ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

DOWNLOAD

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၃။)

၁၃၇၇ ခုနှစ် ၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၃ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ  ၂၈   ရက်)


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည် -

(က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်များကို အများပြည်သူက တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူရရှိနိုင်စေရေးအတွက် မြေပြင်အခြေစိုက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်စက်များ၊ မြေပေါ်မြေအောက် ဆက်ကြောင်းကြိုးများ၊ ဂြိုဟ်တု များမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့် သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုများ အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိစေရ။

( ခ ) ကြော်ငြာ ဆိုသည်မှာ အခကြေးငွေ သို့မဟုတ် အလားတူထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကြော်ငြာသူအတွက် ထုတ်လွှင့်မှုအချိန်ပေးထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အသိဉာဏ်တိုးပွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာသူ၏ဆန္ဒအလျောက် အခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ဖြစ်စေမည့် ပြည်သူ့ထံသို့ ဖော်ပြထုတ်လွှင့်ချက်ကို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အသိပေးထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ အကျိုးငှာ ပြည်သူလူထုအားအသိပေးရန် သို့မဟုတ် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပေးပို့သည့် သတင်း၊ ကြော်ငြာ၊ ကြေညာချက်နှင့် အသိပေးနှိုးဆော်ချက် တို့ကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မပါဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဆိုသည်။

(ဃ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

( င ) အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အ​ကြောင်းအရာ ကျယ်ပြန့်များပြားခြင်း၊ အမျိုးအစားစုံလင်ခြင်း၊ လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းရှင်းခြင်းစသည့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို လိုက်နာဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။

( စ ) စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများက ဦးစီးဆောင်ရွက်သော သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။

( ဆ ) စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေပေးရန် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ့အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေသော အကျိုးအမြတ်ကို ရှေးရှုခြင်းမရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့တို့က ပိုင်ဆိုင်ပြီး အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ရေးအတွက် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

( ဈ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ထုတ်လွှင့်သူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက မြေပြင်အ‌ခြေစိုက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်များမှ ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်မြေအောက်ဆက်ကြောင်း ကြိုးများမှဖြစ်စေ၊ ဂြိုဟ်တုများမှဖြစ်စေ တစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ကဏ္ဍစုံမီဒီယာ အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုသူများထံ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

(ည) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကိုအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ဆိုသည်။

( ဋ ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

( ဌ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှု တစ်ခု ရောက်ရှိနိုင်သည့် ပထဝီဝင်အနေအထားအရ အတိအကျ သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေကိုဆိုသည်။

( ဍ ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနောက် ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကောင်စီကလိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည့် ကဏ္ဍများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သည်။

( ဎ ) လွတ်လပ်သည့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ မည်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်မျှ ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့် ရေဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြား အတွက် အစီအစဉ်များကို ထုတ်လုပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကို ဆိုသည်။

(ဏ) မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသူ ဆိုသည်မှာ မူရင်းအစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်သည့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ကို ဆိုသည်။

(တ) အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ထ) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့် ဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည့် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ကောင်စီ ကိုဆိုသည်။

( ဒ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံမူများ

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ် တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ခွဲဝေပေးရန်၊

( ခ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ် အကြောင်းအရာများကို အများပြည်သူက ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်၊

( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးပြည့်မီ စေရန်နှင့် ပြည်သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက် ပြန်ကြားရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အရည်အသွေးကောင်းသည့် စံချိန်မီရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် အများပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စနစ် တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးရန်။

၄။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အခြေခံ မူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 

(က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် ရှိမှု၊ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးပြည့်ဝမှုနှင့် လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းရှင်းရေး၊

( ခ ) အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဌာနပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ညီညွတ်မျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ 

( ဂ ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို အချိုးကျထိရောက်စွာ အသုံးပြုရေး ၊

(ဃ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တရားမျှတစွာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဖော်ဆောင်သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒကို မြှင့်တင်ရေး ၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လှိုင်းနှုန်း စဉ် နှင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် တရားမျှတခြင်း၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ကျခြင်း၊  ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုခြင်း၊ ထိရောက်အကျိုးရှိခြင်းနှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိခြင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ပျံ့နှံ့စွာ ရောက်ရှိရန် ဆောင်ရွက်ရေး။

အခန်း (၃)
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည် -

(က)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ
( ခ )

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး 

ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
( ဂ )

ဒုတိယဝန်ကြီး

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(ဃ)

ဒုတိယဝန်ကြီး

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
( င )

ဒုတိယဝန်ကြီး

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
( စ )

ဥက္ကဋ္ဌ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ကောင်စီ

အဖွဲ့ဝင်
(ဆ)

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

အဖွဲ့ဝင်
( ဇ )

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(ဈ )

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ

အဖွဲ့ဝင်


(ည)


ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်း

အဖွဲ့ဝင်


(ဋ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 

ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

၆။    အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာ စီမံချက်နှင့် မူဝါဒများကို ကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊

( ခ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စီမံချက်ကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

( ဂ ) နိုင်ငံတော်အတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် နှစ်စဉ်လှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စီမံချက်ကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊

(ဃ) လွတ်လပ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် စျေးကွက်တစ်ခု ဖန်တီးရာတွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်း၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှု နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( စ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများ၊ ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင် သံကြားဖမ်းစက်များ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဆ) အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ အများပါဝင်နိုင်သည့် အစီအစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဇ ) ဆက်သွယ်ရေးမူဝါဒကြီးကြပ်မှု မူဘောင်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ပါဝင်ဖြစ်ထွန်းလာစေရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ 

အခန်း(၄)
ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၇။ အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ကောင်စီဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည် -

(က) အသက် ၃၅ နှစ်ထက်မငယ် ၇၀ နှစ်ထက်မကြီးသူ၊

( ခ ) နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူ၊

( ဂ ) အောက်ပါ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တစ်ရပ်ရပ်ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည် -

(၁) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၊

(၂) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊

(၃) ဥပဒေပညာ၊

(၄) စီးပွားရေးပညာ၊

(၅) သုံးစွဲသူ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အခွင့်အရေး၊

(၆) ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး။

၈။ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ - 

(က)  နိုင်ငံရေးပါတီ၏ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခံရာထူးတာဝန်တစ်ခုခုတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ၊ 

( ခ ) အစိုးရကဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ၊ 

( ဂ ) မီဒီယာလုပ်ငန်းမှ လစာ သို့မဟုတ် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရရှိနေသူ၊

(ဃ)  အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးတစ်ခုခုမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ၊ 

( င ) စိတ်ပေါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ၊

( စ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း။

၉။ ကောင်စီဝင်များအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် လွတ်လပ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်နှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားပေးရမည်။

၁၀။ ကောင်စီဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုသည့် အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကအဆိုပြုသည့် အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကအဆိုပြုသည့် အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း ၁၈ ဦးကို ပဏာမရွေးချယ်ရမည်။  

၁၁။ အဖွဲ့သည် အဆိုပြုထားသည့် အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍ ထုတ်ပြန်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူက ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုပြုရန် ဖိတ်ခေါ် ရမည်။

၁၂။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အများပြည်သူ၏ ထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှ ကိုးဦးကို ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်  ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။

၁၃။ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို ကောင်စီဝင်များက လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေး၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။

၁၄။ကောင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 

(က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အများပြည်သူ တို့၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူ၍ ရေးဆွဲခြင်း၊ 

( ခ ) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများအနက် စည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီသင့်လျော်သူကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ 

( ဂ ) ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊

(ဃ) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်စီမှထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကိုလည်းကောင်း ချိုးဖောက်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

( င ) လိုင်စင်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်နေသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုကို သင့်တော်သည့် ကာလအထိ လိုင်စင် ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ လိုင်စင်သိမ်းယူခြင်း၊

( စ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအား မူဝါဒကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်မှုပေးခြင်းများအတွက် သင့်လျော်သည့် ကုန်ကျ စရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်များ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊

(ဆ)  အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် ပြည်သူများ၏သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မှုကို ရရှိထားသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ 

( ဇ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာစေရန် အဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ 

( စျ )  ကျွမ်းကျင်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပေးခြင်း၊ 

(ည) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ကောင်စီ၏ စည်းမျဉ်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

( ဋ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုကို အထောက်အကူပြုမည့် မျှတပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိသော အကျိုးခံစားခွင့် တစ်မျိုးမျိုးကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

( ဌ ) ကောင်စီဝင်များ၏ တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

( ဍ ) နိုင်ငံတော်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားနှင့် နေရာဒေသများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည့် ပမာဏကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊

( ဎ ) လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း။

၁၅။  ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့်  လှိုင်းနှုန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ခ ) ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ယင်းအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသူများ၏ အစီအစဉ်များကို ဖြန့်ဝေသည့်လုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကိုင်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သီးခြားရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(ဃ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားစဉ်က ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပြုချက်များနှင့် လိုင်စင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုင်စင် ရယူထားသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များက လေးစားလိုက်နာမှု ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ယင်း၏ လိုင်စင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များနှင့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာခြင်း မရှိဟု အများပြည်သူက တိုင်ကြားလာမှုများကို အရေးယူ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သီးခြားတိုင်ကြားမှုမရှိသော်လည်း အဆိုပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို လေးစား လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း ကောင်စီက စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အရေးယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

( စ )  တိုင်ကြားမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုခေါ်ယူခြင်း၊ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ နှင့် အချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်းတို့အပါအဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ကောင်စီ၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို မီဒီယာများတွင် အချိန်မှန် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

( ဇ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၆။ ကောင်စီဝင်များသည် -

(က) ကောင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွတ်လပ်ပြီး မျှတစွာဆောင်ရွက် ရမည်။

( ခ ) အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်စေ မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။

အခန်း ( ၅ )
ကောင်စီ၏သက်တမ်းနှင့် တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း

၁၇။ (က) ကောင်စီ၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် နေ့မှစ၍ ငါးနှစ်ဖြစ်သည်။

( ခ ) ကောင်စီဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်စေရမည်။

( ဂ ) ကောင်စီဝင်များသည် သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိစေရ။ သို့ရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ကောင်စီဝင်သည် ဤဥပဒေအရ ကောင်စီဝင်အသစ် ခန့်အပ်ပြီးသည့်အချိန်အထိ မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ 

၁၈။  နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးကို အောက်ပါအကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းပါက တာဝန်မှ ရပ်စဲနိုင်သည် -

(က) ပုဒ်မ ၇ ပါအရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျက်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသော အချက်တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊

( ခ ) မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအတွက် ဖြစ်စေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊

( ဂ )  ကောင်စီဝင်အဖြစ် တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် လုံလောက်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု မရှိခြင်း၊

(ဃ) အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် တစ်ဆက်တည်း သုံးလထက်ပို၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခြင်း။

၁၉။ ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးသည် ရာထူးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့ နုတ်ထွက်လိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ စာဖြင့်တင်ပြပြီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။

၂၀။ ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရ တာဝန်မှရပ်စဲရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရလျှင် ရှင်းလင်း ချေပခွင့်ရှိသည်။

၂၁။ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကွယ်လွန်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ကောင်စီဝင်ရာထူးနေရာ လစ်လပ်လျှင် ကောင်စီဝင်အသစ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ လစ်လပ်သည့်ရာထူးနေရာတွင် ဖြည့်စွက်ခန့်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြည့်စွက်ခန့်ထား ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်  မူလကောင်စီဝင်၏ ကျန်ရှိသည့် ရာထူး သက်တမ်းအတွက်သာဖြစ်စေရမည်။ မူလကောင်စီဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်း အနည်းဆုံး ခြောက်လ ကျန်ရှိမှသာ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။

အခန်း ( ၆ )
ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ၊ ရုံးအဖွဲ့နှင့် ရန်ပုံငွေ

၂၂။ ကောင်စီသည် -

(က)  လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင် အစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။   

( ခ ) ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကောင်စီဝင် အနည်းဆုံး သုံးဦးက တောင်းဆိုလျှင် အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ 

( ဂ ) အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ နှစ်ဦးစလုံးမရှိလျှင် တက်ရောက် လာသည့် ကောင်စီဝင်များမှ တစ်ဦးကို သဘာပတိအဖြစ် တင်မြှောက်ရမည်။

(ဃ) သဘာပတိအပါအဝင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ကောင်စီဝင် ငါးဦးရှိလျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

၂၃။  ကောင်စီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို တက်ရောက်လာသည့် ကောင်စီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲပေါ်တွင် အခြေခံ၍ဆုံးဖြတ်ရမည်။  ဆန္ဒမဲအရေအတွက် တူညီနေပါက သဘာပတိ၏  မဲဖြင့်ဆုံးဖြတ် ရမည်။ 

၂၄။  ကောင်စီသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၂၅။  ကောင်စီသည် ရုံးအဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လစာစရိတ်နှင့် ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂၆။ ရုံးအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရာတွင် ကောင်စီ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ရုံးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၇။ ကောင်စီသည် အောက်ပါရန်ပုံငွေများကို လက်ခံနိုင်သည် -

(က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့ငွေ၊

( ခ ) စေတနာအလျောက် လှူဒါန်းငွေများ၊

( ဂ ) ဝန်ဆောင်မှုမှ ရငွေများ။

၂၈။  ကောင်စီ၏နှစ်စဉ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ်စဉ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်ရေးဆွဲရမည်။ 

၂၉။  ကောင်စီမှတင်သွင်းသည့် ကောင်စီ၏ နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်း၏ အသုံးစရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။

၃၀။ (က) ကောင်စီသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စစ်ဆေးပြီးသော စာရင်းများနှင့်အတူ အများပြည်သူအား အသိပေးရမည်။ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည် -

(၁)  ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွက်ရည်မှန်းချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်မှု အခြေအနေနှင့် လာမည့်နှစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ၊

(၂)   ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊

(၃)  နှစ်စဉ်ဝင်ငွေနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊

(၄)   လာမည့်နှစ်အတွက် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း၊

(၅)  အများပြည်သူထံမှ တိုင်ကြားချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ။

( ခ ) ကောင်စီသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ 

အခန်း (၇)
လိုင်စင်

၃၁။ (က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည်-

(၁)သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုမီ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(၂)အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ယင်းအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူက လျှောက်ထားနိုင်သည်။

( ခ ) လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည် -

(၁) လုပ်ငန်းအမည်နှင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

(၂) အသေးစိတ် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ 

(၃)  နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် စီမံချက်၊ 

(၄)   အစီအစဉ်တင်ဆက်မှု စီမံချက်၊

(၅)  ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များ။ 

၃၂။  လိုင်စင်ရရှိပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့ရက်မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၃။  လိုင်စင်ကို အခြားသူ သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုပါက ကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၃၄။  ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် စျေးကွက်အခြေအနေတို့ကိုအခြေခံပြီး ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် လိုင်စင်ချထား ပေးရာတွင် အောက်ပါမူဝါဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် - 

(က) လူဦးရေသိပ်သည်းမှုများပြားသောဒေသများ၌ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စျေးပြိုင်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်း၊    

( ခ ) လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးသောဒေသများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်း အတွက် ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို စိစစ် ခွင့်ပြုခြင်း၊ 

( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း။

၃၅။ (က) ကောင်စီသည် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် - 

(၁) ဘဏ္ဍာရေး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလားအလာများ၊ 

(၂) နည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှု၊

(၃) လျှောက်ထားသူ၏ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊

(၄) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မည့် အလားအလာကို ဖော်ညွှန်း ပေးနိုင်မှု၊

(၅) အစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားတိုးတက်လာစေရန်နှင့် အကြောင်းအရာပိုင်း ဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုများကို တင်ဆက်နိုင်ရေးအကျိုးပြုနိုင်မည့် အလားအလာအား ဖော်ညွှန်းပေးနိုင်မှု၊

(၆) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အနေအထား၊

(၇) မီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဖော်ဆောင်သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒနှင့် မတူကွဲပြားမှုများကို ခိုင်မာအားကောင်း လာစေသည့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု၊ 

(၈) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အခြားသတ်မှတ်ချက်များ။

( ခ ) လိုင်စင်လျှောက်ထားစဉ်က ပါဝင်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များနှင့််  အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။

၃၆။ ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၃၁ အရ လိုင်စင်လျှောက်ထားချက်ကိုရရှိသည့် အခါ ပုဒ်မ ၃၅ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၃၇။ ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ ထံမှကောက်ခံရရှိသော လိုင်စင်ကြေးများကိုဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေစာရင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည်။

၃၈။  လိုင်စင်များ၏ သက်တမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က)  အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၁) ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ် ၊

(၂) ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ် ၊

( ခ ) စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(၁) ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ် ၊

(၂) ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ် ၊

( ဂ ) စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(၁) ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ် ၊

(၂) ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ် ၊ 

(ဃ) ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(၁) ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ် ၊

(၂) ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ် ၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၅ နှစ်။ 

၃၉။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့မှ ၄၅ ရက်အတွင်း သက်တမ်း တိုးပေးရန် ကောင်စီသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။

၄၀။ ကောင်စီသည် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ လိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းကြောင်းတွေ့ရှိပါက သက်တမ်းတိုး ပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်- 

(က) ဤဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်စီ၏ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊

( ခ ) လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် မသမာမှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊ 

( ဂ ) လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးပေးရန်မသင့်သည့် အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သော အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း။ 

၄၁။ ကောင်စီသည် -

(က) ပုဒ်မ ၄၀ ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းခြင်းမရှိပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သက်တမ်းတိုးပေးရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား နိုင်သည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း -  

(၁) တင်ဆက်သော အစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ အမျိုးအစားစုံလင်မှုနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု၊ 

(၂) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့အတွက် တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊

(၃) မီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဖော်ဆောင်သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒနှင့် မတူကွဲပြားခြားနားသည့် မီဒီယာအမျိုးအစား များအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု။

၄၂။  ကောင်စီသည် အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ပါက လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် -

(က) လိုင်စင်ရရှိပြီး နေ့ရက်မှစတင်၍ တစ်နှစ်အတွင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊

( ခ ) ကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သုံးလထက် ကျော်လွန်၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊

( ဂ ) ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လိုင်စင်ကို အခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊

(ဃ) ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးထားသည့် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်များနှင့် လွှမ်းခြုံထုတ်လွှင့်ရမည့် ဧရိယာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း နည်းပညာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများအတွက် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အခန်း(၉) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဤဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း။ 

 ၄၃။ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရေးအတွက် လျှောက်ထားရန် ပျက်ကွက်ပါက ကောင်စီက သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။

၄၄။  ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့်မှုကို ၁၂ လ တစ်ဆက်တည်း ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းပြုလျှင် လိုင်စင်သည် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်သည်။ 

၄၅။  ကောင်စီသည် -

(က) အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၏လိုင်စင်ကြေး ကို သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရမည်။

( ခ ) စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၏ လိုင်စင်ကြေးကိုအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်အရ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရမည်။

အခန်း(၈)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ 


အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း

၄၆။ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူအတွက် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူက ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းပြုသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံရေးအရ စွက်ဖက်မှုနှင့် စီးပွားရေးအင်အားစုများ၏ ဖိအားမှ ကင်းလွတ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်။ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံသားများအား ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၄၇။  စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်သောရာထူးများအတွက် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင် များကို ကောင်စီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ 

၄၈။ စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မတည်ရင်းနှီးခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင် ခွင့်ရှိပြီး စုစုပေါင်းမတည်ရင်းနှီးငွေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၄၉။  လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူများသည် ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အနေအထားကို ကောင်စီနှင့် အများပြည်သူထံသို့ လူထုဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် တင်ပြရမည်။ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထား ငါးရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းလဲမှု ရှိသည့်အခါတိုင်း ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။

၅၀။  စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန် တစ်ခုအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်း တစ်ခုစီထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြု။ သို့ရာတွင် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်များ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၅၁။  ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန် တစ်ခုတွင် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ ပူးတွဲ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်ထားပါက အခြားလုပ်ငန်း တစ်ခုကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက်ပို၍ ခွင့်မပြုရ။

၅၂။ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မီဒီယာစျေးကွက်ရှာခြင်းနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မှု ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ကောင်စီက ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ရမည်။ 

၅၃။    စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေနှင့် ထောက်ပံ့မှုများကို လက်ခံနိုင်သည် -

(က)  စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

( ခ ) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများ၊

( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သော အခြား လုပ်ငန်းများ။

၅၄။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတို့ကို ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း တင်သွင်းရမည်။ ကောင်စီသည် ယင်းနှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာကို လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်သိမ်းဆည်းထားရမည်။ အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည် -

(က) စျေးကွက်အခြေအနေ၊ ရှယ်ယာဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုရာခိုင်နှုန်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရလဒ်များစသည်တို့အပါအဝင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊

( ခ )  ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ 

( ဂ ) ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်၊

(ဃ)  အထောက်အထားများ၊ အစီအစဉ်ဇယားများ၊ 

( င ) ကောင်စီမှ လိုအပ်သည့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။

စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၅၅။ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) ယင်းလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းမဟုတ်သည့်အပြင် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် တစ်ခုခုအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းလည်း မဖြစ်စေရ၊

( ခ ) အဓိကဦးတည်ချက်သည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် ပြန်ကြားရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်၊

( ဂ ) ယင်းလုပ်ငန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း ကောင်စီက ကျေနပ်လက်ခံနိုင်စေမည့် လုံလောက်သည့် အထောက်အထားကို ပြသရမည်။

၅၆။ ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်ခွဲဝေ ပေးထားသည့် လှိုင်းနှုန်း၏အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို စီးပွားဖြစ်မဟုတ် သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လျာထား ရမည်။ 

၅၇။  ကောင်စီသည်  စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ရေးအတွက် အားပေးရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက် အကူပြုနိုင်ရန် ရိုးရှင်း လွယ်ကူသည့် လိုင်စင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန် ရမည်။

၅၈။  စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါတို့ကို လက်ခံနိုင်သည် -

(က)  သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံများ၏ စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းငွေများ၊

( ခ ) ပြည်တွင်း ပြည်ပမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြိုတင် ပြဋ္ဌာန်းချက်များမပါဝင်သော စေတနာအလျောက် လှူဒါန်းမှုများ၊

( ဂ ) ဒေသဆိုင်ရာကြော်ငြာများမှ ရရှိသောဝင်ငွေများ၊

(ဃ) ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမှရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊ 

( င ) ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်၍ ဥပဒေနှင့်အညီရရှိသော ဝင်ငွေများ။

၅၉။ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတိုင်း နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများကို ကောင်စီသို့ တင်သွင်းရမည်။

၆၀။ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် မူဝါဒများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများနှင့် ယင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများကို စုပေါင်းညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ အပါအဝင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်မှု အစီရင်ခံစာများကို တင်ပြနိုင်ရန်၊ အဆိုပါ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွင်ပါဝင်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ စုံညီပါဝင်သော အစည်းအဝေး ပွဲများကို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျင်းပပေးရမည်။ 

ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၆၁။ ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါတို့မှ ဝင်ငွေကိုလက်ခံနိုင်သည် -

(က) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊

( ခ )  ကြော်ငြာခရငွေ၊ 

( ဂ ) ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမှရရှိသော ဝင်ငွေ။

၆၂။ ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးသည် နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတို့ကို ကောင်စီသို့တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်စီသည် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာကို လျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ် သိမ်းဆည်းထားရ မည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ ပုဒ်မ ၅၄ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကဏ္ဍများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၆၃။ (က) မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ပြုသူများမှ ထုတ်လုပ်ပြီး ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ  ဖြန့်ဖြူးသည့် အစီအစဉ်များအတွက် ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များနှင့် အညီဖြစ်စေရေးကို မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ပြုသူများက တာဝန်ယူရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုင်စင်ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်များအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့် အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

( ခ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများ၊ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ၊ ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများသည် အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

၆၄။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည် -

(က) ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်သံလိုင်း စုစုပေါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်တွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ရုပ်သံလိုင်းများ ဖြစ်ရမည်၊

( ခ ) ထုတ်လွှင့်သည့် အခပေး ရုပ်သံလိုင်း စုစုပေါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းများ ဖြစ်ရမည်။

၆၅။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အောက်ပါတို့မှ ဝင်ငွေကိုလက်ခံနိုင်သည် -

(က) ကြည့်ရှုခပေးသွင်းငွေ၊

( ခ ) ရုပ်သံလိုင်းငှားရမ်းခ၊

( ဂ ) ကြော်ငြာခရငွေ၊

(ဃ)  အမှတ်တရထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုမှရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော တရားဝင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများမှရရှိသည့် ဝင်ငွေများ။

၆၆။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတို့ကို ကောင်စီသို့တင်သွင်းရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ ပုဒ်မ ၅၄ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကဏ္ဍများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်များပါဝင်ရမည်။ 

အခန်း(၉)
အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

၆၇။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခိုင်မာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါသတ်မှတ် ချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) မြန်မာဘာသာနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာတစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်လွှင့်သော အစီအစဉ်များ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်များ ဖြစ်ရမည်။

( ခ ) တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် လိုင်းများမှ တစ်နေ့တာ ထုတ်လွှင့်သော အစီအစဉ်များ၏ အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်  ပြည်တွင်းမှထုတ်လုပ်သော အစီအစဉ်များဖြစ်ရမည်။

( ဂ ) တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်တွင်းမှ လွတ်လပ်သည့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ အစီအစဉ် များကို အသုံးပြုရမည်။ ယင်းသို့ ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်များ၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကြည့်ရှုသူပရိသတ် အများဆုံးအချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ရမည်။ 

၆၈။   ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၆၇ ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ပေးနိုင်သည်။

၆၉။ (က) ကလေးသူငယ်နှင့်လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့် အစီအစဉ်များသည် ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်များဖြစ်ရမည်။ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို သတ်မှတ်အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ရမည်။ ယင်းသို့သော အထူးအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်ရာတွင် မည်သည့်ပရိသတ် အမျိုးအစား အတွက် ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ဖော်ပြရမည်။

( ခ ) အချို့သော အစီအစဉ်များတွင် အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူများအတွက် လက်သင်္ကေတ ပြခြင်းနှင့် စာတမ်းထိုးပြသခြင်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

၇၀။    ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ဓာတ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၂၈ ရက် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

၇၁။     သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်များ၏ မှတ်တမ်း တစ်စုံကို အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်နှင့် အမျိုးသားပြတိုက်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းအစီအစဉ် များ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ 

၇၂။ (က) စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများကို နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ချိန်အတွင်း တစ်နာရီလျှင် အများဆုံး ၁၂ မိနစ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ 

( ခ ) စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များသည် အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အသိပေးထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို အခကြေးငွေ မယူဘဲ လူမှုရေးရာတာဝန်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် ယင်းတို့၏ ထုတ်လွှင့်ချိန်မှ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ခွဲဝေထုတ်လွှင့်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်ပေးရမည့် အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် အသိပေးထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို ကောင်စီက သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၇၃။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ကြော်ငြာထည့်သွင်း ရန်မှအပ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လွှင့်ချိန်ကို ရောင်းချခြင်း မပြုရ။ 

၇၄။    ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ် များကို အသုံးပြု၍ ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းကို အားပေးရမည်။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ

၇၅။ (က) ကောင်စီသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို အောက်ပါအချက် များအပေါ်အခြေခံ၍ ရေးဆွဲရမည် -

(၁) ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများ၊

(၂) မီဒီယာလုပ်ငန်းများက ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံထားသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ။

( ခ ) ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် အများပြည်သူပါဝင်နိုင်မှုရှိရမည်။ 

၇၆။   ကောင်စီက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်အခါ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အများ ပြည်သူတို့သိရှိ စေရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးရမည်။

၇၇။  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များတွင် အောက်ပါအစီအစဉ် အကြောင်းအရာများ နှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ ပါဝင်စေရမည် - 

(က)  သတင်းနှင့် လတ်တလောဖြစ်ရပ် အစီအစဉ်များတွင် ညီညွတ်မျှတမှု၊ ဘက်မလိုက်မှုနှင့် တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှု၊ 

( ခ ) ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊

( ဂ ) ကြည့်ရှုသူ၏ အသက်အပိုင်းအခြားကိုလိုက်၍ ရုပ်ရှင်နှင့်အစီအစဉ်များကို အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ဖော်ပြမှု၊

(ဃ)  တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများတွင် သုံးနှုန်းသည့် ဝေါဟာရ၊ အပြုအမူနှင့် တည်းဖြတ်မှု၊  

( င )  သတင်းလျှို့ဝှက်ရယူမှုနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ မှတ်တမ်းရယူမှု၊

( စ ) လိင်မှုဆိုင်ရာပြကွက်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု ဆိုင်ရာဖော်ပြမှုများ၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများ သုံးနှုန်းမှု၊ ပရိသတ်များမှ ပေးပို့လာသော သတင်းစာသား များအား ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများလက်ခံထားသည့် တင်ဆက်မှုပုံစံ၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများနှင့်အညီ ဖော်ပြမှု၊

(ဆ)  ပြစ်မှုများနှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများအား သတင်းရယူမှု၊

( ဇ )  ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်အလက်များနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ခွဲခြားဖော်ပြမှု၊

( စျ )ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ၊ လူနည်းစုလူမျိုးစုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူ လူငယ်များနှင့် အားနည်းချက်ရှိသော အုပ်စုများအပေါ် ဆက်ဆံမှု၊

(ည) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

( ဋ ) ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစားမှု၊

( ဌ )  လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ကူးမှုပုံရိပ်နှင့် အသံများ၊

( ဍ ) ကြော်ငြာထုတ်လွှင့်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အမှန်တရား။

၇၈။ (က) ပုဒ်မ ၇၇ ပါလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များအား ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက အပြည့်အဝလိုက်နာ အကောင် အထည်ဖော်မှု ရှိ မရှိ ကို ကောင်စီက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

( ခ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ယင်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံ၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ပေးရန် ကောင်စီတွင်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ တိုင်ကြားမှုများကို ကောင်စီအနေဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။ 

၇၉။  ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ကောင်စီသည် တိုင်ကြားလွှာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေးဆွဲထားရ မည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုင်ကြားခြင်းခံရသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့် ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများက ပြန်လည်ဖြေရှင်းခွင့့််နှင့် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်များကို တိတိကျကျ ပေးအပ်ထားရမည်။

၈၀။  သင့်လျော်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ကောင်စီသည် တိုင်ကြားလွှာအပေါ်တွင် သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူသို့ ပေးပို့ရမည်။

၈၁။  တိုင်ကြားချက်ကို ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် ကောင်စီသည် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည် -

(က) သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

( ခ )   မှားယွင်းမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်စေခြင်း၊

( ဂ )   တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခွင့် ထည့်သွင်းစေခြင်း၊

(ဃ)  ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာစေခြင်း။

၈၂။  ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအားလုံးက လိုက်နာရမည်။ 

၈၃။  တိုင်ကြားသူတစ်ဦးသည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည့်အပြင် ဥပဒေကြောင်းအရလည်း တရားရုံးသို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

မှားယွင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ချက် ထည့်သွင်းခြင်း

၈၄။ (က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မှားယွင်း ထုတ်လွှင့်မှုကို သိလျှင်သိချင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှုများကို ထောက်ပြလာ၍ နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိကြောင်း အမှန်တကယ် သိလျှင်သိချင်း အဆိုပါ အမှားများအပေါ် ပြင်ဆင်ချက်ကို ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

( ခ ) မှားယွင်းသည့် ထုတ်လွှင့်ချက်ကို မှားယွင်းကြောင်း သိရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီ အတွင်း သို့မဟုတ် အစောဆုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည့် အချိန်တွင် အမှားပြင်ဆင်ချက်ကို ထည့်သွင်း ရမည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်ထုတ်လွှင့်ရာတွင် မူလထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံး အချိန်တွင် ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ရမည်။

( ဂ )  အမှားကိုရှင်းလင်း၍ အမှန်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို နစ်နာသူများက ယင်း၏ နစ်နာမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည့် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများမှ ကင်းလွတ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။ 


တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခွင့်

၈၅။  (က) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လွှင့်ချက်တွင် အချက်အလက်မှားယွင်းမှုကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်၏ ဥပဒေအရ ရပိုင်ခွင့်များအား ချိုးဖောက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါက ကာယကံရှင်၏ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ 

( ခ ) ထိုသို့ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက် ထည့်သွင်းဖော်ပြမှုသည် အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှု များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး အယူအဆအမြင်သဘောထားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။ ထို့အပြင် ယင်းတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်သည် ကန့်ကွက်သည့် အကြောင်းအရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။ 

( ဂ ) တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း သို့မဟုတ်  အစောဆုံးဖြစ်နိုင်သည့် အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ပေးရမည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရာတွင် မူလထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံး အချိန်တွင် ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ရမည်။

၈၆။ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

အခန်း (၁၀)
စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ

၈၇။ ကောင်စီကချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လိုင်စင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည့် မည်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆို ကောင်စီက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အရေးယူ မှုများဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၈၈။  ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှု အတိုင်းအတာနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ကောင်စီသည် အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သည် -

(က) သတိပေးစာထုတ်ပြန်ခြင်း၊

( ခ ) ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ခြင်း၊

( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်ချိန်အား ကန့်သတ်ခြင်း၊

(ဃ) စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်၍ ပေးဆောင်စေခြင်း၊ 

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍  ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ 

( စ ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လျှောက်ထားမှုအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဆ) လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း။

၈၉။ (က)  လိုင်စင်ရရှိသူသည် ယင်းလိုင်စင်ကိုရရှိရန် မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဆန့်ကျင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသော်လည်းကောင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ကောင်စီသည် ယင်းလိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ကောင်စီသည် လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် - 

(၁) ပုဒ်မ ၃၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စမ်းသပ်ကာလပြည့်မြောက်ပြီးနောက် ပုံမှန် ထုတ်လွှင့်မှုကို မစတင်နိုင်ခြင်း၊ 

(၂) ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကို သုံးလကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊

(၃) ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ လိုင်စင်ကို အခြားသူတစ်ဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊

(၄) လှိုင်းနှုန်းစဉ် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့် လွှမ်းခြုံဧရိယာသတ်မှတ်ချက်၊ စက်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ကိရိယာများ လိုအပ်မှုအပါအဝင် စံချိန်စံညွှန်းများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ကောင်စီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ချိုးဖောက်ခြင်း။

၉၀။  ကောင်စီသည် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအရ ရရှိသည့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေစာရင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည်။

အခန်း(၁၁)
အယူခံခြင်း

၉၁။ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မ ၈၉ အရ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အယူခံနိုင်သည်။

အခန်း (၁၂)
တားမြစ်ချက်များ

၉၂။  မည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

၉၃။  မည်သူမျှ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

၉၄။  မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

၉၅။  မည်သူမျှ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုလုပ်ထားစဉ် ကာလအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

အခန်း(၁၃)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၉၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၂ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းသုံးရာမှ  ကျပ်သိန်းငါးရာအထိ ချမှတ်ရမည့် အပြင်  ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။ 

၉၇။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၃ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်ရ မည်။

၉၈။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၄ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းတစ်ရာမှ ကျပ်သိန်းသုံးရာအထိ ချမှတ်ရမည့် အပြင် ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

၉၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၅ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းသုံးရာမှ ကျပ်သိန်းငါးရာအထိ ချမှတ်ရမည့် အပြင် ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

အခန်း(၁၄)
ကူးပြောင်းရေးကာလပြဋ္ဌာန်းချက်များ

၁၀၀။ ဤဥပဒေအာဏာမတည်မီက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့် ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ဤဥပဒေနှင့် အညီ လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရမည်။  

၁၀၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် သဘောတူညီချက်များကို အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းကောင်း ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်လည်းကောင်း အညီဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပုဒ်မ ၁၀၀ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါကာလအတွင်း အပြီးပြန်လည် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၂။ ဤဥပဒေအာဏာမတည်မီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များသည် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၁၀၃။ ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသည့် နေ့ရက်မှ ၆ လ အတွင်း ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းရမည်။ 

အခန်း(၁၅)
အထွေထွေ

၁၀၄။ ကောင်စီဝင်များသည် ဤဥပဒေအရ ပေးအပ်သောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၅။ ကောင်စီသည် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၀၆။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် -

(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

( ခ ) အဖွဲ့နှင့် ကောင်စီတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။


(ပုံ) သိန်းစိန်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်