တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ နည်းဥပဒေများ

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန
(တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ နည်းဥပဒေများ)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/ ၉၇
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၉ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၄ ရက်
(၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်)


ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသည် တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာ ကောင်စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် တိရစ္ဆာန်ဆေး ပညာကောင်စီဥပဒေတွင် ပါရှိ သည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ ဥပဒေကိုဆိုသည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဥပဒေအရ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်မှတ်ပုံတင် စာရင်းတွင် အမည် စာရင်းရေးသွင်းခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဂ) ကောင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြောက် ခြင်း ခံရသည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကို ဆိုသည်။

(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ခန့်အပ်ထားသည့် တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန်ကို ဆိုသည်။

(င) မဲဆန္ဒရှင် ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပြီး ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူကိုဆိုသည်။

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရ ရှိထားသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကိုဆိုသည်။

(ဆ) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူကို ဆိုသည်။

(ဇ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးကိုဆိုသည်။

(ဈ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ည) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဋ) ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပူးတွဲပါရှိသည့် ပုံစံကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း

၃။ (က) ပထမအကြိမ် ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါအတိုင်း ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍တာဝန် ပေးအပ်ရမည်-

(၁)
ဥက္ကဋ္ဌ
၁-ဦး
(၂)
အဖွဲ့ဝင်
၁-ဦး
(၃)
အတွင်းရေးမှူး
၁-ဦး

(ခ) ပထမအကြိမ် ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမှအပ နောင်ပြုလုပ်သော ကောင်စီဝင်ရွေး ကောက်တင်မြှောက်ခြင်းများတွင် လက်ရှိကောင်စီက တာဝန်ပေးအပ် သော ကောင်စီဝင် ၁-ဦးက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အခြားကောင်စီဝင် ၁-ဦးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ က အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်သည့် ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ထမ်းဆောင် ရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)အရ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံရသည့် ကောင်စီဝင် ၁-ဦးပါဝင်ရမည်။

၄။ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ပြုလုပ်မည့် နေ့ရက် တွင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃)နှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ တို့အရ စီမံခန့်ခွဲ ရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ခြင်းမခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် အားလုံး မဲဆန္ဒပေးပိုင် ခွင့်ရှိသည်။

၅။ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သည်-

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သော မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း မပြုမီအနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၃၀ကြိုတင်၍ ပုံစံ (၁) ဖြင့်ပြုစုရမည်။

(ခ) ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် အကြောင်းကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း မပြုမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍ မဲဆန္ဒရှင်များ သိရှိရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရန် ဆန္ဒရှိသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များက အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာပုံစံ (၂)ထုတ်ပေးမည့်နေရာ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် ပြန်လည် တင်သွင်းရမည့် နေရာ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်တို့ကိုသတ်မှတ်ကြေညာရမည်။

၆။ ကောင်စီဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရန် ဆန္ဒရှိသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်သည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာပုံစံ (၂) တွင် ရေးသွင်း၍ ကောင်စီ ဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသော နေရာ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်တွင် ကိုယ်တိုင်လက် မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းရမည်-

(က) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်တွင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁-ပါသတ်မှတ်ထား သည့် ဘွဲ့ တစ်ခုခုကို အနည်းဆုံး လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်က ရရှိခဲ့သူဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃)နှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈တို့အရ စီမံခန့်ခွဲ ရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်ခြင်းမခံရသူဖြစ်ခြင်း။

၇။ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သည်-

(က) အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ ပုံစံ (၂) ဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းထားသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် များအား ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ စိစစ်ပြီးလက်ခံကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ထံ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရ မည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ (၃)တွင် အက္ခရာအစဉ်အလိုက် ပြုစုရမည်။

၈။ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သည် မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ (၃)တွင်ဖော်ပြထားသော ကောင် စီဝင်လောင်းများ၏ ဦးရေမှာ-

(က) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည့် ကောင်စီဝင်ဦးရေနှင့် တူညီလျှင် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲကို ရယူရန်မလိုဘဲ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင် အမှတ်စဉ်အတိုင်း ကောင်စီဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ကြောင်းကို ကြေညာရမည်။ ထို့သို့ ရွေးချယ်သည့် ကောင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည့် ကောင်စီဝင်ဦးရေထက် လျော့နည်းနေလျှင် အမည်စာရင်း တင်သွင်း ပြီးသမျှ ကောင်စီဝင်လောင်းကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်အမှတ်စဉ် အတိုင်း ကောင်စီဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ထပ်မံလိုအပ်သော ကောင်စီ ဝင်ဦးရေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက် နိုင်ရန် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာပုံစံ (၂) ထုတ်ပေးခြင်းမှအစပြု၍ ဤနည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် နှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည့် ကောင်စီဝင်ဦးရေထက် ပိုနေလျှင် မဲဆန္ဒရှင်များထံ မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ (၃) ကို အချိန်မီပေးပို့ရမည်။

၉။ မဲဆန္ဒရှင်များသည်-

(က) မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ (၃) တွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ မိမိထောက်ခံ ဆန္ဒပြုလိုသော သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြုလိုသော ကောင်စီဝင်လောင်း၏ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ဆန္ဒပြုအမှတ်အသားများ ပြုရမည်။

(ခ) မိမိဆန္ဒပြု အမှတ်အသားပေးထားသော မဲဆန္ဒပြုလွှာပုံစံ (၃) တွင် ကိုယ်တိုင်လက်မှတ် ရေးထိုးရ မည်။

(ဂ) လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော မဲဆန္ဒပြုလွှာပုံစံ (၃) ကို စာအိတ်ဖြင့်ထည့်လျက် လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ကောင်စီဝင် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့သို့ပေးပို့ရမည်။

၁၀။ ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သည်-

(က) မဲဆန္ဒရှင်များက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးပို့သော မဲဆန္ဒပြုလွှာပုံစံ (၃) များကိုသာ လက်ခံပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးထားရမည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်မညီသော မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ(၃)များကို “ပယ်ဖျက်သည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုလက်မှတ် ရေးထိုး ထားရမည်။

(ခ) လက်ခံရရှိသည့် မဲဆန္ဒပြုလွှာ ပုံစံ (၃) တွင်ဖော်ပြထားသော ကောင်စီဝင်လောင်းများ၏ ထောက်ခံဆန္ဒမဲများ ရေတွက်ပြီးသည့်အခါ ဆန္ဒမဲအရေအတွက်အလိုက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ စာရင်း ပုံစံ(၄) ကို ပြုစု ရမည်။

(ဂ) ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ဖြည့်စွက်မဲ တစ်မဲပေး၍ အနိုင်ပေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

(ဃ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် ကောင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ဆန္ဒမဲအရေ အတွက် အလိုက်ပြုစု၍ ချက်ချင်းကြေညာရမည်။

(င) နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ)အရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်ကောင်စီဝင်များ၏ အမည် စာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာန သို့တင်ပြရမည်။

၁၁။ ကောင်စီဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သော ပြဿနာများကို ကောင်စီ ဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေ ရမည်။

၁၂။ (က) ကောင်စီဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သည် ကောင်စီဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခြင်း ပြီးဆုံးသောအခါ မဲဆန္ဒပြုလွှာများ၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုး ချိပ်တံဆိပ် ခတ်နှိပ်၍ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးထံ အပ်နှံ ရမည်။

(ခ) ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ အပ်နှံထားသော မဲဆန္ဒပြုလွှာများ နှင့် မလိုအပ်သောအခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ၆-လ သိမ်းဆည်းထားပြီးနောက် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။

အခန်း(၃)
ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၃။ ဝန်ကြီးသည်-

(က) ကောင်စီဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန် ၁-ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၆-ဦး အားအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ် ရမည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဦးစီးဌာနမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၁-ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာ ရှိအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

(ဂ) ကောင်စီဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ ဥပဒေပုဒ်မ ၄အရ တိရစ္ဆာန်ဆေး ပညာကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

၁၄။ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကောင်စီဝင်သည် ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစား ခွင့်ရှိသည်။

၁၅။ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ပုံစံ (၅)ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။

၁၆။ ကောင်စီသည်-

(က) ဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ နည်းဥပဒေ ၂၀၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

(ခ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည့် ကောင်စီအား စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

အခန်း(၄)
ကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၁၇။ (က) ကောင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အထူး အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အစီအစဉ်ကို ကောင်စီဝင် အသီးသီးထံ ကြိုတင်အကြောင်းကြား ရမည်။

(ဂ) ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် အစည်းဝေးအစီအစဉ်၌ မပါရှိသော ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို တင်သွင်း လိုလျှင် အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြချက် နှင့်တကွ ထိုကိစ္စကို အစည်းအဝေး မကျင်းပမီ အနည်းဆုံး ၇-ရက် ကြိုတင်၍ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးထံ ပေးပို့ရမည်။

၁၈။ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည်-

(က) အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေ ၁၇၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးက တင်သွင်းသော ကိစ္စရှိ လျှင် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထည့်သွင်းပြီး အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရေးဆွဲ ရမည်။

(ဂ) အစည်းအဝေး မကျင်းပမီ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်သစ်ကို ကောင်စီဝင်များထံ အချိန်မီ ကြိုတင်ပေးရမည်။

၁၉။ (က) ကောင်စီဝင်ဦးရေ ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ခ) ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ အစည်း အဝေးသို့ ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမတက်ရောက်နိုင်သည့်အခါ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့် ကောင်စီဝင်အများစုက တာဝန်ပေးအပ်သော ကောင်စီဝင် တစ်ဦးသည်သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် အစည်းအဝေးတွင် အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) အစည်းဝေးတွင် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ရှိပါက ဗြောင်မဲစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လျှို့ဝှက် မဲ စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အများသဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်။

(င) ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ ခွင့်ပန်သူများ၊ ပျက်ကွက်သူများ နှင့် အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မှတ်တမ်း တင်ထားရမည်။

(စ) ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးသည် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကောင်စီဝင်များအား ဖြန့်ဝေပြီး မိတ္တူကို ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

အခန်း (၅)
ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀။ (က) ကောင်စီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ဍ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ကောင်စီဥက္ကဋ္
ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)
ကောင်စီဝင် ၃-ဦး
အဖွဲ့ဝင်များ
(၃)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
အတွင်းရေးမှူး

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ဖွဲ့စည်းသည့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ၃-ဦးတွင် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည့် ကောင်စီဝင်အနည်းဆုံး ၁-ဦးပါဝင်ရမည်။

(ဂ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။

၂၁။ (က) အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပနိုင်သည်။

(ခ) ကော်မတီဝင်ဦးရေ ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။

(ဂ) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဥက္ကဋ္ဌ မတက် ရောက်နိုင်သည့်အခါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့် ကော်မတီဝင်များက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင် ၁-ဦးသည် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော ကော်မတီဝင် ထက်ဝက်ကျော်က သဘောတူညီမှသာ ဆုံးဖြတ် ချက် ချမှတ်ရမည်။

(င) ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် အစည်းအဝေး သဘာပတိက မိမိနှစ်သက်ရာကို ဖြည့်စွက်မဲ တစ်မဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်သည်။

(စ) အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ကျင်းပသော အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြု ချက်ရယူရမည်။

(ဆ) မိမိ၏ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြု ချက်ရယူရမည်။

၂၂။ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားလာသည့် ကိစ္စများကို ကြိုတင်စိစစ် ၍ ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များကို သတ်မှတ်၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်အား အရေးယူနိုင်ရန်ကောင်စီသို့ တင်ပြ ခြင်း၊

(ဃ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူများ လိုက်နာ ရမည့် စည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၃။ ကောင်စီသည်-

(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ကောင်စီဝင် ၅-ဦးဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ် ပေးရမည်။

(ဂ) လိုအပ်ပါက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၂၄။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီသည်-

(က) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အရေးယူသည့် ကိစ္စများကို အချိန်မီပြီးစီးရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) မိမိ၏ ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။

(ဂ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် ရမည်။

၂၅။ (က) ကောင်စီသည် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများ ခေတ်မီတိုးတက်မြင့်မား စေရန် နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ နှင့် သုတေသနပြုရေး အဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ကောင်စီဝင် ၁-ဦး
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
(၂)
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၂-ဦး
အဖွဲ့ဝင်များ

(ခ) လိုအပ်ပါက နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် သုတေသနပြုရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ၏ သက်တမ်း နှင့် အညီ ဖြစ်သည်။

၂၆။ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် သုတေသနပြုရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ ခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ဆေး ပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စများကို သုတေသနပြုခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို စီမံချက်ရေးဆွဲပြီး ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ပြည်တွင်းမှ အပ်နှင်းသော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုမာများကို နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များက အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက အပ်နှင်းသော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုမာများကို အသိအမှတ် ပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကောင်စီသို့ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

(စ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၇။ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် သုတေသနပြုရေးအဖွဲ့သည် မိမိ၏ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီသို့တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

၂၈။ (က) ကောင်စီသည် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ကောင်စီဝင် ၁-ဦး
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
(၂)
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၂-ဦး
အဖွဲ့ဝင်များ

(ခ) လိုအပ်ပါက နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ ဖွဲ့စည်းသည့်အဖွဲ့ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ကောင်စီ သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။

၂၉။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကောင်စီသို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အထောက် အကူပြု ပစ္စည်းကိရိယာများ ရရှိရန် နည်းလမ်းများကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၀။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် မိမိ၏ ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

၃၁။ ကောင်စီသည်-

(က) ပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁)
ပြည်နယ်၊တိုင်းဦးစီးဌာန အကြီးအကဲ
ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)
တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် ၂-ဦးမှ ၄-ဦးအထိ
အဖွဲ့ဝင်များ
(၃)
ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ
အတွင်းရေးမှူး

(ခ) ယင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၃၂။ ပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအတွင်းရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူများ၏ တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူများက စောင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်း ရှိ-မရှိ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် အကြံပြုချက်များကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက ပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း။

အခန်း (၆)
မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃၃။ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ညီညွတ်သူသည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၆) တွင် အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပြီး လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ ကောင်စီသို့လျှောက်ထားရမည်။

၃၄။ ကောင်စီသည်-

(က) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၆)ပါ အချက် အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖော်ပြထားခြင်း ရှိ-မရှိ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ခြင်းရှိ-မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းခံနိုင်သည်။

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ လိုအပ်သော အထောက်အထားများ ရယူတင်ပြ ရန် လျှောက်ထားသူအား ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

(ဃ) မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်ပယ်ကြောင်း အဆုံးအဖြတ် ပေးရမည်။

၃၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်-

(က) နည်းဥပဒေ ၃၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ဃ) အရ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာလျှောက် ထားသူထံ စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်ပေးရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူထံမှ မှတ်ပုံတင်ကြေး လက်ခံရရှိလျှင် တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပုံစံ (၇)တွင် အမှတ်စဉ်ရှေ့၌ “တ ဆ မ”ဟု ဖော်ပြပြီး မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပုံစံ (၇)တွင် စာမျက်နှာအသီးသီး၌ မှန်ကန်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(ဃ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၈)ကို ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် မိမိတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

၃၆။ ကောင်စီသည် သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသူအား အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်း ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ငြင်းပယ် နိုင်သည်-

