ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၀ ၊ အာမခံအမျိုးအစားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက်