ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂/၂၀၁၉) ၊ အသက်အာမခံအမျိုးအစားများနှင့် အထွေထွေအာမခံအမျိုးအစားများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