(က) မမှန်မကန် အချက်အလက်များ ဖော်ပြလျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသော ကျင့်ဝတ်များကို မစောင့် ထိန်းကြောင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက် အထား တွေ့ရှိခြင်း၊

(ဂ) ကိုယ်အင်္ဂါ ချွတ်ယွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်မှု အခြေအနေမရှိခြင်း၊

(ဃ) မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူဖြစ်ခြင်း၊

(င) အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားရာရောက်သည်ဟု ဤကိစ္စအလို့ငှာ ကောင်စီက သတ်မှတ် ကြေညာသည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခံရခြင်း။

၃၇။ (က) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသူသည် ယင်းကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက် နှင့်ညီညွတ်ပါက တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုရမည်။

၃၈။ မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် မိမိ၏အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲလျက် “ဒေါက်တာ” သို့မဟုတ် “တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်” ဟု ရေးသားဖော်ပြနိုင်သည်။

၃၉။ မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ကောင်စီက ထုတ်ပြန်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ရမည်။

၄၀။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းသည် စတင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ ၃-နှစ် ဖြစ်သည်။

၄၁။ မှတ်ပုံတင်ထားသူသည်-

(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန်၊ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ လျှောက်လွှာပုံစံ (၉) တွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပြီး ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ကောင်စီကခွင့်ပြုလျှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခကို ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထား လျှင် ဒဏ်ကြေးကိုလည်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်။

၄၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ လက်ခံရရှိလျှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ပုံစံ (၈)တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။

၄၃။ ကောင်စီသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ရာတွင် နည်းဥပဒေ ၃၆ပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ငြိစွန်းကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

၄၄။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ငြင်းပယ် ခြင်းခံရသူသည် ယင်းကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ် ပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ခွင့်ပြုရမည်။

၄၅။ မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခနှင့်ဒဏ်ကြေးတို့သည် ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၄၆။ (က) မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်မှ ရရှိသော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာ၊ အောင်လက်မှတ်၊ အသိအမှတ်ပြုလွှာများကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဖြည့်သွင်းပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဖြည့်သွင်းပေးရန် သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူထံ စာဖြင့်အကြောင်း ကြားရမည်။

၄၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များ၏ စာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးသူများ ၏ စာရင်းကို ပြုစုထားရှိရမည်။

အခန်း (၇)
ခွင့်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း

၄၈။ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်လိုသူသည် အောက်ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ညီညွတ်ရမည်-

(က) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ဘွဲ့တစ်ခုခုမရရှိသော်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပေးအပ်ပြီး ကောင်စီက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် အောင်လက်မှတ် ရရှိသူဖြစ်ခြင်း။

၄၉။ နည်းဥပဒေ ၄၈အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့်ညီညွတ်သူသည် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်လွှာပုံစံ (၁၀)တွင် အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပြီး လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၅၀။ ကောင်စီသည်-

(က) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာပုံစံ (၁၀)ပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြ ထားခြင်းရှိမရှိ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံ မှန်ကန်ခြင်းရှိ-မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းခံနိုင်သည်။

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ရယူတင်ပြ ရန် လျှောက်ထားသူအား ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

(ဃ) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်းအဆုံးအဖြတ် ပေးရမည်။

၅၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်-

(က) နည်းဥပဒေ ၅၀၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ)အရ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ လျှောက် ထားသူထံ စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိသူထံမှ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ခ လက်ခံရရှိလျှင် ခွင့်ပြု လက်မှတ် မှတ်တမ်းပုံစံ (၁၁)တွင် စာရင်းရေးသွင်းရမည်။

(ဂ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် မှတ်တမ်းပုံစံ (၁၁) တွင် စာမျက်နှာအသီးသီး၌ မှန်ကန်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ထားရမည်။

(ဃ) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ (၁၂)ကို မိမိက လက်မှတ် ရေးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားသူ အား ထုတ်ပေးရမည်။

၅၂။ ကောင်စီသည် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူအား နည်းဥပဒေ ၃၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်း ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်း ဖြစ်စေ ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

၅၃။ (က) ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူသည် ယင်းကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ညီညွတ်ပါက ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။

၅၄။ ခွင့်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်းသည် စတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစ၍ ၃- နှစ် ဖြစ်သည်။

၅၅။ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်၍ လျှောက်လွှာပုံစံ (၁၃)တွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပြီး ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ကောင်စီက ခွင့်ပြုလျှင် ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခကို ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားလျှင် ဒဏ်ကြေး ပေးသွင်းရမည်။

၅၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ လက်ခံရရှိလျှင် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၁၂) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။

၅၇။ ကောင်စီသည် ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ရာတွင် နည်းဥပဒေ ၃၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်း ဖြစ်စေ ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

၅၈။ (က) ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသူသည် ယင်းကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက် များနှင့် ညီညွတ်ပါက ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။

၅၉။ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ခ၊ ခွင့်ပြုလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခနှင့် ဒဏ်ကြေးတို့သည် ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၆၀။ ကောင်စီသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ် သည့်အမိန့်အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

၆၁။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူသည် မိမိလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး သည့်အခါ မူရင်းခွဲလက်မှတ်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်နှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်တို့ကို ပူးတွဲ၍ ကောင်စီသို့ လျှောက် ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် မူရင်းခွဲ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး မူရင်းခွဲ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်း အဆုံးအဖြတ် ပေးရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ မူရင်းခွဲ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်လျှင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ကြေး သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ခ ပေးသွင်းရန် လျှောက်ထားသူထံ စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ကြေး သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ခ လက်ခံရရှိလျှင် မူရင်းခွဲတံဆိပ် ရိုက်နှိပ်၍ သက်ဆိုင်ရာ မူရင်းခွဲလက်မှတ်ကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးရမည်။

၆၂။ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) ဥပဒေ၊ ဤနည်းဥပဒေများ၊ ဥပဒေအရထုတ်ပြန်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ခ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

၆၃။ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူသည်-

(က) ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အတတ် ပညာ တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးချလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ) မိမိ၏ နစ်နာချက်များကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၈)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၆၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ကောင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ပြုစုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ကောင်စီအသစ်ဖွဲ့စည်း နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အစီအစဉ်များကို ကောင်စီဝင်အသီးသီးထံ ကြိုတင်အကြောင်း ကြားခြင်း၊

(ဃ) အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ၊ ခွင့်ပန်သူများ၊ ပျက်ကွက်သူများ၏ အမည် စာရင်းကို မှတ်တမ်း တင်ခြင်း၊

(င) အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊

(စ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊

(ဆ) ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ခွင့်ပြုလက်မှတ် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် စာရင်းရေး သွင်းခြင်း၊ ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခွင့်ပြု လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊

(ဇ) နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များနှင့် ခွင့်ပြု လက်မှတ် ထုတ်ပေးပြီးသူများ၏ စာရင်းကိုပြုစုခြင်း၊

(ဈ) ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်များ ကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ည) ပယ်ဖျက်ထားသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပါ အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစာအုပ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဋ) ကောင်စီကပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၉)
အရေးယူခြင်း

၆၅။ ကောင်စီသည်-

(က) ဤနည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော ခွင့်ပြု လက်မှတ်ရရှိသူအား စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် ပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် ၁-ဦးခေါင်းဆောင်ပါဝင်၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၂-ဦးဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

(ခ) ဥပဒေနှင့်ဤနည်းဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များ၊ အဖွဲ့သက်တမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ) လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဖွဲ့ထက်ပို ၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၆၆။ ဥပဒေနှင့်ဤနည်းဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည်-

(က) အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ခ) စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို သဘောထား မှတ်ချက်ဖော်ပြ၍ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၆၇။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က တင်ပြလာသော အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ပြီး-

(က) စွပ်စွဲချက်အရ စွပ်စွဲခံရသူအပေါ် အပြစ်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အမှုတွဲကို ပိတ်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ရမည်။

(ခ) စွပ်စွဲချက်အရ စွပ်စွဲခံရသူအပေါ် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-

(၁) သတိပေးခြင်း၊

(၂) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(၃) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၆၈။ ကောင်စီသည် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားရာရောက်သည့် ပြစ်မှုအမျိုးအစားများကို အခါအားလျော် စွာ အမိန့်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၆၉။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီသည် နည်းဥပဒေ ၆၈ အရ ထုတ်ပြန်ထားသော အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားရာရောက်သည့် ပြစ်မှုဖြင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရသော ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-

(က) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း။

(ခ) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၇၀။ (က) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသူသည် ယင်းကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ကောင်စီသို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ကောင်စီသည် နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ညီညွတ်ပါက ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၇၁။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းသော်လည်ကောင်း အမိန့်ချမှတ် သည့်အခါ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများထံ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်-

(က) ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ၊

(ခ) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၊

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသူ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၊

(ဃ) ကောင်စီ။

၇၂။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)အရ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်အားဖြစ်စေ၊ နည်းဥပဒေ ၆၇၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၁)အရ ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူအားဖြစ်စေ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းပြစ်ဒဏ် ချမှတ်သည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ခ) ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ တိုင်း တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ မှတ်တမ်းတင် ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း။

၇၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်-

(က) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသော မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်အား ပြန်လည်အပ်နှံရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူကို အကြောင်း ကြားရမည်။

(ခ) ပြန်လည်အပ်နှံသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ထားရမည်။

(ဂ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရသူ၏အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင် ရာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှအပြီး ပယ်ဖျက်ရမည်။

၇၄။ ကောင်စီသည် အောက်ပါအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ရမည်-

(က) မှတ်ပုံတင်ထားသူ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ သေဆုံးခြင်း၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်ထားသူ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ရရှိသူက ပယ်ဖျက်ခွင့်တောင်းခံခြင်း။

အခန်း (၁၀)
အယူခံခြင်း

၇၅။ ဥပဒေနှင့် ဤနည်းဥပဒေများအရ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက ချမှတ်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ကောင်စီသို့ အယူခံဝင် နိုင်သည်။

၇၆။ ကောင်စီသည်-

(က) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ် ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ) လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

၇၇။ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်။

၇၈။ အယူခံတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက် သဖြင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပြန်လည်ရရှိလိုသူသည် ကောင်စီသို့ လျှောက် ထားနိုင်သည်။

အခန်း(၁၁)
ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများ

၇၉။ ကောင်စီနှင့်ဥပဒေ၊ ဤနည်းဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များသည် ရငွေ သုံးငွေ ဆိုင်ရာငွေစာရင်းများ ထားရှိခြင်းတို့ကို တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၈၀။ ကောင်စီသည်-

(က) ဦးစီးဌာနက ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသော ရန်ပုံငွေကိုဘဏ်တွင် သီးခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ် ရမည်။

(ခ) ဦးစီးဌာနက ကျခံသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ရမည်။

၈၁။ ကောင်စီသည် ဥပဒေ၊ ဤနည်းဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းသောကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၏ ရငွေ သုံးငွေဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းများနှင့် ပစ္စည်းစာရင်းတို့ကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းရုံး၏ အကူအညီကို တောင်းခံနိုင်သည်။

၈၂။ ဥပဒေနှင့် ဤနည်းဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၏ အစိုးရဝန်ထမ်း မဟုတ်သော အဖွဲ့ဝင်သည် ကောင်စီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကောင်စီက ပေးအပ်သည့် တာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၁၂)
အထွေထွေ

၈၃။ ဦးစီးဌာနသည် ကောင်စီရုံး၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများကို သီးခြား သတ်မှတ် ခွဲဝေပေးရမည်။


(ပုံ)

  ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်သိမ်း

  ဝန်ကြီး

  မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန