ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၄ / ၂၀၂၀၊ တစ်ဆင့်အာမခံဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်