ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၀၊ အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်