မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ

DOWNLOAD

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁ ။)

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်)


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-

(က) တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဆိုသည်မှာ အပင်ထွက်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်၊ ရေထွက်၊ မြေထွက်၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောဆေးဝါးများ၊ ဒေသနာနယ၊ ဘေသဇ္ဇနယ၊ ဝိဇ္ဇာဓရနယ၊ နက္ခတ္တနယဟူသော နယကြီးလေးပါးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီး၏ ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးကုထုံး နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍လူသားတို့၏ သက်ရှည်ကျန်းမာရောဂါဘယ ကင်းဝေးစေရေးအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါကုသခြင်း၊ ကျန်းမာမှု ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းစသော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပညာရပ်ကိုဆိုသည်။

(ခ) နိုင်ငံတကာတိုင်းရင်းဆေးပညာ ဆိုသည်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်ရာ ကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကဲ့သို့ အလားတူကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့အစည်းက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ် ကိုဆိုသည်။

(ဂ) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီကို ဆိုသည်။

(ဃ) နာယကအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏နာယကအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(င) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ကောင်စီ၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(စ) ကောင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ ကောင်စီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။

(ဆ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာကောင်စီက ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသည့် တိုင်းရင်းဆေး ဆရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဇ) မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာ ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အမည် တင်သွင်းခြင်းခံရပြီး မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။

(ဈ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသော အထွေထွေဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်၊ အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်၊ ကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာယီကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင် တို့ကိုဆိုသည်။

(ည) အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသော မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ကိုဆိုသည်။

(ဋ) အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်က အပ်နှင်းထားသော သို့မဟုတ် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းဆေးဆိုင်ရာ ကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကဲ့သို့ အလားတူကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထား သောအဖွဲ့အစည်းက အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီနှင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီ၍ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဟု ကောင်စီက သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာအား ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင် ကိုဆိုသည်။

(ဌ) ကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာ အတိုင်း ကုသသည့်စနစ်များကို ကောင်စီကစာတွေ့၊ လက်တွေ့စိစစ်၍ ရောဂါအမျိုး အစား၊ ကုသခွင့်ပြုသည့်ဒေသ တို့အား ကန့်သတ်၍ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဍ) ယာယီကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်ရာကောင်စီ သို့မဟုတ် ကောင်စီကဲ့သို့ အလားတူကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးထားသော တိုင်းရင်းဆေး ပညာဘွဲ့ရရှိသည့် နိုင်ငံတကာ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ အား ဤဥပဒေအရသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စိစစ်ထုတ်ပေးထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဎ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(ဏ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

(တ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီး ဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။  ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)  အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ ထိရောက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိသော တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်၊

(ခ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာများအား မိမိတို့၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ စေရေး ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်၊

(ဂ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အဆင့်အတန်း မြင့်မားစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရေး၊ တိုင်းရင်းဆေး ပညာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန်၊

(ဃ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ၏ ဆေးပညာအရည်အသွေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊

(င)  ပြည်သူများအတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး အစွမ်းထက်မြက်၍ ဘေးဥပဒ်ကင်းသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များကို တိုင်းရင်းဆေးဝါး ဥပဒေနှင့်အညီအကြံပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အယူအဆသဘောတရားများ၊ ကုထုံးနည်းစနစ် များ၊ ဆေးဝါးများနှင့်ဆိုင်သော အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များကို တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်စေရန်၊

(ဆ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ၏ သမားစဉ်ကုထုံးနည်းစနစ်များနှင့် အစွမ်းထက် တိုင်းရင်းဆေးဝါး များကို တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်မှု မရှိစေရန်၊ ပိုမိုတိုးတက်ပြန့်ပွားစေရန်နှင့် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန်၊

(ဇ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးတို့အတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အခန်း (၃)
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄။  ကောင်စီသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာရပ်တည်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၅။  ကောင်စီသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိ၍ တရားစွဲဆိုနိုင်သော၊ တရားစွဲဆိုခြင်းကိုခံနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၆။  အစိုးရအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ယင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တစ်ဦး၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီး ဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်အောက်မနိမ့်သော ရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ဖူးသည့် အငြိမ်းစားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး နှင့် ဝါရင့်တိုင်းရင်းဆေးဆရာ လေးဦး စုစုပေါင်း ခုနှစ်ဦး ပါဝင်သည့် နာယက အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

၇။  (က)  နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီကို ၄၅ ဦးထက်မပိုသော အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရ မည်-

(၁)  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊

(၂)  ပါမောက္ခချုပ် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊

(၃)  ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့် အောက်မနိမ့်သော ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး၊

(၄)  တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ သို့မဟုတ် ဌာနမှူးအဆင့်အောက်မနိမ့်သော ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး၊

(၅)  မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်း (ဗဟို) မှအဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး၊

(၆)  မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊

(၇)  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မှတ်ပုံတင် တိုင်းရင်းဆေးဆရာများက သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ရွေးချယ်တင်မြှောက် သော တိုင်းရင်းဆေးဆရာ တစ်ဦးစီ၊

(၈)  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မှတ်ပုံတင် တိုင်းရင်းဆေးဆရာ ဦးရေကို အခြေခံ၍ မှတ်ပုံတင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ၊

(၉)  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာ သက်တမ်း အနည်းဆုံး ခုနှစ်နှစ်ရှိသူ၊ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ရှိသူ နှစ်ဦး။

(ခ) နာယကအဖွဲ့သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းသောကောင်စီကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၈။  နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီဝင်များထဲမှ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ ကောင်စီဝင် ရှစ်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး တစ်ဦး၊ စာရင်းစစ် တစ်ဦးတို့ကို ကောင်စီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်၍ တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

၉။  (က)  ကောင်စီ၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ ငါးနှစ် ဖြစ်သည်။

(ခ)  ကောင်စီဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီသက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။

(ဂ)  ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ကောင်စီဝင်သက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း နှစ်ကြိမ်ထိသာ ကောင်စီဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဃ)  ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦး၏ နေရာလစ်လပ်သည့်အခါ လစ်လပ်သည့် နေရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို အစားထိုးခန့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဖြင့် ဖြည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။ ထိုသို့ ဖြည့်စွက်ခန့်ထား ခြင်းခံရသော ကောင်စီဝင်၏ သက်တမ်းသည် ကျန်ရှိသည့် ကောင်စီသက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန် အထိသာ ဖြစ်ရမည်။

(င)  ကောင်စီသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ကောင်စီအသစ် ဖွဲ့စည်းပြီးသည်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ထမ်း​ဆောင်ရမည်။

၁၀။  နာယကအဖွဲ့သည် ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပုဒ်မ ၈ အရရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသူများကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အဖြစ် တစ်ပါတည်း တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

၁၁။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့သည် အောက်ပါအရည်အချင်း များဖြင့် ပြည့်စုံရမည်-

(က)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် တိုင်ရင်း ဆေးဆရာ ဖြစ်ရမည်။

(ခ)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို အချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ဦးဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကြပ်မတ်မှုများပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

၁၂။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သက်တမ်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ လစ်လပ်သည့်အခါ အစားထိုးခန့်ထားသူ အဖွဲ့ဝင်များ၏သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။

၁၃။  ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် ငွေကြေးကိစ္စရပ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရ မည်။

အခန်း (၄)
ကောင်စီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၄။  ကောင်စီ၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ လိုက်နာစောင့်စည်းရမည့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများ သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ခ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို လိုက်နာစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တင်ပြချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ပြည်တွင်းပြည်ပ တိုင်းရင်းဆေးပညာဘွဲ့နှင့် လက်မှတ်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အသိအမှတ် ပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဃ)  နိုင်ငံတော်နှင့် ပုဂ္ဂလိကတိုင်းရင်းဆေးရုံ၊ တိုင်းရင်းဆေးခန်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှု အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုခြင်း၊

(င)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ သင်ကြားမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝ သော တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ ပေါ်ပေါက်စေရေးတို့အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေ သော နိုင်ငံတကာ တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်များနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ် များကို လေ့လာသုံးသပ်၍ ပညာသင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်း ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရည်အသွေးနှင့် အဆင့်အတန်း ကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုခြင်း၊

(ဆ)  တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဆေးပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အလေးချိန်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များသို့ အကြံပြုခြင်း။

၁၅။  ကောင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)  ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက် ဖော်ပြပါ ကော်မတီများကို ကောင်စီဝင်များနှင့် အခြားသင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်စေလျက် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းကော်မတီအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း-

(၁)  ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၊

(၂)  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် စိစစ်ရေးကော်မတီ၊

(၃)  ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၊

(၄)  ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၊

(၅)  အခြားလိုအပ်သော ကော်မတီများ။

(ခ)  နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)  မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး၊ ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေးနှင့် အခြားသော အထွေထွေဝန်ဆောင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်း၊

(ဃ)  နိုင်ငံတကာ၏ တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုခြင်း၊

(င)  ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးအတွက် တိမ်မြုပ်နေသော တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာဆေး ပညာရပ်များကို ဖော်ထုတ်အသုံးပြုစေခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(စ)  ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးအတွက် မိမိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ လွှဲအပ်ခြင်း။

အခန်း (၅)
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၆။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာလိုက်နာရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် လိုက်နာ စောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသော တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာဘွဲ့များ၊ ဒီပလိုမာ နှင့် လက်မှတ်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊

(ဂ) မှတ်ပုံတင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာစာရင်း အား ပြုစုထားရှိခြင်းနှင့် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊

(ဃ) နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားမှုရရှိစေရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ တိုင်းရင်းဆေး ပညာဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) တိုင်းရင်းဆေးဝါး၊ တိုင်းရင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဓာတ်စာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်း ကိရိယာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ သုံးစွဲခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြု ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ကောင်စီအစည်းအဝေးများတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင် များကို ဖိတ်ကြား၍ အကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်း။

၁၇။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ခ) ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် စိစစ်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဂ) ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဃ) ဆေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်များ စိစစ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း။

အခန်း (၆)
ကောင်စီဝင်များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များ

၁၈။  (က)  ကောင်စီဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(၁)  ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် ခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း၊

(၂)  တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရပါက အမှန်တကယ် ကုန်ကျသည့်ခရီးစရိတ်နှင့် အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် နေ့တွက်စရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း၊

(၃)  ကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်သော အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ရပါက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ် သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။

(ခ)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(၁)  ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် လစာငွေ သို့မဟုတ် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း၊

(၂)  တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရပါက အမှန်တကယ် ကုန်ကျသည့် ခရီးစရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။

အခန်း (၇)
ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း

၁၉။ အောက်ပါအကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ကောင်စီသည် နာယကအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးအား ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲရမည်-

(က)  မိမိဆန္ဒအရ နုတ်ထွက်ခြင်း၊

(ခ)  ကောင်စီသို့ ခွင့်ပန်ကြားခြင်းမရှိဘဲ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သုံးကြိမ်ဆက်တိုက် ပျက်ကွက် ခြင်း၊

(ဂ)  ကောင်စီသို့ ခွင့်ပန်ကြားခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ပသို့ ခြောက်လနှင့် အထက် ထွက်ခွာခြင်း၊

(ဃ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊

(င)  ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်း ခံရခြင်း၊

(စ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပျက်ယွင်းသည်ဟု ကောင်စီက စစ်ဆေး တွေ့ရှိခြင်း၊

(ဆ)  ကောင်စီက ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဇ)  တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် လုံလောက်သော ကျန်းမာရေးနှင့် မပြည့်စုံခြင်း သို့မဟုတ် ကွယ်လွန် ခြင်း၊

(ဈ)  ကောင်စီ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း။

အခန်း (၈)
အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၀။  အစည်းအဝေးကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)  ကောင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို သုံးလလျှင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၊

(ခ)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊

(ဂ)  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကောင်စီ၏ အနီးကပ်ဆုံး ပုံမှန်အစည်းအဝေး တွင် တင်ပြ၍ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း။

၂၁။  ကောင်စီ သို့မဟုတ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ မည်သည့်အစည်းအဝေးတွင်မဆို တက်ရောက်ခွင့် ရှိသူ စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်မှသာ အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။

၂၂။  ကောင်စီနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့သည် မိမိတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်းနှင့် နှီးနွှယ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ပြန်နိုင်သည့်အပြင် ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ အသိပေးတင်ပြနိုင်သည်။

အခန်း (၉)
ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးခြင်း

၂၃။  ကောင်စီသည် ကောင်စီနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် ရုံးအဖွဲ့နှင့် ဌာနများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း၍ လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ် တာဝန်ပေးရမည်-

(က)  ရုံးအဖွဲ့မှူး တစ်ဦး၊

(ခ)  စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာန၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် လိုင်စင်ရေးရာဌာန၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဌာနတို့တွင် ဌာနမှူး တစ်ဦးစီနှင့် စာရေးဝန်ထမ်း နှစ်ဦးစီ၊

(ဂ)  အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဌာန၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဌာန တို့တွင် တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖွဲ့ခွဲမှူး တစ်ဦးစီနှင့် စာရေးဝန်ထမ်း နှစ်ဦးစီ။

၂၄။  ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၂၃ ပါ ရုံးအဖွဲ့နှင့် ဌာနများကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၁၀)
ဘဏ္ဍာရေး

၂၅။  ကောင်စီသည် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး၊ ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေးနှင့် အခြားသော အထွေထွေဝန်ဆောင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၂၆။ ကောင်စီသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါ ရငွေများဖြင့် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ထူထောင်ရမည်-

