းက လျှောက်ထားလာသည့် ကိစ္စရပ်များ၊

(ခခ) တန်ဖိုးလျော့ ခံစားသည့်နည်းလမ်း ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။

မ-တည်အပိုင်ပစ္စည်းအမျိုးအစား မူရင်းတန်ဖိုးအပေါ် ရာခိုင်နှုန်း
၁။     အဆောက်အအုံ  
  (က)   လက်ရွေးစင်ပစ္စည်းများနှင့် သံချောင်းသွင်း ကွန်က ရစ်များဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော ခိုင်ခံ့တောင့် တင်းသည့် ပထမတန်းတိုက်၊  
    (၁) စက်ရုံအဆောက်အအုံများ ၂.၅
    (၂) ကျန်အဆောက်အအုံများ ၁.၂၅
  (ခ)   သင့်ရုံခိုင်ခံ့တောင့်တင်းသည့် ဒုတိယတန်းတိုက်  
    (၁) စက်ရုံအဆောက်အအုံများ
    (၂) ကျန်အဆောက်အအုံများ ၂.၅
  (ဂ) (၁) စက်ရုံအဆောက်အအုံများ ၁၀
    (၂) ကျန်အဆောက်အအုံများ
  (ဃ)   ဝါးနှင့် သက်ကယ်ဓနိများဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သာမန် အသုံးစရိတ်အဖြစ် ခွင့်ပြုမည်။
၂။     ပရိဘောဂများနှင့် အဆောက်အအုံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ပစ္စည်းများ-  
  (က)   အထွေထွေ ၅ (ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ ဖန်ထည်၊ ရက်ထည်နှင့် ပလတ်စတစ်ပိတ်များအတွက်ခွင့်မပြုပါ။ အစားထိုးရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ ကို သာမန် အသုံး စရိတ်အဖြစ် ခွင့်ပြုမည်)
  (ခ)   ဟိုတယ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် တည်းခိုခန်းများတွင် အသုံး ပြုသည့် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ တပ်ဆင်ထား သည့် ပစ္စည်းများ၊ ငွေထည်နှင့် မီးဖိုဆောင်သုံး ပစ္စည်း ၆.၂၅
  (ဂ)   ဟိုတယ်၊ ဇာတ်ပွဲရုံနှင့် ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် အသုံးပြုသည့် တူရိယာပစ္စည်း ၁၀
၃။     စက်ယန္တရားစု-  
  (က)   အထွေထွေ
  (ခ)   အောက်ပါများအတွက် သီးခြားနှုန်းများဖြင့် ခွင့်ပြုမည်-  
    (၁) ဆန်စက် ၆.၂၅
    (၂) ဂျုံစက် ၆.၂၅
    (၃) ဆီစက် ၆.၂၅
    (၄) ရေခဲစက် ၆.၂၅
    (၅) ဘိလပ်ရည်စက် ၆.၂၅
    (၆) ကော်ဖီမှုန့်စက် ၆.၂၅
    (၇) အချိုသောက်လက်ဖက်ခြောက်စက် ၆.၂၅
    (၈) အရက်ချက်စက် ၆.၂၅
    (၉) မုန့်ဖုတ်ဖိုနှင့် ဘီစကွတ်စက် ၆.၂၅
    (၁၀) ခေါက်ဆွဲ၊ မြူစွမ်၊ ကြာဆံ၊ မုန့်ဟင်းခါး ဖတ် စသည့်စက် ၆.၂၅
    (၁၁) အမှုန့်ကြိတ်စက် ၆.၂၅
    (၁၂) စည်သွတ်စက် ၆.၂၅
    (၁၃) သားရေထုတ်စက် ၆.၂၅
    (၁၄) ဖိနပ်စက် ၆.၂၅
    (၁၅) ဓါတ်ခဲစက် ၆.၂၅
    (၁၆) ကော်စက် ၆.၂၅
    (၁၇) ဆပ်ပြာစက် ၆.၂၅
    (၁၈) ဖယောင်းတိုင်စက် ၆.၂၅
    (၁၉) ကြိုးကျစ်စက် ၆.၂၅
    (၂၀) ဒန်သတ္တုပစ္စည်းစက် ၆.၂၅
    (၂၁) သတ္တုပုံးစက် ၆.၂၅
    (၂၂) ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းစက် ၆.၂၅
    (၂၃) သစ်ခွဲစက် ၆.၂၅
    (၂၄) ထုံးဖို ၆.၂၅
    (၂၅) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက် ၆.၂၅
    (၂၆) ကျောက်ပစ္စည်းစက် ၆.၂၅
    (၂၇) သံမှအပ အခြားသတ္တုအရည်ကျိုစက် ၆.၂၅
    (၂၈) တွင်ခုံ ၆.၂၅
    (၂၉) သင်္ဘောကျင်း ၆.၂၅
    (၃၀) ပဲခွဲစက် ၆.၂၅
  (ဂ) (၁) ဆီခဲစက် ၁၀
    (၂) ဓာတုဗေဒပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက် ၁၀
    (၃) အဖြူချွတ်နှင့် ဆေးဆိုးစက် ၁၀
    (၄) ရော်ဘာပစ္စည်းစက် ၁၀
    (၅) အုတ်ဖို ၁၀
    (၆) အုတ်ကြွပ်စက် ၁၀
    (၇) ဝိုင်ယာကြိုးနှင့် အိမ်ရိုက်သံစက် ၁၀
    (၈) အထည်စက် ၁၀
    (၉) ဆားဖို ၁၀
၄။     စက်ပစ္စည်းများ    
  (က)   မြေပေါ်လျှပ်စစ်ကြိုးလုံးကြီး ၂.၅
  (ခ) (၁) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက် ၆.၂၅
    (၂) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့သည့် စက်ကိရိယာ ၆.၂၅
    (၃) မြေအောက်လျှပ်စစ်ကြိုးလုံးကြီး ၆.၂၅
    (၄) ဓာတ်လှေကား ၆.၂၅
    (၅) အထွေထွေလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ၆.၂၅
    (၆) သတ္တုရေစိမ်စက်ကိရိယာ ၆.၂၅
    (၇) စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်စက် ၆.၂၅
    (၈) ပုံနှိပ်စက် ၆.၂၅
    (၉) လေဖိစက်နှင့် လေအားစက်ကိရိယာ ၆.၂၅
  (ဂ)   ရေခဲမုန့်စက် ၁၀
  (ဃ)   ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ပြသမှုဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း ၁၂.၅
  (င)   ဓာတ်မှန်နှင့်ရောဂါကုဓာတ်အား ပစ္စည်းများ ၂၀
၅။     ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-    
  (က)   သံထည်ခွံဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော စက်မဲ့ ရေယာဉ်
  (ခ)   သံထည်ခွံဖြင့် ဆောက်လုပ်သော စက်ရေ ယာဉ်   ၆.၂၅
  (ဂ)   သစ်သားခွံဖြင့် ဆောက်လုပ်သော ရေယာဉ်   ၁၀
၆။     ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ-    
  (က) (၁) မော်တော်ယာဉ် ၁၂.၅
    (၂) စက်ဘီးနှင့်ဆိုက်ကားများ ၁၂.၅
  (ခ)   အငှားယာဉ်၊ ကုန်တင်ကားများနှင့် ခရီးသည် တင်ကားများ၊ စက်မဲ့ယာဉ်များ   ၂၀
၇။     အထွေထွေ-    
  (က) (၁) ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ၁၀
    (၂) အလေးချိန်စက်နှင့်ကိရိယာ ၁၀
    (၃) အလုပ်ရုံသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ၁၀
    (၄) အထည်နှင့် ဦးထုပ်ချုပ်စက် ၁၀
    (၅) သားရေနှင့်ကင်းဘတ်ပစ္စည်းချုပ်စက်များ ၁၀
    (၆) အအေးဓာတ်ပေး စက်ကိရိယာ ၁၀
    (၇) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက် ကိရိယာ ၁၀
    (၈) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်သုံးသံထည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် စက်များ ၁၀
    (၉) သတ္တုတွင်းသုံးစက်ပစ္စည်း ၁၀
    (၁၀) လက်ယက္ကန်း ၁၀
  (ခ) (၁) ကြံရည်ကြိတ်စက် ၁၂.၅
    (၂) ခွဲစိတ်ကိရိယာများ ၁၂.၅
  (ဂ) (၁) စက်မှုလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ၂၀
    (၂) ဝန်ချီစက် ၂၀
၈။     အခြားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထွေထွေ ပစ္စည်းများ    
  (က) (၁) လေယာဉ်   ၁၂.၅
    (၂) စာရင်းပြုစက်များ၊ ဂဏန်းတွက်စက်များ   ၁၀
    (၃) ရုပ်ရှင်နှင့် ပြဇာတ်သရုပ်ဆောင်များ၏ အသုံးအဆောင်များ   ၂၀
    (၄) အသံဖမ်း၊ အသံချဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ   ၁၀
    (၅) ပုလင်းဆေးစက်   ၁၀
    (၆) ချပ်စက္ကူဘူးပြုလုပ်စက်   ၆.၂၅
    (၇) ဗြစ်နှင့်အရက်ချက်စက်ရုံ  
    (၈) ကင်မရာနှင့်ဓာတ်ပုံပစ္စည်းများ   ၁၀
    (၉) ဘိလပ်မြေစက်   ၆.၂၅
    (၁၀) ဓာတုဗေဒပစ္စည်းစက်   ၆.၂၅
    (၁၁) ကွန်ပျူတာစနစ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ   ၂၀
    (၁၂) ဝါကြိတ်စက်   ၆.၂၅
    (၁၃) နို့ချက်စက်   ၁၀
    (၁၄) စာကူးစက်နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ   ၁၀
    (၁၅) သံရည်ကြိုစက်  
    (၁၆) ဖန်ချက်စက်ရုံ   ၆.၂၅
    (၁၇) ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်စက်   ၁၀
    (၁၈) ဆွယ်တာထိုးစက်   ၁၂.၅
    (၁၉) လျှော်ဖွတ်၊ ဆေးဆိုးလုပ်ငန်း    
      -အထွေထွေလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာ  
      -အဝတ်လျှော်စက်  
    (၂၀) မီးခြစ်စက်  
    (၂၁) ရေနံကုမ္ပဏီများ    
      -စက်နှင့်စက်ကိရိယာများ  
      -ပိုက်လိုင်းများ  
      -လွန်တူးကိရိယာများ   ၂၀
      -ရေနံတူးစင်များ   ၁၀
      -ဘူမိ၊ ရူပလေ့လာစမ်းသပ်ရေး ကိရိယာများ   ၁၀
      -ဆိုက်စမစ် လေ့လာစမ်းသပ် ကိရိယာများ   ၁၀
      -အခြားလေ့လာစမ်းသပ်ကိရိယာများ   ၁၀
    (၂၂) အောက်စီဂျင်၊ အဆက်တီလင် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်စက်  
    (၂၃) သုတ်ဆေး၊ အရောင်တင်ဆေး ထုတ်လုပ်စက်   ၆.၂၅
    (၂၄) ကြက်ဘဲ၊ အသားထုတ်လုပ်စက်   ၆.၂၅
    (၂၅) အပ်ချုပ်စက်များ   ၁၀
    (၂၆) သင်္ဘောဆေးမှုတ်စက်   ၁၀
    (၂၇) သကြားစက်များ   ၆.၂၅
    (၂၈) တာပေါ်လင် (တာလပတ် သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်)   ၁၂.၅
    (၂၉) ရုပ်မြင်သံကြားစက်    
      -ကောင်းကင်ကြိုးတိုင်များ   ၂.၅
      -အခြားကိရိယာများ   ၁၂.၅
      -ဖမ်းစက်    
      (က) အထွေထွေ   ၁၀
      (ခ) အငှား   ၁၂.၅
    (၃၀) အုတ်ကြွပ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်   ၁၀
    (၃၁) လက်နှိပ်စက်များ (လျှပ်စစ်နှင့်သာမန်)   ၁၀
    (၃၂) ထီးထုတ်လုပ်စက်   ၁၀
    (၃၃) လေစုပ်၊ သန့်ရှင်းရေးစက်များ   ၁၀
    (၃၄) ဗွီဒီယို    
      -ကစားစက်များ   ၂၀
      -အခြားဗွီဒီယိုစက်များ   ၁၀
    (၃၅) အဝတ်လျှော်စက်များ   ၁၂.၅

 အထက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြမထားသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ သို့မဟုတ် အခြားမ-တည်အပိုင်ပစ္စည်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နုတ်ပေးရမည့်ပစ္စည်း တန်ဖိုးလျော့ငွေမှာ ဤစည်းမျဉ်း၏ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) နှင့် အကျုံးမဝင်လျှင် မူရင်းတန်ဖိုးပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် အသုံးပြုသည့် မ-တည်အပိုင်ပစ္စည်း၏ အသုံးဝင်မှုသက်တမ်းအရ ဤစည်းမျဉ်းခွဲပါ တန်ဖိုးလျော့ အခွန်နှုန်းထက်လျော့၍ ဖြစ်စေ၊ ပို၍ဖြစ်စေ ခံစားလိုကြောင်း အခွန်ထမ်းက လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်၊ ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြလာလျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၁၀၊ အပိုဒ် (ခ) အရ ပြည်တွင်းပြည်ပစုစုပေါင်းဝင်ငွေကို ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ တွက်ချက်ရာတွင် တန်ဖိုးလျော့ငွေ ခွင့်ပြုရန်အတွက် စည်းမျဉ်းခွဲ (က) ပါဇယား၌မပါရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုရှိရာ နိုင်ငံမှ ခွင့်ပြုချက် အတိုင်း ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) (၁) ခွင့်ပြုသည့်ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေစုစုပေါင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ မတည်အပိုင် ပစ္စည်းအတွက် အခွန်ထမ်းကုန်ကျသော မူရင်းတန်ဖိုးထက် မပိုရ။

(၂) အခွန်ထမ်းက မိမိပိုင်စက်ကိရိယာကို အဆောက်အအုံနှင့်အတူ အငှားချထားသည့် ကိစ္စတွင် ထိုအဆောက်အအုံအငှားချထားခြင်းမှာ အဆိုပါ စက်ကိရိယာအငှားချ ထားခြင်းနှင့် ခွဲခြား၍ မရနိုင်လျှင် ထိုအဆောက်အအုံအတွက် တန်ဖိုးလျော့ငွေ နုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။

(၃) မတည်အပိုင်ပစ္စည်းကို ဝင်ငွေနှစ်တစ်နှစ်လုံးအခွန်ထမ်း အသုံးမပြုဘဲဝင်ငွေနှစ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်၌သာ အသုံးပြုစေကာမူ ထိုနှစ်အတွက် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ ငွေ အပြည့် နုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။

(၄) ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း မ-တည်အပိုင်ပစ္စည်းအလွှဲအပြောင်းရှိလျှင် ထိုပစ္စည်းကို နောက်ဆုံးဆက်ခံ အသုံးပြုသည့် အခွန်ထမ်းအတွက်သာ အဆိုပါတန်ဖိုးလျော့ငွေ ကို နုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။

(၅) ဤစည်းမျဉ်းအရ တန်ဖိုးလျော့ငွေ ခံစားနိုင်ရန်အလို့ငှာ သတ်မှတ်သည့်ပုံစံဖြင့် အချက်အလက်များ ကိုအခွန်ထမ်းက ဖြည့်စွက်တောင်းခံရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.01.2015, 04.02.2016, 10.06.2020>

အခန်း ၁၂
ဝင်ငွေရရှိသည့် အချိန်၌ နုတ်ယူပေးသွင်းရန် နည်းလမ်းများနှင့် အခွန်ကို ကြိုတင်ပေးဆောင်ရန်နည်းလမ်းများ

<ပြင်ဆင် 21.01.2015>

၁၄။ (က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့အရ ဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူရာတွင် နုတ်ယူသော နှစ်အတွက် စည်းကြပ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဝင်ငွေခွန်နှုန်းများဖြင့် တွက်ချက်နုတ်ယူရမည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့် (ခ) တို့အရ နုတ်ယူထားသော ငွေအားလုံးကို နုတ်ယူသူသည် ထိုသို့ နုတ်ယူထားသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်း ရမည်။ နုတ်ယူထားသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ပေးသွင်းသည့်ကိစ္စတွင် ပေးသွင်းသည့် နေ့ရက်သည် ဝင်ငွေနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ဖြစ်ပါက ပေးသွင်းသော အခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေနှစ်အတွက် ပေးသွင်းသည့် အခွန်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။ သို့ရာတွင် လိုအပ်လျှင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ပေးသွင်းရမည့် နေ့ရက်၊ ပေးသွင်းရ မည့် နည်းလမ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ဂ)ပါ သတင်းအချက် အလက် ပေးပို့ရမည့် နေ့ရက်၊ ပေးပို့ရမည့် နည်းလမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။

(ဂ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ နုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်လျှင် နုတ်ယူ ထားငွေနှင့်စပ်လျဉ်း သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ နုတ်ယူသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ပေးပို့ရမည်။

(ဃ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပေးပို့ရမည့်သူများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်-

(၁) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာနဖြစ်လျှင် ဆိုင်ရာရုံး၏ အကြီးအကဲ၊

(၂) တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ယင်းလုပ်ငန်း၏ ပိုင်ရှင်၊

(၃) ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြစ်လျှင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်စု၏ အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်၊

(၄) သမဝါယမအသင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး၊

(၅) ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ ခန့်ထားခြင်းမရှိက မန်နေဂျာ။

<ပြင်ဆင် 00.00.2015, 04.02.2016, 10.06.2020>

၁၄-က။(က) လစာခေါင်းစဉ်နှင့် အကျုံးဝင်သော ဝင်ငွေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆-က၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သော ဝင်ငွေအမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်မှအပ ကျန်ဝင်ငွေခေါင်းစဉ်ပါ ဝင်ငွေအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ထမ်းသည် ဝင်ငွေနှစ် အတွင်း မိမိရရှိသည့် စုစုပေါင်း ဝင်ငွေကို ခန့်မှန်းတွက်၍ ယင်းအပေါ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ အခွန်နှုန်းဖြင့် ကျသင့်သည့်အခွန်ကို သုံးလတစ်ကြိမ် အရစ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ သုံးလမကုန်မီ ငွေသွင်းချလန်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံး၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ ကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။

သို့ရာတွင် အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပါ သတ်မှတ်အခွန်နှုန်းဖြင့် ကျသင့်မည့် အခွန်ငွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အခြေပစ္စည်းကိုရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ငွေသွင်း ချလန်ဖြင့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ ကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆-ခ အရ ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ခွန်ပေးဆောင်စေခြင်းအတွက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိပါက မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သည် ထိုသို့ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းအား ကြိုတင်ခွန်ပေး ဆောင်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.01.2015, 04.02.2016>

အခန်း ၁၃
အထွေထွေ

၁၅။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် စည်းမျဉ်းများပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လွယ်ကူစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပုံစံများကို ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၆။ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ရာတွင် ပြား ၅၀ အောက်နည်းသော အခွန်ငွေကို ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ဘဲ ပြား ၅၀ နှင့်တစ်ကျပ်အကြားရှိ အခွန်ငွေကို တစ်ကျပ်ဟု ထည့်သွင်း တွက်ချက် ရမည်။

၁၇။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများကို ဤစည်းမျဉ်းများဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။


လှထွန်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး