ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
(ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၀/ ၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်)


လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့အပြင် အောက် ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည် -

(က) ဥပဒေဆိုသည်မှာ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆိုသည်။

(ခ) ရန်ပုံငွေဆိုသည်မှာ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နေ့ကလေးထိန်း ဌာနများ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်သော ရန်ပုံငွေကို ဆိုသည်။

(ဂ) အခကြေးငွေ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများအရ ပေးဆောင်ရသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ခွင့်ပြုချက်အတွက် အခကြေးငွေ၊ ဒဏ်ကြေးငွေနှင့် အခြားအခကြေးငွေများ ပါဝင်သည်။

(ဃ) ပုံစံဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပူးတွဲပါရှိသောပုံစံကို ဆိုသည်။

(င) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ အောက်ပါ ရှေးဦး အရွယ် ကလေးသူငယ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည် -

(၁) မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ မရှိသောသူ၊

(၂) တောင်းရမ်းစားသောက်သူ၊

(၃) အသက်ရှင်သန်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလျက် ခိုင်လုံသောအကြောင်းမရှိဘဲ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူက တမင်လျစ်လျူရှုထားခြင်းခံရသူ၊

(၄) ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလျော်မကန်ပြုမူသော၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသော၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် သော၊ မတရားပြုမူသော သို့မဟုတ် ယုတ်မာသော မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင်ရှိသူ၊

(၅) စိတ်ပေါ့သွပ်သူ၊

(၆) ကူးစက်တတ်သောရောဂါစွဲကပ်နေသူ၊

(၇) လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနှင့် ဆက်စပ်၍ဖြစ်စေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စေ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသူ သို့မဟုတ် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေသူ၊

(၈) လူကုန်ကူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အဖိုးစားနားဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းခံရသူ၊

(၉) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအား လျော်စွာ သတ်မှတ်သူ။

အခန်း (၂)
ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်အလို့ငှာ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစု ပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရ မည် -

(က) နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး မွေးကင်းစမှ ရှစ်နှစ်အရွယ်ထိ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များ အား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု၊ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုများရရှိစေရန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) နေ့ကလေးထိန်းဌာနများတွင် အသက်ခြောက်လမှ အသက်သုံးနှစ် မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု၊ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရရှိစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအတွက် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သုံးနှစ်မပြည့်မီ ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန်ကို ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(ဂ) မူလတန်းကြိုကျောင်းများတွင် အသက်သုံးနှစ်ပြည့်ပြီး အသက်ငါးနှစ် မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအ ရွယ်ကလေးသူငယ်များနှင့် အသက်ငါးနှစ်ပြည့်သော်လည်း မူလတန်းကျောင်းသို့ အပ်နှံခြင်း မပြုသေး သောသူများအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဆိုင်ရာ  ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့် ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရရှိစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အတွက် သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဃ) နေ့ကလေးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း၊ အိမ် အခြေပြုလုပ်ငန်းများကို မြို့များတွင်သာမက ကျေးရွာများအထိပါ နိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တည် ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း၍ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော အကူအညီများ၊ အထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊

(င) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင် ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီနှင့် အသိပညာပေးခြင်း၊

(စ) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများက တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော နေ့ကလေးထိန်းဌာနနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ရှိ မရှိကို လည်းကောင်း၊ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ပါ စည်းကမ်းချက် များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ ကိုလည်းကောင်း၊ ဥပဒေနှင့် ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ မရှိကိုလည်းကောင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ သင့်လျော် သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို စစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းအရာ ထမ်း၊ အမှုထမ်းများပါဝင် သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးစေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဇ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခွင့်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွင့်၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိစေရန် အကူအညီပေးခြင်းနှင့် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များ အား ဖြည့်စွက်အာဟာရ ကျွေးမွေးရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(ဈ) ရန်ပုံငွေကို ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့၌ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွဲဝေအသုံးပြုခွင့် ပေးသည့်အတိုင်း လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင် သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲ ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ည) ကလေးသူငယ်များအပေါ် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ လွဲမှားစွာ ပြုမူခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိရောက်သော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး အရေးယူရန် သင့်လျော်သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို တာဝန်ပေး ခြင်း၊

(ဋ) နေ့ကလေးထိန်းဌာနများရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသူများ ပြုစုပျိုး ထောင်ရေး သင်တန်းများကိုလည်းကောင်း၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ရှေး ဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို လည်းကောင်း နေပြည်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၊ ပြည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊

(ဌ) လိုအပ်သော အစီရင်ခံစာများ၊ စာရင်းဇယားများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံ မှ တောင်းခံရယူစုစည်းပြီး ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဍ) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၃)
နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၄။ အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသော ငါးဦးနှင့်အထက် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု၊ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး မှုရရှိစေရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်အလို့ငှာ နေ့ကလေးထိန်းဌာနကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လို သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ ပါ နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက -

(က) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေး နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (က) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရ မည်။

(ခ) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှ တစ်ဆင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ခ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက် လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

၅။ နည်းဥပဒေ ၄ အရ နေ့ကလေးထိန်းဌာနကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းသည် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

(က) အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေ၊

(ခ) နေ့ကလေးထိန်းဌာန အဆောက်အဦအမျိုးအစားနှင့် အကျယ်အဝန်း၊ နေ့ကလေးထိန်း အခန်းအရေ အတွက်နှင့် အကျယ်အဝန်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် အထောက်အထားများနှင့် ယင်းအထောက်အထားများ၏ မိတ္တူ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံ၊

(ဂ) နေ့ကလေးထိန်းဌာနအဆောက်အအုံ တည်နေရာလိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက် (စ်) အ မှတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊

(ဃ) ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂ နှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစာရင်း၊

(င) တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်နှင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည့် ဆရာ၊ ဆရာမ အသီးသီး၏ အသက်၊ ပညာအရည် အချင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသော အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသည့် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး သင်တန်းတစ်ခုခု အောင်လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားအမည်၊ ပတ်စ်ပို့နှင့် ဗီဇာ) အထောက်အထားမိတ္တူ၊

(စ) ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် ဝန်ထမ်းဦးရေ၊ ၎င်းတို့ ကျန်းမာကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်၊

(ဆ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ရက်သတ္တအပတ်စဉ် သင်ကြားမှု အချိန်ဇယား၊

(ဇ) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊

(ဈ) ဝန်ကြီးဌာနမှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသော သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ ထပ်ဆင့် ထောက် ခံချက်၊

(ည) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်း၊ စစ်ဆေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်းကို ခံယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်။

၆။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

၇။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း က နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ နည်းဥပဒေ ၆ အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ် ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ နေ့ကလေးထိန်းဌာန အတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့်ကို ပုံစံ (ဂ) ဖြင့် ထုတ်ပေးရ မည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းမပြုမီ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ က သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းအပေါ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေအလိုက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ များကို ပေးသွင်းစေရမည် -

(၁) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၂) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၃) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၄) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦးနှင့်အထက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေး ငွေများကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော နေ့ကလေးထိန်းဌာနများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၈။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိ ရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီး ကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေး ထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ တင်ပြသည့် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် လျှောက်ထားချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

၉။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနတို့၏ နည်းဥပဒေ ၈ အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် သတ် မှတ်ထားသော သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပုံစံ (ဃ) ဖြင့် ထုတ်ပေး ရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်း အပေါ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေအလိုက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ များကို ပေးသွင်းစေရမည် -

(၁) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၂) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၃) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၄) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦးနှင့်အထက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေး ငွေများကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော နေ့ကလေးထိန်းဌာနများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၁၀။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် -

(က) အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသော ကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနက အောက်ပါအချက်များပါဝင်သော သုံးနှစ်မပြည့်မီကလေးများ ပြုစု ပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန်ကို ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ပြုစုပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည် -

(၁) ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပံ့ပိုးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရေး၊

(၂) ကာယလှုပ်ရှား ဖွံ့ဖြိုးရေး၊

(၃) လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊

(၄) သိမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး၊

(၅) ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးရေး၊

(၆) ကျန်းမာရေး၊

(၇) အာဟာရ ပြည့်ဝရေး၊

(၈) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊

(၉) မတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့် အဆိပ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုများမှ ကာကွယ်ရေး၊

(၁၀) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော အခြားပြုစု ပျိုးထောင်ရေးအချက်များ။

(ခ) ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်သော သုံးနှစ်မပြည့်မီကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန် ချက်နှင့်အညီ အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသော ကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ရှိ မရှိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သူများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သော ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၁။ နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် -

(က) တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်ကို ခန့်ထားရမည်။ ထိုသို့ ခန့်ထားရာတွင် အသက် ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ပြီး အစိုးရအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ ကလေးသူငယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဒီပလို မာအောင်လက်မှတ်ဖြစ်စေ ရရှိသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဒေသ အခြေအနေအရ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ကလက်ခံသည့် ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူကိုသာ ခန့်ထားရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခန့်ထားသော တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ် ဖွင့်လှစ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုသော အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးသူများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး သင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်စေရမည်။ ထို့ပြင် ဆရာ၊ ဆရာမ အနည်းဆုံး တစ်ဦးမှာ အဆိုပါ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးသင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်စေရမည်။

(ဂ) အသက်သုံးနှစ်မပြည့်မီ ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန်အပြင် သီးခြားညွှန်ကြား ချက်များ နှင့်အညီ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်။

(ဃ) အသက်တစ်နှစ် မပြည့်သေးသူများအတွက် အိပ်ရန်နေရာ၊ ကစားရန်နေရာနှင့် ပစ္စည်းများ စီစဉ်ထားရှိရမည့်အပြင် အသက်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်သုံးနှစ် မပြည့်သေးသူများ အတွက်လည်း သင့်လျော်သော နေရာနှင့်ပစ္စည်းများ စီစဉ်ထားရှိရမည်။

(င) အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးသုံးဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦး၊ အသက်နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကလေး ခြောက်ဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦးရှိရမည်။

(စ) နေ့ကလေးထိန်းဌာနဖွင့်လှစ်မည့် အဆောက်အအုံသည် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် တစ်ဦးစီ အတွက် အနည်းဆုံးဧရိယာ ပျမ်းမျှ ၁၈ စတုရန်းပေစီ အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။

(ဆ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ဇ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) မှ (ဆ) အထိ လိုအပ်ချက်များအပြင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော အချက်များနှင့်လည်း ညီညွတ်ရမည်။

၁၂။ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် -

(က) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်၍ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် လိုပါက တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေး ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (င) နှင့်အတူ နည်းဥပဒေ ၅ပါ အထောက်အ ထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရ မည်။

(ခ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းအတွက် နည်းဥပဒေ ၇၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ) တွင် သတ်မှတ်ထား သည့် အခကြေးငွေအတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခကို ပေးသွင်းရမည်။

၁၃။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၁၂ အရ ပြည်တွင်း မှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၂ အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ် ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းအတိုင်း သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပုံစံ (ဂ) ဖြင့် လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

၁၄။ ပြည်ပမှ နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် -

(က) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှု ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှ တစ်ဆင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (စ) နှင့်အတူ နည်းဥပဒေ ၅ ပါ အထောက် အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

(ခ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းအတွက် နည်းဥပဒေ ၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ) တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေအတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ ကို ပေးသွင်းရမည်။

၁၅။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၁၄ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)နှင့် (ခ) တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး သဘော ထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၁၄ အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ)တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီးခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိုသို့ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပုံစံ (ဃ) ဖြင့် လျှောက်ထားသူ အား ထုတ်ပေး ရမည်။

အခန်း (၄)
မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၁၆။ ငါးဦးနှင့်အထက် အသက်သုံးနှစ်ပြည့်ပြီး အသက်ငါးနှစ်မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေး သူငယ်များနှင့် အသက်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီးသော်လည်း မူလတန်းကျောင်းသို့ အပ်နှံခြင်း မပြုသေးသော ကလေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှား ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရန်နှင့် ဘဝတစ်သက်တာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရရှိရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေး ရန်အလို့ငှာ မူလတန်းကြိုကျောင်းကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုသော ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ပါ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက -

(က) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင် ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဆ)ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက် လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရ မည်။

(ခ) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ဗဟို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဇ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

၁၇။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းသည် နည်းဥပဒေ ၁၆ အရ မူလ တန်းကြိုကျောင်းကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါ အထောက်အထား များ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

(က) အသက်သုံးနှစ်ပြည့်ပြီး အသက်ငါးနှစ်မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များ နှင့် အသက်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီးသော်လည်း မူလတန်းကျောင်းသို့ အပ်နှံခြင်း မပြုသေးသော ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ဦးရေ၊

(ခ) မူလတန်းကြိုကျောင်း အဆောက်အအုံအမျိုးအစားနှင့် အကျယ်အဝန်း၊ မူလတန်းကြို ကျောင်းအခန်းအရေအတွက်နှင့် အကျယ်အဝန်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် အထောက်အထားများနှင့် ယင်းအထောက်အထားများ ၏ မိတ္တူ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံ၊

(ဂ) မူလတန်းကြိုကျောင်း အဆောက်အအုံတည်နေရာ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက် (စ်) အ မှတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊

(ဃ) မူလတန်းကြိုအရွယ် ကလေးများအား ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂနှင့် သင် ထောက်ကူပစ္စည်းစာရင်း၊

(င) တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်နှင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည့် ဆရာ၊ ဆရာမ အသီးသီး၏ အသက်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသော မူလတန်းကြိုကျောင်း ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး သင်တန်းတစ်ခုခု အောင်လက်မှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားအမည်၊ ပတ်စ်ပို့နှင့် ဗီဇာ) အထောက်အထားမိတ္တူ၊

(စ) ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် ဝန်ထမ်းဦးရေ၊ ၎င်းတို့ ကျန်းမာကြောင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်၊

(ဆ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ရက်သတ္တအပတ်စဉ် သင်ကြားမှု အချိန်ဇယား၊

(ဇ) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံ ချက်၊

(ဈ) ဝန်ကြီးဌာနက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသော သက်ဆိုင်ရာခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ ထပ်ဆင့် ထောက် ခံချက်၊

(ည) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်း၊ စစ်ဆေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်းကို ခံယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထား သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်။

၁၈။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

၁၉။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေ ခွဲ (က) အရ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ နည်းဥပဒေ ၁၈ အရ တင်ပြချက် တို့ကို စိစစ်ပြီး တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ် ခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ မူလတန်းကြိုကျောင်း အတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့်ကို ပုံစံ (ဈ) ဖြင့် ထုတ်ပေးရ မည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းမပြုမီ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ က သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းအပေါ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေအလိုက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ များကို ပေးသွင်းစေရမည် -

(၁) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၂) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၃) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၄) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦးနှင့်အထက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေး ငွေများကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော မူလတန်းကြိုကျောင်းများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၂၀။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည် နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ တင်ပြသည့် သဘောထားမှတ်ချက် နှင့် လျှောက်ထားချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

၂၁။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေ ၂၀ အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ မူလတန်းကြိုကျောင်း အတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့်ကို ပုံစံ (ည) ဖြင့် ထုတ်ပေး ရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်း အပေါ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေအလိုက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ များကို ပေးသွင်းစေရမည် -

(၁) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၂) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၃) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးထိ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ၊

(၄) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦးနှင့်အထက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေးငွေ။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် အခကြေး ငွေများကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော မူလတန်းကြိုကျောင်းများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၂၂။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော မူလတန်းကြိုအရွယ်ကလေးများ ဘက် စုံဖွံ့ဖြိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အညီ မူလတန်းကြိုကျောင်းများတွင် အသက်သုံးနှစ် ပြည့်ပြီး အသက် ငါးနှစ်မပြည့်သေးသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များနှင့် အသက်ငါးနှစ်ပြည့် ပြီးသော်လည်း မူလတန်းကျောင်းသို့ အပ်နှံခြင်းမပြုသေးသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များ အား ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် အသက်သုံးနှစ်နှင့် လေးနှစ်အကြားကို အငယ်အဆင့်၊ အသက်လေး နှစ်နှင့်အထက် ကလေးသူငယ်များကို အကြီးအဆင့်ဟူ၍ အဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲခြားပြီး အောက်ပါ အချက်များပါဝင်သော သင်ရိုးမာတိကာကို ဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထား ရမည် -

(က) အခြေခံကျွမ်းကျင်မှု (Basic Skill) (ကစားခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဘာသာစ ကားအပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါ ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်အလိုက် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လေ့ ကျင့်ပေးခြင်း)၊

(၁) မိခင်ဘာသာစကား ပီသမှန်ကန်မှု (မိခင်ဘာသာစကားကို ပီသယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုတတ်ခြင်း၊ ကဗျာ၊ သီချင်းများကို သံစဉ်မှန်မှန်ဖြင့် ရွတ်ဆိုတတ်ခြင်း၊ ကလေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုများကို အသံထွက်မှန်မှန်ဖြင့် ပြောဆိုတတ်ရန် အားပေးခြင်း)၊

(၂) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပီသမှန်ကန်မှု (လွယ်ကူသော သီချင်း၊ ကဗျာများကို အသံထွက်မှန်မှန်၊ သံစဉ်မှန်မှန်ဖြင့် ရွတ်ဆိုတတ်ခြင်း၊ ကလေးနှင့် ကလေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ  အရာဝတ္ထုများကို အသံထွက်မှန်မှန်ဖြင့် ပြောဆိုတတ်ရန် အားပေးခြင်း)၊

(၃) သင်္ချာအခြေခံ ခွဲခြားနားလည်မှု (ကစားရင်း လက်တွေ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အကြီးအငယ်၊ အလေး အပေါ့၊ အနည်းအများ၊ အတိုအရှည်၊ အနိမ့်အမြင့်၊ အကျဉ်းအကျယ်၊ အပိန်အဝ၊ အနီးအဝေး၊ နေရာပြ ခြင်း၊ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးတို့ကို ခွဲခြားနိုင်ခြင်း)၊

(ခ) ကာယဖွံ့ဖြိုးမှု (Physical Development) (ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြေခံ ကိုယ်လက်အင်္ဂါများ သန်စွမ်းစေရန် အဆောက်အအုံအတွင်းအပြင်၌ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း များ စုပေါင်းကစားခြင်း၊ တေးဂီတနှင့် တွဲဖက်ကစားခြင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာကစားနည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ ကစားနည်းများကို ကစားခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း)၊

(ဂ) စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးမှု (Moral Development) (ပြည်သူ့နီတိနှင့် စာရိတ္တပညာတွင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်း ခြင်း၊ အသက်အရွယ်အလိုက် တာဝန်သိခြင်း၊ ယဉ်ကျေးစွာပြုမူပြောဆိုနေထိုင်ဆက်ဆံတတ်ခြင်း၊ မိဘ ဆရာနှင့် ကြီးသူကို ရိုသေခြင်း၊ ငယ်သူကို သနားခြင်း၊ ရွယ်တူကို လေးစားခြင်းတို့ကို ပုံပြင်နားထောင် ခြင်း၊ ကဗျာ လင်္ကာရွတ်ဆိုခြင်းတို့ဖြင့် သိရှိစေကာ လက်တွေ့လိုက်နာ ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း)၊

(ဃ) ရသခံစားမှု (Aesthetic Value) (မြန်မာ့တေးဂီတ၊ အကတို့ကို သီဆိုကခုန်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား တေးဂီတ၊ အက၊ သီချင်းတို့ကို သီဆိုကခုန်ခြင်း၊ အခြေခံပန်းချီ ပုံဆွဲခြင်း၊ အရောင်ခြယ်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝအလှအပကို မြတ်နိုးခံစားတတ်သည့် အပြုသဘောဆောင်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်ရရှိခြင်း)၊

(င) မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် (National Building Spirit) (မြန်မာသူရဲကောင်းပုံပြင်များ၊ တိုင်းရင်းသားရိုး ရာပုံပြင်များနှင့် အခြားပုံပြင်များကို နားထောင်စေခြင်းဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ကိန်းအောင်းစေခြင်း၊ ဇာတ်နိပါတ်ပုံပြင်များထဲမှ ဇာတ်ကောင်များ၏ စရိုက်ကို ခွဲခြားသိရှိနားလည်စေခြင်း၊ အကောင်းမြင်လို သောဆန္ဒ ကိန်းအောင်း မွေးမြူလာစေခြင်း)၊

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှု အစီအစဉ် (Environmental Study) (ကလေး၏ အာရုံငါးပါးကို အသုံးပြု ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့များကို သိရှိအောင် လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ ကလေး၏ စိတ်ဝင်စားမှု အလျောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း)၊

(ဆ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) မှ (စ) အထိ လိုအပ်ချက်များအပြင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားလျော် စွာ သတ်မှတ်သော အချက်များနှင့်လည်း ညီညွတ်ရမည်။

၂၃။ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် -

(က) တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်ကို ခန့်ထားရမည်။ ထိုသို့ ခန့်ထားရာတွင် အသက် ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ပြီး အစိုးရအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ ကလေးသူငယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ဖြစ်စေ ရရှိသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဒေသ အခြေအနေအရ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကလက်ခံသည့် ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူကိုသာ ခန့်ထားရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခန့်ထားသော တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်မှာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ် ဖွင့်လှစ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုသော မူလတန်းကြိုဆရာ သင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်စေရမည်။ ထို့ပြင် ဆရာ၊ ဆရာမ အနည်းဆုံး တစ်ဦးမှာ အဆိုပါ မူလတန်းကြိုဆရာ သင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်စေရမည်။

(ဂ) မူလတန်းကြိုအရွယ်ကလေးများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ဆရာလက်စွဲ၊ သီးခြားညွှန် ကြားချက်များနှင့်အညီ မူလတန်းကြိုအရွယ် ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမည်။

(ဃ) အသက်သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အတွင်းနှင့် ငါးနှစ်အထက် ကလေး ၁၅ဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦး ရှိရမည်။

(င) မူလတန်းကြိုကျောင်း ဖွင့်လှစ်မည့် အဆောက်အအုံသည် မူလတန်းကြိုအရွယ်ကလေး သူငယ်တစ် ဦးစီအတွက် အနည်းဆုံးဧရိယာ ပျမ်းမျှ ၁၈ စတုရန်းပေစီ အကျယ်အဝန်း ရှိရမည်။

(စ)  တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ဆ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) မှ (စ) အထိ လိုအပ်ချက်များအပြင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားလျော် စွာ သတ်မှတ်သော အချက်များနှင့်လည်း ညီညွတ်ရမည်။

၂၄။ ပြည်တွင်းမှ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် -

(က) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်၍ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် လိုပါက တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေး နိုင်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဋ) နှင့်အတူ နည်းဥပဒေ ၅ပါ အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရ မည်။

(ခ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းအတွက် နည်းဥပဒေ ၁၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ) တွင် သတ်မှတ်ထား သည့် အခကြေးငွေအတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခကို ပေးသွင်းရမည်။

၂၅။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၂၄ အရ ပြည်တွင်း မှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၂၄ အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိုသို့ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပုံစံ (ဈ) ဖြင့် လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

၂၆။ ပြည်ပမှ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် -

(က) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်၍ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှ တစ်ဆင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ် သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဌ) နှင့်အတူ နည်းဥပဒေ ၅ ပါ အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

(ခ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းအတွက် နည်းဥပဒေ ၂၁၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ) တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေအတိုင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ ကို ပေးသွင်းရမည်။

၂၇။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၂၆ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြု မိန့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)နှင့် (ခ) တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး သဘော ထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၂၆ အရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ)တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိုသို့ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပုံစံ (ည) ဖြင့် လျှောက်ထားသူ အား ထုတ်ပေးရမည်။

၂၈။ မူလတန်းကြိုကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည်  မူလတန်းကြိုကျောင်း၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် မူလတန်းကြိုကျောင်း မိဘဆရာအသင်း ကိုဖြစ်စေ၊ ကျောင်းကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီကိုဖြစ်စေ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကိုဖြစ်စေ မူလတန်း ကြိုကျောင်း အမျိုးအစားနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လိုက ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်း (၅)
ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၉။ နေ့ကလေးထိန်းဌာနများနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသော တာဝန်ခံ ကျောင်းအုပ်နှင့် အနည်းဆုံး ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ဦးသည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး သင်တန်းတစ်ခုခုကို သော်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်သည့် သင်တန်းဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အသိ အမှတ်ပြုလက်ခံသော ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး ပုဂ္ဂလိကသင်တန်း တစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်း တက်ရောက်အောင် မြင်ပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်။

၃၀။ (က) ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် နေ့ကလေး ထိန်းဌာနများနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများရှိ တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များအား လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသည့် ပုဂ္ဂလိကသင်တန်းတစ်ခုခုကို တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလိုပါက သင့်လျော်သည့် သင်တန်းဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိရန် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ပုံစံ (ဍ) ဖြင့် လျှောက် ထားရမည်။

(ခ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ၍ သင့်လျော်သည်ဟု လက်ခံပါက ထိုသို့ သင့်လျော်သည့် သင်တန်းဖြစ်ကြောင်း အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ပုံစံ (ဎ) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၆)
ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများ

၃၁။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်း ကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း မိခင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် မိခင်များက အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် ဤအခန်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအထောက်အထား များ ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရမည် -

(က) ကလေးဦးရေ စာရင်း၊

(ခ) ဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်း၊

(ဂ) တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သူ၏ အနည်းဆုံး အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးကြောင်း အထောက် အထား၊

(ဃ) အဆောက်အအုံအမျိုးအစားနှင့် အကျယ်အဝန်း၊ အခန်းအရေအတွက်နှင့် အကျယ်အဝန်း၊ ပိုင်ဆိုင် ခွင့်အထောက်အထားနှင့် ယင်းအထောက်အထားများ၏ မိတ္တူ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံ၊

(င) ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အဆောက်အအုံ တည်နေရာ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ် ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက် (စ်) အမှတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊

(စ) သင်ယူမှုနေရာများ ထားရှိထားကြောင်း နေရာ၊ အဆောက်အအုံ အထောက်အထား ဓာတ်ပုံများ၊

(ဆ) သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်၊

(ဇ) ဝန်ကြီးဌာနမှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသော သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံ ချက်၊

(ဈ) ပရိဘောဂ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစာရင်း၊

(ည) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်း၊ စစ်ဆေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်းကို ခံယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်။

၃၂။ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိတို့၏ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဏ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင် ရမည်။

၃၃။ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် စီမံခန့် ခွဲမှုဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း မိခင်တစ်ဦးကဖြစ်စေ၊ မိခင်များကဖြစ်စေ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်တို့ကို အိမ်တစ်အိမ်တွင် စုစည်း၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာနှင့် လှုံ့ဆော်မှုကောင်းသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ဖန်တီးပြီး ဆောင်ရွက်သော အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး သို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (တ) ဖြင့် လျှောက်ထား ရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ် ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

၃၄။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၃၂ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၃ အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

၃၅။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) နည်းဥပဒေ ၃၂ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၃ အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကို ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက် နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ နည်းဥပဒေ ၃၄ အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ခွင့်ပြုချက်အတွက် နှစ်စဉ်ကြေးကို ပေးသွင်းစေပြီး ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက် ကို ပုံစံ (ထ) ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ဒ) ဖြင့် လည်း ကောင်း စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဉ်ကြေးကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားသူ၏ဆန္ဒကို အလေးထားပြီး ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းကို သတ်မှတ် ပေးရ မည်။

၃၆။ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိတို့၏ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရပ်ရွာ အခြေပြုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှ တစ်ဆင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်း ရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (ဓ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ် ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

၃၇။ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် စီမံခန့် ခွဲမှုဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း မိခင်တစ်ဦးကဖြစ်စေ၊ မိခင်များကဖြစ်စေ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးဦး အရွယ် ကလေးသူငယ်တို့ကို အိမ်တစ်အိမ်တွင် စုစည်း၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာနှင့် လှုံ့ဆော်မှု ကောင်းသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ဖန်တီးပြီး ဆောင်ရွက်သော အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှု ဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (န) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင်ရမည်။

၃၈။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၃၆ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက် ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက် လက် တင်ပြရမည်။

၃၉။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၃၆ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို စိစစ် ပြီး ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန် သင့် မသင့် သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရ မည်။

၄၀။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ ၃၆ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း ကိုဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ နည်းဥပဒေ ၃၈ နှင့် နည်းဥပဒေ ၃၉ တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရန် သင့် မသင့် သဘောထား မှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၄၁။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) နည်းဥပဒေ ၃၆ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေ ၃၈၊ ၃၉ နှင့် ၄၀ တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုပါက ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ခွင့်ပြုချက်အတွက် နှစ်စဉ်ကြေးကို ပေးသွင်းစေပြီး ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ပ) ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ဖ) ဖြင့် လည်းကောင်း စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် အတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဉ်ကြေးကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားသူ၏ဆန္ဒကို အလေးထားပြီး ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းကို သတ်မှတ် ပေးရ မည်။

၄၂။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူသည် ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် -

(က) ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်၍ ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်သည့်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အနည်းဆုံး အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့် နေရာ သို့မဟုတ် နေအိမ်သည် သပ်ရပ်လုံခြုံ မှုရှိပြီး သင့်တင့်သော အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။

(ဃ) သန့်ရှင်းကောင်းမွန်သော ရေအိမ်စနစ်ရှိရမည်။

(င) ခွင့်ပြုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(စ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော အချက်များနှင့် ညီညွတ်ရမည်။

၄၃။ ပြည်တွင်းမှ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြု ချက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက် ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက် လွှာပုံစံ (ဗ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်း ဆောင်ရမည်။

၄၄။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ ခွင့်ပြုချက် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြု ခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ထ)တွင် လည်းကောင်း၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ဒ) တွင်လည်းကောင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိုသို့သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုချက်ကို လျှောက်ထားသူအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပေးရမည်။

၄၅။ ပြည်ပမှ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့မှ တစ်ဆင့်ဗဟိုကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ လျှောက် လွှာပုံစံ (ဘ) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ထိုလျှောက်လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်း ဆောင်ရမည်။

၄၆။ (က) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေ ၄၅ အရ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထား ချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘော ထားမှတ်ချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး သဘော ထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၄၅ အရ ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ)တို့အရ တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုပါက ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ပ)တွင်လည်းကောင်း၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ပုံစံ (ဖ) တွင် လည်းကောင်း စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပြီး ထိုသို့ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးသည့် ခွင့်ပြုချက်ကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း

၄၇။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နေ့ကလေးထိန်းဌာနကိုဖြစ်စေ၊ မူလ တန်းကြိုကျောင်းကိုဖြစ်စေ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသည့် ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းကသော်လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကို ဖြစ်စေ တည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းကသော်လည်းကောင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ နှင့် ၂၈ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၁၊ ၂၃ နှင့် ၄၂ တို့ပါ သက် ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် -

(က) နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် သတိပေးပြီး အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၃ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၈ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ဦးနှင့်အထက် နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်း၊

(ခ) မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် သတိပေးပြီး အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၈ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၂ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ဦးနှင့်အထက် မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၅ သိန်း၊

(ဂ) ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ သတိပေးပြီး အောက် ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းအတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၂ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၃ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦး နှင့်အထက် ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအ တွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်း၊

(ဃ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ကာလကန့်သတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊

(င) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၄၈။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နေ့ကလေးထိန်းဌာနကိုဖြစ်စေ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းကိုဖြစ်စေ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသည့် ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက သော်လည်းကောင်း ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ တည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ကသော်လည်းကောင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ နှင့် ၂၈ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၁၊ ၂၃ နှင့် ၄၂ တို့ပါ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ် ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင် သည် -

(က) နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် သတိပေးပြီး အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၃ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၈ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ဦးနှင့်အထက် နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်း၊

(ခ) မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် သတိပေးပြီး အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၈ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၂ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ဦးနှင့်အထက် မူလတန်းကြိုကျောင်းအတွက် ဒဏ်ကြေး အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၅ သိန်း၊

(ဂ) ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ သတိပေးပြီး အောက် ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်စေခြင်း -

(၁) ကလေးသူငယ် ၅ ဦးမှ ၁၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သောင်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၂ သိန်း၊

(၂) ကလေးသူငယ် ၂၀ ဦးမှ ၄၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းအတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၃ သိန်း၊

(၃) ကလေးသူငယ် ၅၀ ဦးမှ ၉၉ ဦးအထိ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း အတွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၇ သိန်း၊

(၄) ကလေးသူငယ် ၁၀၀ ဦး နှင့်အထက် ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းအ တွက်  ဒဏ်ကြေးအနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်း၊

(ဃ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ကာလကန့်သတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊

(င) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း (၈)
အယူခံခြင်း

၄၉။ (က) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ဆောင်ရွက်သည့် နေ့ကလေးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း၊ အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၄၇ အရ ချမှတ်သည့် အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အယူခံလွှာဖြင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်။ ထို အယူခံလွှာကို ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေအတိုင်း မိတ္တူပူးတွဲ၍ တင်ပြရမည်။

(ခ) ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ တင်ပြသည့် အယူခံလွှာကို စိစစ်ပြီး တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သော အမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ အယူခံမှုတွင် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကြီး ဌာန၊ ရုံးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဝန် ကြီးထံ အယူခံနိုင်သည်။

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့အရ အယူခံလွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်း ဆောင်ရမည်။

၅၀။ (က) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက ဆောင်ရွက်သည့် နေ့ကလေး ထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်အခြေပြု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၄၈ အရ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ဝန်ကြီးထံ အယူခံနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) ပါ အယူခံလွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ထမ်းဆောင် ရမည်။

(ဂ) ဝန်ကြီးသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သောအမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ ဝန်ကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။

အခန်း (၉)
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

၅၁။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိစေရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန် ထမ်းဦးစီးဌာနရုံးများအား တာဝန်ပေးပြီး လိုအပ်သော အကူအညီများပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှုကို ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ ပြုရမည်။

၅၂။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ -

(က) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရှေးဦးအရွယ်ကလေး သူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိစေရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့်အညီ အစီ အစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမ ဟုတ်သော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရမည်။

(ခ) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော နေ့ကလေးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ် အခြေပြုလုပ်ငန်းများတွင် ဗဟိုကြီး ကြပ်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးသည့် ကလေး ဦးရေရာခိုင်နှုန်း အချိုးအစားအလိုက် ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦး အရွယ်ကလေးသူငယ်များအား လက်ခံ၍ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိစေရေးတို့အတွက် လူမှုရေးအရ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးစေရန် ညှိနှိုင်း ပြီး သင့်လျော်သည့် အကူအညီများ ပေးရမည်။

၅၃။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့သည် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ -

(က) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား ပြုစုပျိုး ထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရှေးဦးအရွယ် ကလေး သူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိစေရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့်အညီ အစီ အစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရမည်။

(ခ) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော နေ့ကလေးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေ ပြုလုပ်ငန်းများတွင် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးသည့် ကလေးဦးရေရာခိုင်နှုန်း အချိုးအစားအလိုက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ် ကလေး သူငယ်များအား လက်ခံ၍ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိစေရေးတို့အတွက် လူမှုရေးအရ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးစေရန် ညှိနှိုင်း ပြီး သင့်လျော်သည့် အကူအညီများ ပေးရမည်။

၅၄။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့သည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦး အရွယ်ကလေး သူငယ်များအား လက်ခံ၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသော နေ့ကလေး ထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်း များအတွက် အောက်ပါတို့ ကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးရမည် -

(က) စားဝတ်နေရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊

(ခ) အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိစေရန် လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် ကြီး ကြပ်ခြင်း၊

(ဂ) နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်းနှင့် လက်ခံသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ဦးရေအလိုက် သင့်လျော်သော ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊

(ဃ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်များအား လက်ခံ၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဦးရေအလိုက် ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသော မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်အတွက် အခကြေးငွေတို့ကို လျော့ပေါ့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း၊

(င) လိုအပ်သော အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီများ ရရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

အခန်း (၁၀)
ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း

၅၅။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် -

(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ရငွေများဖြင့် ထူထောင်ထားရှိသော ရန်ပုံငွေကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲပြီး ယင်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းတို့ပြုရမည်။

(ခ) ရန်ပုံငွေများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သုံးစွဲနိုင်သည်။

(ဂ) လတ်တလောအသုံးပြုရန် မလိုသည့် ရန်ပုံငွေများကို တိုးပွားစေရန် ငွေစုခြင်း သို့မဟုတ် တရားဝင် အကျိုးအမြတ်ရှိစေမည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ဃ) ဤနည်းဥပဒေများအရ ပေးဆောင်သည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မ ဟုတ် ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းစေရမည်။

(င) ရငွေများတွင် နိုင်ငံခြားငွေပါရှိပါက သီးခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ အပ်နှံ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စနစ်တကျ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုရမည်။

(စ) ရန်ပုံငွေများနှင့် ပစ္စည်းများကို ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။

(ဆ) ရန်ပုံငွေစာရင်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူ တစ်ဦးကို ဖြစ်စေ၊ စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး၏ အကူအညီကို ရယူ၍ဖြစ်စေ စာရင်းစစ်အဖြစ် တာဝန်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးစေနိုင်သည်။

(ဇ) မိမိတို့၏ ငွေစာရင်းများကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ အကူအညီတောင်းခံ၍ စစ်ဆေး စေနိုင်သည်။

(ဈ) နှစ်စဉ်ငွေစာရင်း စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကို စိစစ်၍ အတည်ပြုပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၅၆။ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ စေတနာရှင်များက ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် လှူဒါန်းထောက်ပံ့သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လှူဒါန်းထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စေ တနာရှင်များက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရမည်။

အခန်း (၁၁)
အထွေထွေ

၅၇။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သော အမိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးကလည်းကောင်း၊ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သော အမိန့်နှင့်အယူခံမှုတွင် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်သော အမိန့်တို့ကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနကလည်းကောင်း အမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှ ၇ ရက်အတွင်း အဆိုပါ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံရသူသို့ ထိုအ မိန့်စာကို စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ ပေးပို့ရမည့်အပြင် ဆက်သွယ်ရန် တင်ပြထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက် (စ်) အမှတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ထိုအမိန့်ချမှတ်ထားကြောင်း အသိပေးအကြောင်း ကြားရမည်။

၅၈။ ဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီက တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်အရဖြစ်စေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ က တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော နေ့ကလေးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်း များနှင့် အိမ်အခြေပြုလုပ်ငန်းများသည် ဤနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူရမည်။

၅၉။ (က) ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းသည် မိမိရရှိသော တည်ထောင်ခွင့် ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မှာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေ သကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် မိတ္တူထုတ် ပေးရန် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်ထမ်းဆောင်၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ် မှတ်ထားသော အခကြေးငွေ ပေးသွင်းစေပြီး မှန်ကန် ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မိတ္တူထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၆၀။ (က) ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းသည် မိမိရရှိသော တည်ထောင် ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မှာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပါက လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် မိတ္တူထုတ်ပေးရန် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုံးခွန်ထမ်းဆောင်၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေ ပေးသွင်းစေပြီး မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် မိတ္တူ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၆၁။ (က) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ပေးရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

၆၂။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲ ရမည်။

၆၃။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တို့ သည် မိမိတို့ထုတ်ပေးထားသော တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် ရရှိသူတစ်ဦးဦးက အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ထိုသူ၏ အမွေဆက်ခံသူ၊ မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး၏ အမည်ဖြင့် လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုနိုင်သည် -

(က) ကွယ်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပေါ့သွပ်ခြင်း၊

(ခ) အခြား အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အခြေအနေမရှိ တော့ခြင်း။


ဒေါက်တာ မြတ်မြတ်အုန်းခင်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန။