တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေ

DOWNLOAD

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့
တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေ
(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၉/ ၉၅)

၁၃၅၇ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်
(၁၉၉၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်)
[ ပြင်ဆင် : ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ]


နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည်အောက်ပါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်များကို ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများပါဝင်သော ဆေးပညာကိုဆိုသည်၊

(ခ) ကောင်စီဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီကိုဆိုသည်၊

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာ၀န် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိသူကိုဆိုသည်၊

(ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသူအား ကောင်စီကထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်ကိုဆိုသည်၊

(င) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အတတ်ပညာ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာနှင့် ဆက်နွယ်သည့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာတို့ အတွက် အထောက်အကူပြု သည့် အတတ်ပညာကို ဆိုသည်၊

(စ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အတတ် ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူအား ကောင်စီကထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ် ကိုဆိုသည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ် ပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်သူများ စုစည်း၍ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ် ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်သူတို့အား ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းစေ ရန်၊

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှင့် ခေတ်မီတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အထောက်အကူပြု နိုင်ရန်၊

(ဃ) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံပြုနိုင်ရန်၊

(င) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၃)
ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း

၄။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းရမည်-

(က)

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၁ ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ)

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၆ ဦး

အဖွဲ့ဝင်များ
(ဂ)

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များက မိမိတို့အနက်မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက် သူ ၇ ဦး

အဖွဲ့ဝင်များ
(ဃ)
ဤဥပဒေအရ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
အတွင်းရေးမှူး

၅။ ကောင်စီသည် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးအား ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမရှိလျှင် ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရ မည်။

၆။ ကောင်စီသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၇။ (က) ကောင်စီ၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် နေ့မှစ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ၄ နှစ်ဖြစ်သည်၊

(ခ) ကောင်စီဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏သက်တမ်းနှင့် အညီဖြစ်သည်၊

(ဂ) ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ကောင်စီဝင်သက်တမ်းတစ်ဆက်တည်း နှစ်ကြိမ်အထိသာ ကောင်စီဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဃ) ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦး၏ နေရာလစ်လပ်သည့်အခါ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာနဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကောင်စီဝင်နေရာဖြစ်လျှင် အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်ရမည်။ ရွေးကောက်တင် မြှောက်ထားသည့် ကောင်စီဝင်နေရာ ဖြစ်လျှင် အစားထိုးရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်၊

(င) ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခြင်းခံရသောကောင်စီဝင်၏ သက်တမ်းသည် လက်ရှိကောင်စီသက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန် အထိသာဖြစ်စေရမည်၊

(စ) ကောင်စီသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ကောင်စီအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၈။ ကောင်စီ၏ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၉။ အောက်ပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ကောင်စီဝင် အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးဖြစ်စေရမည်-

(က) နုတ်ထွက်ခြင်း၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခံထား ရခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီထံခွင့်ပန်ခြင်းမရှိဘဲ ကောင်စီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် တစ်ဆက်တည်း ၃ ကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဃ) ကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ တစ်ဆက်တည်း ၆ လထက်ကျော်လွန်၍ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာသွား ခြင်း၊

(င) စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊

(စ) ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ပျက်ကွက်သည်ဟုကောင်စီက စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊

(ဆ) ကောင်စီက ပေးအပ်သောတာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၄)
ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၀။ ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုများကို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ် ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားမှု များကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဃ) ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ကို အရေးယူခြင်း၊

(င) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ် ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(စ) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူကို အရေးယူခြင်း၊

(ဆ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ လိုအပ် သည့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြခြင်း၊

(ဇ) နိုင်ငံတော်ကအပ်နှင်းသော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့လွန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အတတ်ပညာအတွက် ပေးအပ်သောဘွဲ့နှင့် ဘွဲ့လွန်များကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက အပ်နှင်းသော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုမာများကို အသိအမှတ် ပြုခြင်း၊ ထိုသို့အသိအမှတ်ပြုရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားပို့ချသည့် ပညာရပ်များကို အကဲဖြတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို တောင်းယူ စိစစ်ခြင်း၊

(ည) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ ခေတ်မီတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ တိုးတက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြခြင်း၊

(ဌ) တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် များအတွက် လိုအပ်မည့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ စာအုပ်စာတမ်း များကို ပြည်ပမှဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဍ) လိုအပ်သောကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ ယင်းတို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကို သတ်မှတ်ခြင်း။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၅)
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁၁။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိလိုသူ နိုင်ငံသားသည် အောက်ပါအရည်အချင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီပါက မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ကောင်စီသို့လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က) ကောင်စီကအသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ သို့မဟုတ် အလားတူဘွဲ့ ရရှိသူ၊

(ခ) ကောင်စီကအသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ နှင့်အလားတူဘွဲ့ရရှိသူ။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၁၁-က။တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိလိုသူ နိုင်ငံခြားသားသည် အောက်ပါအရည် အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် ကောင်စီသို့လျှောက်ထားရမည်-

(က) ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုသည့်ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့် အလားတူဘွဲ့ရရှိသူ၊

(ခ) ကောင်စီကအသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိသည့်ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ တိရစ္ဆာန်ဆေး ပညာဘွဲ့ နှင့် အလားတူဘွဲ့ရရှိပြီး ကောင်စီကကျင်းပပြုလုပ်သောအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်သူ။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၁၂။ ကောင်စီသည် လျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက လျှောက်ထားသူအား-

(က) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်၊

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ပေးသွင်းစေရမည်၊

(ဂ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အမည်ရေးသွင်းပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၁၃။ (က) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသဖြင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်လိုသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်၊

(ခ) ကောင်စီသည် ပုဒ်မခွဲ (က)အရ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။

အခန်း(၆)
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ

၁၄။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်သည်-

(က) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်၊

(ခ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် ကျင့်ဝတ်များကို စောင့်ထိန်းရမည်။

၁၅။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်သည်-

(က) ကောင်စီ၀င် အဖြစ်တာ၀န်ပေးအပ်ခံနိုင်ခွင့်၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ကောင်စီ ဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ) ကောင်စီသို့ အကြံပြုခွင့်ရှိသည်၊

(ဃ) မိမိ၏ နစ်နာချက်များကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၇)
အရေးယူခြင်း

၁၆။ (က) ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ပါဝင်သော စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် ကောင်စီဝင် အနည်းဆုံး ၁ ဦး ပါဝင်စေရမည်၊

(ခ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မိမိ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီက ဤကိစ္စအလို့ငှာ ကောင်စီဝင်၅ ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၁၇။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ မိမိထံတင်ပြသော အစီရင်ခံစာ ကို စိစစ်၍ စွပ်စွဲခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွင်-

(က) စွပ်စွဲချက်အရ အပြစ်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အမှုတွဲကို ပိတ်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ချမှတ် ရမည်၊

(ခ) စွပ်စွဲချက်အရ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-

(၁) သတိပေးခြင်း၊

(၂) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(၃) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၁၈။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားရာရောက်သည်ဟု ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် ပြစ်မှုဖြင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် အား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-

(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၁၉။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသူသည် ယင်းကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပြန်လည်ရရှိလိုလျှင် ကောင်စီသို့ လျှောက် ထားနိုင်သည်၊

(ခ) ကောင်စီသည် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်ကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း(၈)
တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခြင်း

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၂၀။ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် ခွင့်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ယင်းတို့၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ၊ ယင်းတို့အား အရေးယူခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် နည်းဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၉)
အယူခံခြင်း

၂၁။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက ပုဒ်မ ၁၇ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၈ အရ ချမှတ်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သော နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းကောင်စီသို့ အယူခံနိုင်သည်။

၂၂။ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း(၁၀)
တားမြစ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၂၃။ မည်သူမျှ ကောင်စီက ထုတ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရရှိဘဲ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

၂၄။ မည်သူမျှ ကောင်စီက ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုလက်မှတ်မရရှိဘဲ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုအတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၂၅။ (က) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၂၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သုံးသိန်း ချမှတ်ရမည်၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိသူမှအပ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်သုံးသိန်း အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်သုံးသိန်း အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်း(၁၁)
အထွေထွေ

၂၇။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာနသည်-

(က) မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် တစ်ဦးဦးအား ဤဥပဒေ အလို့ငှာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

၂၈။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည်-

(က) ကောင်စီ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်၊

(ခ) ကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၂၉။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ် သည်။

၃၀။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားစွဲဆိုရာတွင် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းအဆင့်အရာရှိ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

၃၁။ ရိုးရာအလေ့အထများအရ တိုင်းရင်းဆေးဝါးဖြင့် တိရစ္ဆာန်ကို ကုသခြင်းသည် ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှု မမြောက်စေရ။

၃၂။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကောင်စီတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

<ပြင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >


(ပုံ)သန်းရွှေ

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့