ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေ

DOWNLOAD

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေ
(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၆)

ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၈ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်

(၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၂၉ရက်)

[ ပြင်ဆင် : 21.06.2018, 26.04.2021 ]


နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်ကို ဖမ်းယူနိုင်သော စက်ကိုဆိုသည်၊

(ခ) ဗီဒီယို ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ နည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ရုပ်ငြိမ်ကိုဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပုံလှုပ်ရှားခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပုံနှင့်အသံ ကိုဖြစ်စေ ထွက်ပေါ်စေခြင်းကို ဆိုသည်၊

(ဂ) ဗီဒီယိုဖွင့်စက် ဆိုသည်မှာ ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်စေရန် ဖွင့်နိုင်သောစက်ကို ဆိုသည်၊

(ဃ) ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ပုံနှင့်အသံကို ရိုက်ကူးထည့်သွင်းထားသောတိပ်ခွေ၊ လေဆာပြား သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းကိရိယာ ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးချက်နှင့် ဗီဒီယိုကူးယူချက်များလည်း ပါဝင် သည်၊

(င) လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်ကိုဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုဖွင့်စက် ကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုရန် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်၊

(စ) ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားတစ်ခုခု အတွက် ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။  ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း အဆင့်အတန်း ခေတ်မီတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်၊

(ခ)  နိုင်ငံတော်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်းကောင်း၊ အကျိုးပြု စေမည့် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေများ ပေါ်ထွန်း လာစေရန်၊

(ဂ)  တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန် ထက်မြက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေများပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊

(ဃ)  မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်ကို ပျက်ပြားစေမည့် သရုပ်ပျက်ဗီဒီယို တိပ်ခွေများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်၊

(င)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကို အကြောင်းပြု၍ ပေါ်ပေါက်လာသည့် မသမာမှုများကို ထိန်းသိမ်းတားဆီးရန်။

အခန်း(၃)
လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင်

၄။  ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်ကိုဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုဖြစ်စေ လက်ဝယ်ထားရှိအသုံးပြုသူသည် ယင်းစက်ကိုရရှိသည့် နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စာတိုက်သို့ လျှောက်ထားရမည်။

၅။  (က)  လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအခကြေးငွေများအနက် ပေးဆောင်ရန်ရှိသော အခကြေးငွေကို သက်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာစာတိုက်သို့ ပေးဆောင်ရမည်-

(၁)  လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင်ခ၊

(၂)  ရက်လွန်ကြေး၊

(၃)  သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ။

(ခ)  သက်ဆိုင်ရာစာတိုက်သည် သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေကို လက်ခံရရှိလျှင် လျှောက်ထားသူအား လက်ဝယ် ထားရှိခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။

၆။  လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေကို သက်ဆိုင်ရာစာတိုက်တွင် ပေးဆောင်ပြီး သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရမည်။

၇။  ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနသည် လက်ဝယ်ထားရှိခွင့် လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိခွင့် လိုင်စင်ခ၊ ရက်လွန်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခတို့ကို သတ်မှတ်ရမည်။

၈။  ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက် လက်ဝယ်ထားရှိလိုသူသည် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ လက်ဝယ် ထားရှိခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် လိုင်စင်စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၄)
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်

၉။  အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်း အမျိုးအစား တစ်ခုခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

(က)  ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(ခ)  ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊

(ဂ)  ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊

(ဃ)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကူးယူခြင်း၊

(င)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေဖြန့်ချိခြင်း၊

(စ)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေငှားရမ်းခြင်း၊

(ဆ)  ဗီဒီယိုပြသခြင်း။

၁၀။  သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် လျှောက်ထားချက် ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ မရှိ စိစစ်ပြီးနောက်-

(က)  ညီညွတ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေလက်ခံရရှိလျှင် လျှောက်ထားသူအား သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်၊

(ခ)  မညီညွတ်ပါက ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ရမည်။

၁၁။  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုသူသည် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၁၂။  သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် လျှောက်ထားချက် ကို စိစစ်၍ သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေ ပေးဆောင်စေပြီး ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

၁၃။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ ရက်လွန်ကြေးနှင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခတို့ကို သတ်မှတ်ရမည်။

၁၄။  မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသည် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။

၁၅။  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးလျှင်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိ သူက ပြန်လည် အပ်နှံလျှင်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပျက်ပြယ်သည်။

အခန်း(၅)
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၆။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က)  အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း
ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များ
အဖွဲ့ဝင်များ
(၃)
သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများ
အဖွဲ့ဝင်များ
(၄)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း
အတွင်းရေးမှူး

(ခ)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်၊

(ဂ)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၇။  အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီဝင်သည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ် သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၁၈။  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)  ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်စေရန် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းများကို  ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ခ)  ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊

(ဂ)   ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီက ချမှတ်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)  ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီက ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်ခြင်း။

အခန်း(၆)
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၉။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က)  သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းရာ တွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်ရမည်၊

(ခ)  ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်၊

(ဂ)  ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊

(ဃ)  ပြည်နယ်၊ တိုင်း တစ်ခုအတွင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီတစ်ရပ်ထက် ပို၍ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ် ပါက ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၂၀။  ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိမရှိ စိစစ်၍ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ခ)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဂ)  မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက သတ်မှတ်ထားသည့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သော ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအား ဒဏ်ကြေးငွေ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါး သောင်းမှ အများဆုံးကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်ခြင်းအပြင် ဗီဒီယို လုပ်ငန်း လိုင်စင်ကိုလည်း ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်း၊

(ဃ)  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ကဖြစ်စေ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၂၁။ ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် ခရိုင် သို့မဟုတ် မြို့နယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီး ကြပ်ရေး ကော်မတီကို လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း(၇)
ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၂၂။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က)  အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း
ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ
အဖွဲ့ဝင်များ
(၃)
သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများ
အဖွဲ့ဝင်များ
(၄)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း
အတွင်းရေးမှူး

(ခ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်၊

(ဂ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၂၃။  အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ဝင်သည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ် သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။

၂၄။ ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ရိုက်ကူးတင်ပြလာသော မြန်မာဗီဒီယိုတိပ်ခွေများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှတင်သွင်း လာသော သို့မဟုတ် ယူဆောင်လာသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေများကိုလည်းကောင်း ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ် လျှောက်ထားလာ သည့်အခါ ယင်းဗီဒီယို တိပ်ခွေကို ချမှတ်ထားသော မူဝါဒနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်-

(က)  အများပြည်သူအား ပြသရန်ဖြစ်စေ၊ မိသားစု ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုနိုင်သည်၊

(ခ)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို အများပြည်သူအား ပြသခွင့် မပြုဟု ပိတ်ပင်နိုင်သည်။ ယင်းဗီဒီယို တိပ်ခွေကို သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ဂ)  အများပြည်သူအား ပြသရန် သို့မဟုတ် မိသားစုကြည့်ရှုရန် မသင့်သော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေတွင် ပါရှိသည့် အစိတ် အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်စေ၍ ပြသရန် သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်၊

(ဃ)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို အများပြည်သူအား ပြသရန် သို့မဟုတ် မိသားစုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုလျှင် သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်စေ၍ ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ်ထုတ် ပေးရမည်။

၂၅။  (က)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသည့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် သတ်မှတ် သည့် ကာလ အပိုင်းအခြားအတွက် အတည်ဖြစ်စေရမည်၊

(ခ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသည့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ်ကို ဗီဒီယိုတိပ်ခွေတွင် ထည့်သွင်းပြသရမည်။ ထို့ပြင် ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုအမှတ်စဉ် ပါရှိသော ဗီဒီယိုဆင်ဆာ လက်မှတ်အသေးကိုလည်း ဗီဒီယို တိပ်ခွေတွင် ကပ်ထားရမည်။

၂၆။  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည်-

(က)  ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေကို သက်ဆိုင်သူထံမှ ကောက်ခံရ ယူရမည်၊

(ခ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ် ထုတ်ပေးထားသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို လိုအပ်လျှင် ထပ်မံကြည့်ရှု စစ်ဆေးနိုင်သည်၊

(ဂ)  ခိုင်လုံသော အကြောင်းရှိလျှင် မည်သည့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ်ကိုမဆို ရုပ်သိမ်းနိုင် သည်။

၂၇။  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွဲ(ခ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ မိမိချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်သူက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်လျှင် အယူခံတွင် ချမှတ်သော အမိန့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်စေရ မည်။ အယူခံမဝင်ပါက အယူခံကာလ ကုန်ဆုံးသောအခါ မိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်စေရမည်။

အခန်း(၈)
အယူခံခြင်း

၂၈။  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ် ရေးကော်မတီ၏ အမိန့်ကိုဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေမှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံနိုင်သည်။

၂၉။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ အမိန့်ကိုဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်စိစစ်စေရန် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးစေရန် ညွှန်ကြားခြင်းပြုနိုင်သည်။

၃၀။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း(၉)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

၃၁။  မည်သူမဆို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှအပ ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လုပ်ကိုင်လျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့် အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက် ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမည်။

၃၂။  မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးခြောက်လမှ အများဆုံးသုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်တစ် ဆယ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင် သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်-

(က)  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်း၊

(ခ)  ဤဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော ကိစ္စရပ်မှအပ ဗီဒီယိုဆင်ဆာလက်မှတ်နှင့် ခွင့်ပြုအမှတ်စဉ်ပါရှိသော ဗီဒီယို ဆင်ဆာလက် မှတ် အသေးမပါရှိသည့် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပြသခြင်း၊

(ဂ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က ဖြတ်တောက်ရန်၊ ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ရန် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာခြင်းမပြုဘဲ ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပြသခြင်း၊

(ဃ)  ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော သို့မဟုတ် ယူဆောင်လာသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို ဗီဒီယို ဆင်ဆာလက်မှတ်မရှိဘဲ အများပြည်သူအား ပြသခြင်း ၊

(င)  မိသားစုကြည့်ရှုရန်သာ ခွင့်ပြုသည့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော သို့မဟုတ် ယူဆောင် လာသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို အများပြည်သူ အားပြသခြင်း။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၃၃။  မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ် သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၃၀ အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ၊ ချမှတ်ရမည်-

(က)  အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက ထုတ်လွှင့်သော ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ ကူးယူ ၍ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပြသခြင်း၊

(ခ)  ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ဖြန့်ချိခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဗီဒီယို ဆင်ဆာလက်မှတ် ရရှိပြီးသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပြသခြင်း။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၃၃-က။ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့ပါ ပြစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ထပ်မံကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၃၄။  မည်သည့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူမဆို မိမိရရှိထားသော ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်အမျိုး အစားမှအပ အခြား ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားကို လုပ်ကိုင်လျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။ ထို့ပြင်ပြစ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၃၅။  မည်သည့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူမဆို မိမိရရှိထားသော ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို အခြားသူ တစ်ဦးဦးအား လွှဲပြောင်းလုပ် ကိုင်စေလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

၃၆။  မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီကဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်ထားသောအမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018, 26.04.2021>

၃၆-က။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ် မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-

(က)  ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အရေးယူခြင်း မပြုနိုင်စေရန် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အခြားသူ တစ်ဦးဦးနှင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးမယူဘဲ ထိမ်ချန်ခြင်း၊

(ခ)  ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းကိုအရေးယူခြင်းမပြု နိုင်စေရန် ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း။

<ပြင်ဆင် 21.06.2018>

အခန်း(၁၀)
အထွေထွေ

၃၇။  (က)  နိုင်ငံခြားသံတမန်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို အများပြည်သူအား ပြသလိုပါက စိစစ်ကြည့်ရှုရန် ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

(ခ)  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်-

(၁)  အများပြည်သူအား ပြသရန်သင့်ပါက အများပြည်သူအား ပြသခွင့်ပြုနိုင်သည်၊

(၂)  အများပြည်သူအား ပြသရန်မသင့်သော အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်စေ၍ အများပြည်သူ အား ပြသခွင့်ပြုနိုင်သည်၊

(၃)  သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြား သံတမန်အဖွဲ့အစည်း၏ ဥပစာအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း၏ ဥပစာအတွင်း၌ ဖြစ်စေ သီးသန့်ပရိသတ်ကိုသာ ပြသခွင့်ပြုနိုင် သည်။

၃၈။  ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည်-

(က)  အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနက စစ်ဆေးရန် ပေးပို့သည့်ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော သို့မဟုတ် ယူဆောင်လာသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးအများပြည်သူအား ပြသရန် သင့် မသင့် သို့မဟုတ် မိသားစု ကြည့်ရှုရန် သင့် မသင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင် သည်၊

(ခ)  ပြည်ပသို့ ပေးပို့မည့် သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်သွားမည့် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုရန်သင့် မသင့် သဘော ထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်သည်၊

(ဂ)  ပြည်ပသို့ စီးပွားရေးအလို့ငှာ တင်ပို့မည့် ဗီဒီယိုတိပ်ခွေတွင် အများပြည်သူအား ပြသရန် မသင့်သော အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်၊

၃၉။  အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက အသုံးပြုသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေသည် ဤဥပဒေအရ ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ စေရမည်။

၄၀။  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအား ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ် ရပ်ရပ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၄၁။  ဤဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ပုဒ်မ ၃၆ ပါပြစ်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၄၂။  ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ-

(က)  မိသားစုနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ ယင်းရိုက်ကူးချက်ပါရှိသော ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ ကို အခကြေးငွေမယူဘဲ ငှားရမ်းခြင်း နှင့်ပြသခြင်း၊

(ခ)  ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလက်မှတ် ရရှိထားသော ရုပ်ရှင်ကားမှ အခကြေးငွေ မယူဘဲ ပြသရန် အလို့ငှာ ဗီဒီယိုတိပ်ခွေကူး ယူခြင်း။

၄၃။  ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့တို့၏-

(က)  ရုံးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

(ခ) အသုံးစရိတ်များကို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ကျခံရမည်။

၄၄။  ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေ(၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၂)အရ

(က)  ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက် ကျင့်သုံးနိုင် သည်၊

(ခ)  လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသည့် ဆင်ဆာအဖွဲ့နှင့် ကော်မတီတို့သည် ဤဥပဒေအရ ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့နှင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းမပြုမီ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊

(ဂ)  ထုတ်ပေးထားသည့် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးသော လိုင်စင်လက်မှတ်နှင့်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်တို့သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိ အတည်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၅။  ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-

(က)  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူ ညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊

(ခ)  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ သည် လိုအပ်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊

(ဂ)  ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနသည် အခန်း(၃)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ် သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြား ချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၄၆။  ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေ (၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၂)ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။


(ပုံ) သန်းရွှေ

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့