နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားသားများ နှင့် စာရင်းလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း