အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇၇/၂၀၁၁

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊  ၂၇၇/၂၀၁၁

နေပြည်တော်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်)


အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင့်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဤအသေးစားငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီအား ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၁၁ ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဥက္ကဌ အဖြစ်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၂။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ နှင့် ၈ ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။


လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

၃။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုခြင်းပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်-

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံပါ ဖြည့်စွက်ချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာချက်တို့ကို စိစစ်ပြီးနောက် လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ခ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းသည် မိမိ၏အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေမှန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း အများပြည်သူက လွဲမှားစွာအဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူစေနိုင်မည့် အမည်နာမကိုအသုံးပြုသည်ဟု အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကယူဆလျှင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ 

(ဂ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ရမည်။ 

(ဃ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အောက်ပါ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် -

(၁) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အနည်းဆုံးမတည်ငွေရင်းကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထည့်ဝင်ရန် ပျက်ကွက် ခြင်း၊

(၂) လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့် လျော့နည်းသွားသည့် အနည်းဆုံးမတည်ငွေရင်း လိုအပ်ချက်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြည့်မီသည်အထိ ဖြည့်တင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ 

(၃) မိမိဆန္ဒအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် စာရင်း ရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း၊ 

(၄) အခြားအသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိအဖွဲ့အစည်းကိုခွဲခြမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မူလတရား ဝင် ရပ်တည်မှု ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ 

(၅) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညွှန်ကြားချက် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

(င) အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အခြားအသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် မိမိအဖွဲ့ အစည်းကို ခွဲခြမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလိုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ တင်ပြလာ ပါက ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

(စ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ရုံးခွဲများတည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိတ်ခြင်းတို့အတွက်  သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ တင်ပြလာပါက အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။


ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သောလုပ်ငန်းများ

၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည် -

(က) အသေးစားချေးငွေထုတ်ပေးခြင်း၊

(ခ) အပ်ငွေလက်ခံခြင်း၊

(ဂ) ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊

(ဃ) အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊

(င) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငွေချေးယူခြင်း၊

(စ) အခြားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


စာရင်းစစ်

၅။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် စာရင်းစစ်ခန့်ထားခြင်း ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည် -

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သဘောတူသည့် စာရင်းစစ်ကိုခန့်ထားရမည်။

(ခ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား စစ်ဆေးရန်သင့်လျော်သူများကို စာရင်းစစ်များ အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်များသည် အောက်ပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည် -

(၁) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်သည်၊

(၂) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်သူများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အသင်းသားများ အား မေးမြန်းနိုင်သည်။


စာရင်းစစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၆။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် အဖွဲ့ဝင် သုံးဦးပါဝင်သော စာရင်းစစ်ကော်မတီ တစ်ရပ်ထားရှိနိုင်သည်။

စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း

၇။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ စီမံခန့်ခွဲသူ၊ မန်နေဂျာနှင့် ဝန်ထမ်းများက အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်-

(က) သတိပေးခြင်း၊ 

(ခ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ကန့်သတ်ချက် အပါအဝင်ဖြစ်သည့် အမိန့်များချမှတ်ခြင်း၊ 

(ဂ) ဒါဏ်ကြေးပေးဆောင်စေခြင်း၊

(ဃ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်ထမ်ဆောင်ခြင်းမှ ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းရပ်စဲခြင်း၊ 

(င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ဖျက်သိမ်းခြင်း။

၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းကသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် သော မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရားဝင် ရပ်တည်မှုရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို အထက်အပိုဒ် ၇ ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင် သည်။


စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း

၉။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာအသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက် နှင့် မညီညွတ်တော့သည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသောကြောင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်သူများ၏ အပ်ငွေများနှင့် မတည်ရန်ပုံငွေတို့ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည့်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် အချိန်ကာလသတ်မှတ် ပေးနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ပေးသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ စာရင်း ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။ 

၁၀။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက် သိမ်းခြင်း အမိန့်မချမှတ်မီ -

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ သို့မဟုတ် ၎င်းကော် မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီက ဖွဲ့စည်းပေးသောအဖွဲ့ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ရမည်။

(ခ) ထိုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ခုခံ ချေပခွင့် ပြုရမည်။

၁၁။ အထက်အပိုဒ် ၁၀ ပါ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့က စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း တင်ပြလာလျှင်  အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် အသေး စားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းအား  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းစေရန် အမိန့် ချမှတ်ရမည်။ 

၁၂။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် -

(က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိ ခန့်အပ်၍ဖြစ်စေ၊ သင့်လျော်သောနိုင်ငံသား များပါဝင်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်၍ ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များကို စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြီးစီးသည် အထိ လွှဲပြောင်းရယူ၍ ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ 

(ခ) ယင်းအဖွဲ့အစည်းက ရရန်နှင့်ပေးရန်ရှိသည်များကို စာရင်းရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ 


တားမြစ်ချက်

၁၃။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမျှ မိမိ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်ရာမှသိရှိလာသည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည်ရှု့စေခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်း မပြုရ။

ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်

၁၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမဆို အထက်အပိုဒ် ၁၃ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရပါက အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၈ ပါ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်း ခံရမည်။


အထွေထွေ

၁၅။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်းနှင့်စာရင်းစစ်များသည် ယင်းတို့၏ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာမှ ရရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည့်ရူ့စေခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်းပြုပါကလည်းကောင်း၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများသည် မိမိ၏တာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာမှ သိရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည့်ရူ့ စေခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်းပြုပါကလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပါက လည်းကောင်း၊ တရားစွဲဆိုရာတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၆။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် လိုအပ်သောအမိန့်နှင့် ညွှန် ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

အခန်း(၂)
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၇။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို  အသေးစားငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ ဖွဲ့စည်းရမည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်

၁၈။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ   အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။


စစ်ဆေးရေးမှူးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

၁၉။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသည် သင့်လျော်သူများ ကို စစ်ဆေးရေးမှူးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး၍ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဆေးစေရမည်။


တားမြစ်ချက်

၂၀။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမျှ မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာမှသိရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည့်ရှူစေခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်း မပြုရ။


ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်

၂၁။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများသည် အထက်အပိုဒ် ၂၀ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရပါက အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၈ ပါ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။


အထွေထွေ

၂၂။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသည် လိုအပ်သော အမိန့် နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

အခန်း (၃)
မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်းတာဝန်

၂၃။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းသည်  အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် စာရင်း ပုံစံများနှင့် အစီရင်ခံရမည့်ပုံစံများသတ်မှတ်ခြင်း။

(ဂ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊

(ဃ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေ အနေများကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

(င) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီများက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။


အထွေထွေ

၂၄။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းသည် ဤဥပဒေအရ အပ်နှင်း ထားသောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် သို့မဟုတ် အကြောင်းသင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၄)
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

၂၅။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ၊ သမဝါယမအသင်းဥပဒေ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည် - 

(က) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်း၊ 

(ခ) အစုစပ်လုပ်ငန်း၊

(ဂ) ကုမ္ပဏီ၊

(ဃ) သမဝါယမအသင်း၊

(င) ဘဏ်နှင့်ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊


စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

၂၆။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ထားရမည်-

(က) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ရေးဆွဲထားရမည်၊

(ခ) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရမည်၊

(ဂ) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရာတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်မည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံရမည်။

၂၇။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် မိမိကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်များကို သက်ဆိုင်ရာ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူများကို လွှဲအပ်နိုင်သည်။

၂၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် စာရင်းစစ်ကော်မတီ အား ကူညီဆောင်ရွက်စေရန် ကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကို ခန့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၂၉။ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများကို ပြင်ဆင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကော်မတီ သို့တင်ပြ၍ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိ ပြီးမှသာ ပြင်ဆင်ရမည်။


အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားများ

၃၀။ အောက်ပါအမျိုးအစားအတိုင်း ခွဲခြားသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

(က) အပ်ငွေလက်ခံခြင်းမပြုသည့်အဖွဲ့အစည်း။ အပ်ငွေလက်ခံခြင်းမပြုသည့် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အများပြည်သူထံမှ  အပ်ငွေ မဟုတ်သော အခြားနည်းဖြင့် စုစည်းရရှိသည့်ရန်ပုံငွေနှင့် အသေးစားချေးငွေ ရယူသည့်အခါတိုင်း အသင်းသားများက မဖြစ်မနေ စုဆောင်းရသည့် စုဆောင်း ငွေများဖြင့် အသေးစားချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်သော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဆို သည်။

(ခ) အပ်ငွေလက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်း။ အပ်ငွေလက်ခံသည့် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အများပြည်သူထံမှ အပ်ငွေမဟုတ်သော အခြားနည်းဖြင့် စုစည်းရရှိ သည့် ရန်ပုံငွေ၊ အသေးစားချေငွေရယူသည့်အခါတိုင်း အသင်းသားများက မဖြစ်မနေစုဆောင်းရသည့် စုဆောင်းငွေနှင့် မိမိဆန္ဒ အလျောက်စုဆောင်းသည့် အပ်ငွေများဖြင့် အသေးစားချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်း ကို ဆောင်ရွက်သော အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။

လုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

၃၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အောက်ပါ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်သည်-

(က) အသေးစားချေးငွေထုတ်ပေးခြင်း၊

(ခ) အပ်ငွေလက်ခံခြင်း၊

(ဂ) ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊

(ဃ) အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊

(င) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငွေချေးယူခြင်း၊

(စ) အခြားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။


လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

၃၂။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့်ပတ်သတ်၍ အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရ မည်-

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်လွှာပါပုံစံ ဖြည့်စွက်ချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက် ကို ပူးတွဲလျက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ ပေးပို့ရမည်။

(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရ။

(ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသည့် နေ့မှ ခြောက်လ အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ရမည်။

(ဃ) ဥပဒေမပြဌာန်းမီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများသည် ဥပဒေပြဌာန်းသည့်နေ့မှ သုံးလ အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။


မတည်ငွေရင်း

၃၃။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားအလိုက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့် အနည်းဆုံးထည်ဝင်ရမည့် မတည်ငွေရင်း သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၄။ မတည်ငွေရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ သတ်မှတ်ပေးသည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသည့်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားအလိုက်  အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ရမည့် မတည်ငွေရင်းကို ထားရှိရမည်။ မတည်ငွေရင်း ကို ငွေသားဖြင့် ပေးသွင်းရမည်။ အခြားဘဏ်တစ်ခုခုမှလည်း ငွေပေးအမိန့်ဖြင့် ပေးပို့ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။

(ခ) အဆိုပါမတည်ငွေရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် နေပြည်တော်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသောမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ မြန်မာ့ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း၏ ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) ပေးသွင်းထားသော ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်းကို အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးမှ သာ ပြန်လည် ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် သီးသန့်ငွေများထူထောင်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ မတည်ငွေပမာဏကို တိုးမြင့်နိုင်သည်။

(င) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အသားတင်အမြတ်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကို အထွေထွေသီးသန့်ငွေစာရင်းတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားရမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းခြင်းကို ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်း၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှ သည်အထိ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ သီးခြားရရန်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးသန့်ငွေများကိုထားရှိရမည်။ ထို့ပြင် မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်လည်း သီးသန့်ငွေများ ထပ်မံထားရှိနိုင်သည်။


အတိုးနှုန်းများ

၃၅။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသည့် အပ်ငွေနှင့် ချေးငွေများအပေါ် အတိုးနှုန်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ 


ဝန်ဆောင်ခများ

၃၆။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသည့် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်ခများကို ပေးဆောင်ရမည် -

(က) ရုံးခွဲများတည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်ခြင်းတို့ အတွက် ပေးဆောင်ရမည့် ဝန်ဆောင်ခ၊

(ခ) လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရ မည့်ဝန်ဆောင်ခ၊ 


လိုင်စင်ကြေး

၃၇။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသည့် အောက်ပါ လိုင်စင်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရမည် -

(က) ကနဦးလိုင်စင်ကြေး ။အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိပြီး ၁၅ ရက်အတွင်း သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေး ကိုပေးဆောင်ရမည်။

(ခ) နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေး ။ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ဧပြီလတွင် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင် ရမည်။

(ဂ) ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်းကို တိုးမြှင့်ပါက တိုးမြှင့်သည့်ငွေပမာဏအပေါ် သတ်မှတ် သည့်လိုင်စင်ကြေး။


ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

၃၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) ချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့် ချေးငွေကို မည်သို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြချက် ရယူရမည်၊

(ခ) ငွေချေးယူသူနှင့် အာမခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကတိဝန်ခံချက်မှတ်တမ်းများယူရမည်၊

(ဂ) ချေးငွေရယူမည့်သူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သဘောတူညီချက်နှင့် စုပေါင်းဆုံးဖြတ်သည့်ကိစ္စဖြစ်ပါက အဆိုပါကိစ္စအား သဘောတူညီသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်း ရယူရမည်။

၃၉။ ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ 


အခြားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

၄၀။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါတို့ကို အချိန်မှန်ထုတ်ပြန် ပေးရမည် -

(က) အပ်ငွေ၊ ချေးငွေနှင့် ပတ်သက်သည့်စည်းကမ်းချက်များ၊

(ခ) အတိုးနှုန်းနှင့်တွက်ချက်ပုံများကို ဆက်သွယ်သူများသိရှိရန် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသည့် အချိန်အပိုင်း အခြားနှင့် အသုံးပြုရမည့် ပုံစံများနှင့်အညီ အချိန်မှန်ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။

၄၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်းကောင်း၊ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းကောင်း၊ မမျှတသည့်အခွင့်အလမ်းရရှိစေမည့် မမှန်ကန် သောလုပ်ဆောင်မှုများ ကို မပြုလုပ်ရ။

၄၂။ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေပါပြဌာန်း ချက်များအား လိုက်နာရမည်။

၄၃။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)မှ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထားရှိရမည့်စာရင်းပုံစံများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်နိုင်မှု အစီရင်ခံစာ ပုံစံများကို သတ်မှတ်ပေးသည့်ပုံစံများအတိုင်း ထားရှိရမည်။

၄၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အစီရင်ခံစာများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အစီ ရင်ခံတင်ပြရမည်။


စာရင်းစစ်ခန့်ထားခြင်း

၄၅။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သဘောတူသည့် စာရင်းစစ်ကိုခန့်ထားရမည်။ ၎င်းစာရင်းစစ် သည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံများနှင့်အညီ စာရင်းစစ်ဆေးပြီး လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအမြတ် စာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ပြုစုခြင်း၊ ရှင်းတမ်းများသည် အဆိုပါလုပ်ငန်း၏ အခြေအနေမှန် ကို လုံလောက်လျော်ကန်စွာ ဖော်ပြခြင်း ရှိ၊ မရှိ နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေခိုင်မာမှု ရှိ၊ မရှိတို့ကို ယင်းအစီရင် ခံစာတွင် သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊ လုပ်ငန်းအတွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ဆောင်ရွက် ချက်များနှင့် စာရင်းများ၏ ချွတ်ယွင်းမှု၊ လိုအပ်မှုများကို အကြောင်းကြားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်။


စာရင်းစစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၄၆။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စာရင်းစစ်ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထား ရှိရမည်။ စာရင်းစစ်ကော်မတီသည် -

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းက ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရမည်။

(ခ) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြသင့်သည်ဟု ယူဆသောကိစ္စများကိုတင်ပြရမည်။

(ဂ) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က ထင်မြင်ယူဆချက် တောင်းခံလာသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် မိမိ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ပေးရမည်။

(ဃ) စာရင်းစစ်ကော်မတီသည်သာမန်အားဖြင့် သုံးလတစ်ကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရမည်။

(င) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင် စာရင်းစစ်ကော်မတီသည် အထူး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည်။

(စ) ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်အထူးအစည်းအဝေးများတွင် စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင် အားလုံး တက်ရောက်ရမည်အပြင် ဆန္ဒမဲပေးရန်လည်း ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။

(ဆ) ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်အများစု၏ ဆန္ဒမဲဖြင့်ချမှတ်ရမည်။


စာရင်းအစစ်ဆေးခံခြင်း

၄၇။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက ခန့်ထားသည့်စာရင်းစစ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော စစ်ဆေးရေး မှူးများ၏ စာရင်း စစ်ဆေးခြင်းကိုခံရမည်။


စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း

၄၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ စီမံခန့်ခွဲသူ၊ မန်နေဂျာ နှင့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ဖောက်ဖျက်ပါက အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမည်-

(က) သတိပေးခြင်း၊

(ခ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်ဆောင်ရွက်ချက်များကို 

ကန့်သတ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သည့် အမိန့်များချမှတ်ခြင်း၊ 

(ဂ) ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေခြင်း၊

(ဃ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းရပ်စဲခြင်း၊

(င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ဖျက်သိမ်းခြင်း။

၄၉။ အရေးယူခံရသူသည် ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိသည်။

၅၀။ အရေးယူခံရသူသည် ချမှတ်သောပြစ်ဒဏ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမိန့်စာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ သို့ အယူခံခွင့်ရှိသည်။


လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း

၅၁။ အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် သက်ဆိုင်ရာငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်း၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည် -

(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အနည်းဆုံး မတည်ငွေရင်းကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထည့်ဝင်ရန်ပျက်ကွက ်ခြင်း။

(ခ) လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့် လျော့နည်းသွားသည့် အနည်းဆုံးမတည်ငွေရင်းလိုအပ် ချက်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြည့်မီသည်ထိ ဖြည့်တင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဂ) မိမိဆန္ဒအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း၊

(ဃ) အခြားအသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိအဖွဲ့အစည်းကို ခွဲခြမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင် ရပ်တည်မှု ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊

(င) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ဒေသကြီး  သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်  နေပြည်တော်ကောင်စီ  အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့က ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။


စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း

၅၂။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည် -

(က) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်မညီညွတ်တော့သည့် အခြေ အနေ၊

(ခ) ယင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်သူများ၏ အပ်ငွေများနှင့် မတည်ရန်ပုံငွေတို့ကို ဆုံးရှုံး နိုင်သောအခြေအနေ။

၅၃။ ထိုသို့ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုမီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ သို့မဟုတ် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ဖွဲ့စည်းပေးသောအဖွဲ့ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။ ထိုသို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ခုခံချေပခွင့်ရှိသည်။


တားမြစ်ချက်

၅၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏     အဖွဲ့ဝင် ၊       ဝန်ထမ်းနှင့်စာရင်းစစ်များ သည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း၊ ကြည့်ရှုစေခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်း၊ ကြေညာခြင်း မပြုရ။

၅၅။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။


ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ် 

၅၆။ အထက်အပိုဒ် ၅၄ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။

၅၇။ အထက်အပိုဒ် ၅၅ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇ အရ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။


အထွေထွေ

၅၈။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ခံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲ ခံနိုင်ခွင့်များ ရှိသည်။

၅၉။ မှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေတွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးသော အသေးစားချေးငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ် စာတမ်းသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေအရ တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ပေးဆောင် ရခြင်းမှလည်း ကင်းလွတ် ခွင့်ရှိသည်။ 

၆၀။ အခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။


လှထွန်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန