မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ

DOWNLOAD

မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၆။)

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်)

[ ပြင်ဆင် : 03.04.2020 ]


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-

(က) ဆေးပညာ ဆိုသည်မှာ ကျန်းမာမှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါစစ်ဆေး ရှာဖွေခြင်း၊ ရောဂါကုသခြင်း၊ ဝေဒနာသက်သာစေခြင်း၊ ကျန်းမာမှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ အပါအဝင် အနောက်တိုင်း ဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်သော ပညာရပ်ကို ဆိုသည်။

(ခ) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီကို ဆိုသည်။

(ဂ) နာယကအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏ နာယကအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(ဃ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(င) ကောင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(စ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေး သော ဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဆ) မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အမည်တင်သွင်းခြင်း ခံရပြီး ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။

(ဇ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာကောင်စီက ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသော အထွေထွေ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်၊ အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်၊ သီးခြားသတ်မှတ်အထွထွေဆေး ကုသခွင့်လိုင်စင်၊ ကန့်သတ် အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် လိုင်စင်တို့ကို ဆိုသည်။

(ဈ) အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ-

(၁) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်တွင်းဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ရရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်သင်ကာလပြီးဆုံးသည့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ဆရာဝန်အားသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ကောင်စီက ထုတ်ပေးသော ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။

(၂) ကောင်စီ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် ပြည်ပနိုင်ငံဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဖြစ်စေ၊ ဆေးကောလိပ်တစ်ခုခုမှဖြစ်စေ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ရရှိပြီး သတ်မှတ် ထားသော အလုပ်သင်ကာလပြီးဆုံးသည့် နိုင်ငံသားဆရာဝန်အား ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးနောက် ကောင်စီက ထုတ်ပေးသော ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ည) အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ကောင်စီကအသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်တွင်း ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှအပ်နှင်းထားသော သို့မဟုတ် ပြည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသော ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပြီး အထွေထွေ အထူးဆေးကုသမှုကိုဖြစ်စေ၊ အထူးပြု အထူးကုဆေးကုသမှုကိုဖြစ်စေ အရည်အချင်းပြည့် မီ၍ အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် အား ကောင်စီကထုတ်ပေးသည့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဋ) သီးခြားသတ်မှတ်အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏ အသိအမှတ် ပြုခြင်းခံရသည့် ပြည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဆေးကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသော အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားဆရာဝန်အား ကောင်စီက သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ထုတ်ပေးသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဌ) သီးခြား သတ်မှတ်အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသည့် ပြည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသော ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နိုင်ငံခြားသားဆရာဝန်အား ကောင်စီက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ထုတ်ပေး သော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။

(ဍ) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ မရရှိသော်လည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဘွဲ့၊ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ တစ်ခုခုရရှိပြီး ပြည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကဲ့သို့ အလားတူကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ ကောင်စီကဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်အလိုက် ကုသမှုတစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြု ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အခြေအနေအရ လိုအပ်သည်ဟု ကောင်စီက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြီ ထုတ်ပေးသော လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ ထိရောက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသူအားလုံး ခံစားခွင့်ရရှိစေရန်၊

(ခ) ဆရာဝန်များ၏ ဆေးပညာဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးနှင့် အဆင့် အတန်းကို အစဉ်တစိုက်ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်၊

(ဂ) ဆေးပညာကို ခေတ်နှင့်အညီ လေ့လာသင်ကြားနိုင်စေရန်၊

(ဃ) ဆေးပညာတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆည်းပူးနိုင်စေရန်၊

(င) ဆရာဝန်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်စေရန်၊

(စ) ဆရာဝန် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်စည်းကမ်းများ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရေးကို ကြပ်မတ် ထိန်းသိမ်းပေးရန်၊

(ဆ) ကောင်းမွန်သော ဆေးကုသမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ထွန်းစေရန်။

အခန်း(၃)
မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄။ ကောင်စီသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား သည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသော ဝါရင့်အငြိမ်းစားဆေးပညာရှင်နှစ်ဦး ပါဝင်သည့် နာယကအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရ မည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၆။ (က) နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီကို ၇၅ ဦးထက်မပိုသော အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊

(၂) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊

(၃) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊

(၄) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊

(၅) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊

(၆) အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦး၊ ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)၊

(၇) တစ်ဆယ်ဦးထက်မပိုသော ဆေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်များ၊

(၈) မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး၊

(၉) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး၊

(၁၀) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများ၊

(၁၁) ဆေးတက္ကသိုလ်များမှ ဥပဒေရေးရာဆေးပညာဌာန ဝါရင့်ပါမောက္ခဌာနမှူးတစ်ဦး၊

(၁၂) ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါဝင်စား၍ အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်လေးစားမှု ကို ရရှိသော အငြိမ်းစားဆရာဝန်ကြီး ၁၅ ဦး၊

(၁၃) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မှတ်ပုံတင် ဆရာဝန်များက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် မှတ်ပုံတင် ဆရာဝန်တစ်ဦးစီ၊

(၁၄) အများပြည်သူက ယုံကြည်လေးစားသော ဆရာဝန်မဟုတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး။

(ခ) နာယကအဖွဲ့သည် လိုအပ်ပါက ကောင်စီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ) နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီကကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက် ခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်များပေးခြင်း ပြုနိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၇။ နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီဝင်များအနက်မှ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူးတစ်ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ထားပြီးသော ကောင်စီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်စေရမည်။

၈။ (က) နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် များပါဝင်သော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်-


(၁)
ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ
ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)
ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(၃)
ကောင်စီဝင် (၁၆) ဦး
အဖွဲ့ဝင်များ
(၄)
ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး
အတွင်းရေးမှူး
(၅)
ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
(၆)
ကောင်စီဘဏ္ဍာရေးမှူး
ဘဏ္ဍာရေးမှူး

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃)ပါ အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ၁၃ ဦးကို ကောင်စီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ကျန်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် ရမည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၉။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့သည် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်။

(က) ကောင်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ဦးဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကြပ်မတ်မှု ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၁၀။ (က) ကောင်စီ၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ လေးနှစ် ဖြစ်သည်။

(ခ) ကောင်စီဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။

(ဂ) ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ကောင်စီဝင်သက်တမ်းတစ်ဆက်တည်း နှစ်ကြိမ်အထိသာ ကောင်စီဝင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဃ) ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦး၏ နေရာလစ်လပ်သည့်အခါ လစ်လပ်သည့်နေရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို အစားထိုးခန့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရမည်။ ထိုသို့ ဖြည့်စွက်ခြင်းခံရသော ကောင်စီဝင်၏ သက်တမ်းသည် ကျန်ရှိသည့် ကောင်စီသက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန် အထိသာ ဖြစ်ရမည်။

(င) ကောင်စီသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ကောင်စီအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။

၁၁။ ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ငွေကြေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၄)
ကောင်စီ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၂။ ကောင်စီ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆေးကောလိပ်တစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ ဆေးပညာအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေ အပ်နှင်းသည့် ဆေးပညာဘွဲ့များ ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးပညာဘွဲ့များကို အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၊

(ဂ) မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်စာရင်းနှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်စာရင်းများကို ပြုစု ထားရှိခြင်းနှင့် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(ဃ) ဆရာဝန်များ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရည်အသွေးနှင့် အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) နိုင်ငံတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်အတန်း ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်နှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန် လိုအပ်သော စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ဆေးပညာသင်ကြားမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဆေးပညာရှင်များပေါ်ပေါက်စေရေးတို့အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ဆေးပညာ သင်ကြားရေးစနစ်များကို လေ့လာသုံးသပ်၍ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ သင်ကြားရေး ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဆရာဝန်များ ဆေးပညာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာသင်ကြားမှုရရှိစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုခြင်း၊

(ဈ) ဆရာဝန်များ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း၊

(ည) ဆရာဝန်၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကိုလိုက်နာစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် လိုက်နာ စောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တင်ပြချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းနှင့် လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ) ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း များတွင် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ သုံးစွဲခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဌ) ကောင်စီ၏ အစည်းအဝေးများတွင် သက်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝါရင့်ပါမောက္ခများ ကို လိုအပ်ပါက ဖိတ်ကြား၍ အကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်း။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၁၃။ ကောင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ဖော်ပြ ပါ ကော်မတီများကို ကောင်စီဝင်များနှင့် အခြားသင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်စေလျက် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းကော်မတီအသီးသီး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း-

(၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် စိစစ်ရေးကော်မတီ၊

(၂) ဆေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်စိစစ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီ၊

(၃) ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၊

(၄) ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးနှင့် အဆင့်အတန်း မြင့်မားရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးနှင့် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊

(၅) ကုသရေးဆိုင်ရာ အရည်အသွေး၊ အဆင့်အတန်းနှင့် လုံခြုံမှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ရေးနှင့် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊

(၆) ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီကြောင်း တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီ၊

(၇) ဆေးပညာ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားရေးကော်မတီ၊

(၈) ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၊

(၉) ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၊

(၁၀) အခြားလိုအပ်သောကော်မတီများ၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဂ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ကာလအကန့် အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ စိစစ်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဃ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(င) နိုင်ငံတော်နှင့်ကောင်စီအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(စ) မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးနှင့် ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေး နှင့် အခြားသော အထွေထွေဝန်ဆောင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်း။

၁၄။ ကောင်စီသည် ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် မိမိ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ လွှဲအပ်နိုင်သည်။

အခန်း (၅)
နာယကအဖွဲ့ဝင်၊ ကောင်စီဝင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ရပိုင်ခွင့်များ

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၁၅။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော နာယကအဖွဲ့ဝင်၊ ကောင်စီဝင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် လစာစရိတ်၊ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် ခံစားခွင့်များကို ရရှိခွင့်ရှိခြင်း၊

(ခ) တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရပါက အမှန်တကယ်ကုန်ကျသည့် ခရီးစရိတ်နှင့် အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် နေ့တွက်စရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီနှင့်သက်ဆိုင်သော အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရပါက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ် သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

အခန်း(၆)
ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

၁၆။ အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ကောင်စီသည် နာယကအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးအား ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲရမည်-

(က) မိမိဆန္ဒအရ နုတ်ထွက်ခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီသို့ ခွင့်ပန်ခြင်းမရှိဘဲ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သုံးကြိမ်ဆက်တိုက် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီသို့ ခွင့်ပန်ခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ပသို့ ခြောက်လနှင့်အထက် ထွက်ခွာခြင်း၊

(ဃ) ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊

(င) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခံ ရခြင်း၊

(စ) ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ပျက်ကွက်သည်ဟု ကောင်စီက စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊

(ဆ) ကောင်စီကပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

အခန်း(၇)
အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၁၇။ အစည်းအဝေးများကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ကောင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို လေးလလျှင်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါ က အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊

(ခ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊

(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကောင်စီ၏အနီးကပ်ဆုံး ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၁၈။ ကောင်စီအစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် ကောင်စီဝင်ဦးရေ၏ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်မှသာ အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

၁၉။ ကောင်စီနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့သည် မိမိတို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ အခါအားလျော်စွာ အသိပေးအကြောင်းကြားနိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

အခန်း(၈)
ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးခြင်း

၂၀။ ကောင်စီသည် ကောင်စီနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် ရုံးအဖွဲ့နှင့်ဌာနများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း၍ လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ် တာဝန် ပေးရမည်-

(က) ရုံးအဖွဲ့မှူးတစ်ဦးနှင့် ဒုတိယရုံးအဖွဲ့မှူးတစ်ဦး၊

(ခ) စီမံရေးရာဌာန၊ မှတ်ပုံတင်ဌာန၊ ငွေစာရင်းဌာန၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဌာန၊ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးဌာန၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရေးဌာနတို့တွင် လက်ထောက်ရုံးအဖွဲ့မှူး တစ်ဦးစီ။

  ပယ်ဖျက်

<ပြင်ဆင် 03.04.2020, 03.04.2020>

၂၁။ ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ရုံးအဖွဲ့နှင့်ဌာနများကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၉)
ဘဏ္ဍာရေး

၂၂။ ကောင်စီသည် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးနှင့် ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေးနှင့် အခြားသော အထွေထွေဝန်ဆောင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၂၃။ ကောင်စီသည် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါ ရငွေများဖြင့် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ထူထောင်ရမည်-

(က) မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး၊ ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေး နှင့် အခြားစရိတ်များမှ ကောက်ခံရရှိငွေများ၊

(ခ) ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များထံမှ လှူဒါန်းငွေနှင့် ထောက်ပံ့ ငွေများ၊

(ဂ) ရန်ပုံငွေမှ တရားဝင် တိုးပွားငွေများ။

၂၄။ ကောင်စီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များက လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းများ နှင့် အခြားအကူအညီများကို လက်ခံနိုင်သည့်အပြင် တည်ဆဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တရားဝင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၂၅။ ကောင်စီသည် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ရုံးအဖွဲ့တို့၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

၂၆။ ကောင်စီသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၇။ ကောင်စီသည် မိမိရန်ပုံငွေဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ မိမိရန်ပုံငွေဖြင့် ရပ်တည်ရာတွင် လုံလောက်မှုမရှိပါက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲနိုင်ရန် တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

အခန်း(၁၀)
ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၂၈။ ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိလိုသော နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးသည် အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်တွင်း ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက အပ်နှင်းသည့် အခြေခံ ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိသူ၊

(ခ) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်ပဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ ဆေးကောလိပ်တစ်ခုခုက ဖြစ်စေ အပ်နှင်းသည့် အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ရရှိသူ၊

(ဂ) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် ပြည်ပဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ ဆေးကောလိပ်တစ်ခုခုကဖြစ်စေ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ရရှိပြီး ကောင်စီက ကျင်းပပြုလုပ် သော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီးသူ။

၂၉။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၈ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းစေ၍ ဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

၃၀။ (က) ကောင်စီသည် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်-

(၁) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးသုံးစွဲကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊

(၂) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းကိုခံရပြီး ယင်းပြစ်မှုသည် ဆရာဝန်အဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်မသင့်ဟု ကောင်စီက သတ်မှတ်ထား သော ပြစ်မှုဖြစ်ခြင်း၊

(၃) ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပျက်ယွင်းသည်ဟု ကောင်စီက စစ်ဆေး တွေ့ရှိခြင်း။

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသော ဆရာဝန် တစ်ဦးဦးသည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အခြေအနေများမှ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ခံယူပါက ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရရှိရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည် လျှောက်ထား နိုင်သည်။

(ဂ) ကောင်စီသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၊ စစ်ဆေး၊ သုံးသပ်ပြီး ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

အခန်း (၁၁)
ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ အသိအမှတ်ပြုခြင်း

၃၁။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက အပ်နှင်းသည့် ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ကောင်စီသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင် သည်။

၃၂။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၁ အရ လျှောက်ထားသူများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းစေ၍ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီရရှိကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၁၂)
ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်

၃၃။ (က) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည် အနောက်တိုင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုပါက အထွေထွေဆေးကုသခွင့်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ကောင်စီသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို ရရှိသည့်အခါ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့သို့ စိစစ်ရန် လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၃၄။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာ ကိုစိစစ်ပြီး လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများပေးသွင်းစေ၍ လိုအပ်ပါက အရည်အချင်း စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင် အထွေထွေဆေး ကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။ အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

၃၅။ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့နှင့် အလားတူဆေးပညာဘွဲ့ရ နိုင်ငံခြားသားဆရာဝန်သည် သီးခြား သတ်မှတ်အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၃၆။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၅ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေး ငွေများ ပေးသွင်းစေ၍ ကုသခွင့်ရှိသောနေရာ၊ ဒေသနှင့် အချိန်ကာလများကို ကန့်သတ်လျက် ကန့်သတ်အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ် ခြင်းပြုနိုင်သည်။

၃၇။ အထွေထွေဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိထားသည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည် အထူးဆေးကုသခွင့် အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပါက အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၃၈။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၇ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကိုစိစစ်ပြီး လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများပေးသွင်းစေ၍ အထူးဆေးကုသ ခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၃၉။ နိုင်ငံခြားသားအထူးကုဆရာဝန်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနောက်တိုင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုပါက သီးခြား သတ်မှတ်အထူး ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၄၀။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၉ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများပေးသွင်းစေ၍ ကုသခွင့်ရှိသော ဆေးပညာဘာသာရပ်အမျိုးအစား၊ ကုသခွင့်ရှိသောနေရာ၊ ဒေသနှင့် အချိန်ကာလများကို ကန့်သတ်လျက် သီးခြား သတ်မှတ်အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၄၁။ အခြေခံဆေးပညာဘွဲ့ မရရှိသော်လည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်အလိုက် ကုသမှုဆောင်ရွက်လိုသူသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လိုင်စင်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၄၂။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၁ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို စိစစ်ပြီး လိုအပ်ပါက အရည်အချင်းစစ်ဆေးရန်၊ အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင် လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြား သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများပေးသွင်းစေလျက် ကုသခွင့်ရှိသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်သတ်မှတ်၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အရည်အချင်း မပြည့်မီပါက လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ရမည်။

၄၃။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် မိမိ၏ ဆေးကုသည့် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်ထားဆဲကာလအတွင်း ယင်း၏ ဆေးကုသမှု လုပ်ငန်းများသည် တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၄။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၃ အရ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၄၅။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်-

(က) ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊

(ခ) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကိုယ်အင်္ဂါကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊

(ဂ) ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပေါ့လျော့စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ လိုက်နာစောင့်ထိန်းမှုမရှိခြင်း၊

(င) ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ အရည်အသွေးနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊

(စ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သောကာလအတွင်း လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဆ) ကောင်စီက အသိအမှတ်မပြုသော ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို မိမိ၏ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဖော်ပြခြင်း။

အခန်း (၁၃)
မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်နှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရဆရာဝန်၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ

၄၆။ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်နှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်များသည်-

(က) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ကို လိုက်နာရမည်။

(ခ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် ဆရာဝန်၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရမည်။

(ဂ) ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ တိုးတက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် ကောင်စီသို့ အကြံပြု ခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) မိမိ၏နစ်နာချက်များကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည့်အပြင် ကောင်စီ၏အကြံဉာဏ် ကိုလည်း ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၇။ (က) မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည် ကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

(ခ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည် ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်း ပြည့်မီလျှင် ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၈။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်သည်-

(က) မိမိရရှိထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် အမျိုးအစားအရ ဆေးကုသခြင်းကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။

(ခ) မိမိရရှိထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခွင့် ရှိသည်။

အခန်း (၁၄)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း

၄၉။ ကောင်စီသည် မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိ၍ဖြစ်စေ၊ သတင်းပေးတိုင်ကြားသူက တိုင်ကြား၍ဖြစ်စေ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင် အနည်းဆုံးနှစ်ဦး ပါဝင်သော စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

၅၀။ ပုဒ်မ ၄၉ အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်တို့နှင့်အတူ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၅၁။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များ အရ ကောင်စီ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှု တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်နိုင် သည်-

(က) သတိပေးခြင်း၊

(ခ) ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(ဂ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဃ) မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း (၁၅)
အယူခံခြင်း

၅၂။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၄၊ ပုဒ်မ ၄၅ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၁ အရပြုလုပ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သောနေ့မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ကောင်စီသို့ အယူခံနိုင်သည်။

၅၃။ ပုဒ်မ ၅၂ အရ အယူခံရာတွင် ချမှတ်သော ကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၁၆)
တားမြစ်ချက်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

၅၄။ မည်သူမျှ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆေးကုသခြင်း မပြုရ။

၅၅။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှအနောက်တိုင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အနောက်တိုင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် သို့မဟုတ် အထောက်အထားရရှိသူမှ အပ အခြားသူကို တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခြင်းမပြုရ။

<ပြင်ဆင် 03.04.2020>

၅၆။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှ-

(က) ကောင်စီက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ပါ ခွင့်ပြုသည့်ဆေးကုသခြင်း အမျိုးအစားမှအပ အခြားဆေး ကုသခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

(ခ) ကောင်စီကထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ပါကန့်သတ်ချက်များကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

၅၇။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှကောင်စီက အသိအမှတ်မပြုသော ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို မိမိ၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။

၅၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ပြင် ငွေဒဏ် လည်းချမှတ်နိုင်သည်။

၅၉။ မည်သည့်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်မဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ကျပ်ငါးသိန်းအောက်မလျော့သောငွေဒဏ် ချမှတ် ရမည်။

၆၀။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို  သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ် စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၁။ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လအထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၇)
အထွေထွေ

၆၂။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသော ဆေးလက်မှတ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများသည် တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၃။ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးသည် လူနာအကျိုးအတွက် ၎င်း၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိုက်သင့်သော သတိပြုခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် ယင်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ပေါ့လျော့စွာ ဆောင်ရွက်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၄။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုခံရသူသည် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် ကောင်စီသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။

၆၅။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည် ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

၆၆။ ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကောင်စီပိုင်ရန်ပုံငွေများကို လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများကိုလည်ကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ရရန် ပိုင်ခွင့်နှင့်ပေးရန်တာဝန် များကို လည်းကောင်း အသီးသီး ဆက်ခံရမည်။

၆၇။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေ အမှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီသည် ဤဥပဒေ အရ ကောင်စီမဖွဲ့စည်းမီ ယင်း၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆၈။ ကောင်စီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၆၉။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေ အမှတ် ၁/၂၀၀၀) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။


(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်