အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (နိုင်ငံသားအာမခံပညာရှင် ခန့်အပ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်)