(က)  မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး၊ ရက်လွန်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေး နှင့် အခြားစရိတ်များမှ ကောက်ခံရရှိငွေများ၊

(ခ)  ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များထံမှ လှူဒါန်းငွေနှင့် ထောက်ပံ့ ငွေများ၊

(ဂ)  ရန်ပုံငွေမှ တရားဝင်တိုးပွားငွေများ၊

(ဃ)  အခြားရငွေများ။

၂၇။  ကောင်စီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များက လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းများ နှင့် အခြားအကူအညီများကို လက်ခံနိုင်သည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ တရားဝင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၂၈။  ကောင်စီသည် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ရုံးအဖွဲ့တို့၏ လစာနှင့် စရိတ်တို့ကို ကျခံ၍ ရုံးအဆောက်အဦကိုလည်း တာဝန်ယူရမည်။

၂၉။ ကောင်စီသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၀။  ကောင်စီသည် မိမိရန်ပုံငွေဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ မိမိရန်ပုံငွေဖြင့် ရပ်တည်ရာတွင် လုံလောက်မှုမရှိပါက ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲနိုင်ရန် တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်။

အခန်း (၁၁)
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃၁။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိလိုသော နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က)  ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက အပ်နှင်းသည့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ သို့မဟုတ် ဒီပလိုမာ၊ တိုင်းရင်းဆေးသိပ္ပံမှ အပ်နှင်းသည့် တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရရှိသူ၊

(ခ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ တစ်နှစ်သင်တန်း အောင်လက်မှတ်ရရှိသူ၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာ သုံးဘာသာ အောင်လက်မှတ်ရရှိသူ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပညာလေးဘာသာ အောင်လက်မှတ်ရရှိသူ။

၃၂။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၁ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ချက် များ နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ညီညွတ်မှုရှိပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၃၃။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းအလိုက် စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရမည်။

၃၄။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် နိုင်သည်-

(က)  ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပြီး ယင်းပြစ်မှုသည် တိုင်းရင်း ဆေးဆရာအဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်မသင့်ဟု ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော ပြစ်မှုဖြစ်ခြင်း၊

(ခ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ပျက်ယွင်းသည်ဟု ကောင်စီက စစ်ဆေး တွေ့ရှိခြင်း၊

(ဂ)  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာမှုမရှိခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊

(ဃ)  ကွယ်လွန်ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားဖြင့် တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် စိစစ်တွေ့ရှိခြင်း။

အခန်း (၁၂)
ဘွဲ့လွန်၊ ဒီဂရီ အသိအမှတ်ပြုခြင်း

၃၅။  ပြည်တွင်းပြည်ပ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက အပ်နှင်းသည့် ဘွဲ့လွန်တိုင်းရင်းဆေး ပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ကောင်စီသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၃၆။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၅ အရ လျှောက်ထားသူများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းစေပြီး ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီရရှိကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည်။

အခန်း (၁၃)
ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်

၃၇။  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာသည် ဆေးကုသသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၃၈။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၇ အရ လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာကိုစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိပါက လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြား သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများ ပေးသွင်းစေပြီး အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၃၉။  နိုင်ငံခြားသား တိုင်းရင်းဆေးဆရာသည် ယာယီကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၄၀။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၉ အရ လျှောက်ထားလာသူအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရည်အချင်း စစ်ဆေးပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ အရည်အချင်း ပြည့်မီပါကလိုင်စင်ကြေး နှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများပေးသွင်းစေပြီး ယာယီကန့်သတ် ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၄၁။  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာသည် အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပါက အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၄၂။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၁ အရ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိပါက လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြား သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများ ပေးသွင်းစေပြီး အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၄၃။  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိလိုသူ တိုင်းရင်း ဆေးဆရာသည် ကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ရရှိရန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၄၄။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၃ အရ လျှောက်ထားလာသူအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရည်အချင်း စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းမရှိပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီပါက လိုင်စင်ကြေးနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများ ပေးသွင်းစေပြီး ရောဂါအမျိုးအစား၊ ကုသခွင့်ပြုသည့်ဒေသနှင့် ကုသခွင့်ကာလတို့အား ကန့်သတ် လျက် ကန့်သတ်ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၄၅။  ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် မိမိ၏ ဆေးကုသသည့် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်ထားဆဲကာလအတွင်း ယင်း၏ ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းများသည် တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၆။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၅ အရ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၄၇။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦးဦးတွင်  အောက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်သည်-

(က)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း၊

(ခ)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပေါ့လျော့စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)  လိုင်စင်ပါခွင့်ပြုသည့် ဆေးကုသခြင်း အမျိုးအစားမှအပ အခြားဆေးကုသခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)  လိုင်စင်ပါ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)  တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ လိုက်နာစောင့်ထိန်း မှု မရှိခြင်း၊

(စ)  သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဆ)  ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိသေးသည့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို မိမိ၏အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြခြင်း။

အခန်း (၁၄)
မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ၏ တာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

၄၈။  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများသည်-

(က)  ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။

(ခ)  ကောင်စီကသတ်မှတ်သည့် တိုင်းရင်းဆေးဆရာ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို လိုက်နာ စောင့်ထိန်း ရမည်။

(ဂ)  တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်စီသို့ အကြံပြုခွင့်ရှိသည်။

(ဃ)  မိမိ၏ နစ်နာချက်များကို ကောင်စီသို့တင်ပြခွင့်ရှိသည့်အပြင် ကောင်စီ၏အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီကိုလည်း ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၉။  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာသည်-

(က)  ကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။

(ခ)  ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခွင့်ရှိသည်။

(ဂ)  မှတ်ပုံတင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦးဦးက မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် ထပ်မံရရှိသော ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကောင်စီ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းနှင့် မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းပေးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

၅၀။  ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းဆေးဆရာသည်-

(က)  မိမိရရှိထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် အမျိုးအစားအရ ဆေးကုသခြင်းကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ)  မိမိရရှိထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

(ဂ)  စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကောင်စီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၁၅)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း

၅၁။  ကောင်စီသည် မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိ၍ဖြစ်စေ၊ သတင်းပေးတိုင်ကြားသူက တိုင်ကြား၍ဖြစ်စေ မှတ်ပုံတင်ရတိုင်းရင်းဆေးဆရာ သို့မဟုတ် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးအား စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၊ ကောင်စီဝင် နှစ်ဦးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် နှစ်ဦးပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေး​ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ရမည်။

၅၂။  ပုဒ်မ ၅၁ အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်၊ သဘောထား မှတ်ချက်တို့နှင့်အတူ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၅၃။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက် များအရ အောက်ပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်-

(က)  သတိပေးခြင်း၊

(ခ)  ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဂ)  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း (၁၆)
အယူခံခြင်း

၅၄။  အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၄၊ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မ ၄၇ နှင့် ပုဒ်မ ၅၃ တို့အရ ပြုလုပ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သောနေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ကောင်စီသို့ အယူခံနိုင်သည်။

၅၅။  ကောင်စီသည် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၁၇)
တားမြစ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၅၆။ မည်သူမျှ ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသော ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ အမည်ခံ၍ ဆေးကုသခြင်း မပြုရ။

၅၇။  မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမျှ ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသော ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာတိုင်းရင်းဆေးပညာဖြစ်စေ အသုံးပြု၍ ဆေးကုသခြင်း မပြုရ။

၅၈။  မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၁ အရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိရန် လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း မပြုရ။

၅၉။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၅ အရ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ အသိအမှတ်ပြုရန် လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း မပြုရ။

၆၀။  မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၇၊ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၁ နှင့် ပုဒ်မ ၄၃ တို့အရ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိရန် လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း မပြုရ။

၆၁။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် သုံးသိန်းအထိငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၂။ မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၃။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၉ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ခြောက်လမှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ထိဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၄။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၀ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ခြောက်လမှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ထိ ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှအများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၈)
အထွေထွေ

၆၅။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီး တစ်နှစ်ပြည့်မြောက် သည့်နေ့မှစတင်၍ ဤဥပဒေ နှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။

၆၆။ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ တစ်ဦးဦးသည် လူနာအကျိုးအတွက် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိုက်သင့်သော သတိပြုခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ တိုင်းရင်းဆေးဆရာကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် လျှင် ယင်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ပေါ့လျော့စွာ ဆောင်ရွက်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၇။  တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

၆၈။  ကောင်စီသည် တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီဥပဒေ အမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကောင်စီပိုင် ရန်ပုံငွေများကို လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများကို လည်းကောင်း၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန် တာဝန်များကိုလည်းကောင်း အသီးသီးဆက်ခံရမည်။

၆၉။ တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီသည် ဤဥပဒေအရ ကောင်စီမဖွဲ့စည်းမီ ယင်း၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရမည်။

၇၀။  ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က)  ဝန်ကြီးဌာနသည်နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏သဘော တူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ)  ဝန်ကြီးဌာနနှင့်ကောင်စီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၇၁။  တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေ အမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။


(ပုံ)ဝင်းမြင့်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်